Galūnės keisti

galūnė reikšmė
-o daiktavardis
-a būdvardis
-e prieveiksmis
-n galininkas
-j daugiskaita
veiksmažodis
-i bendratis
-as esamasis laikas
-is būtasis laikas
-os būsimasis laikas
-u liepiamoji nuosaka
-us tariamoji nuosaka

Daiktavardžių ir būdvardžių fleksija keisti

vienaskaita daugiskaita reikšmė
- -j vardininkas
de - de -j kilmininkas
al - al -j naudininkas
-n -jn galininkas
per - per -j įnagininkas
en - en -j vietininkas
ho/hej - ho/hej -j šauksmininkas

Esperanto k. linksniuojant naudojami prielinksiai ten, kur lietuvių k. prielinksnių nėra.

Žodžių daryba keisti

Priešdėlis keisti

Dalelė Reikšmė Pavyzdžiai
bo- giminystė per santuoką patro = įtėvis, bopatro = uošvis; frato = brolis, bofrato = dieveris, svainis
ĉef- pagrindinis urbo = miestas, ĉefurbo = sostinė
dis- išskirstymas, atskirtis doni = duoti, disdoni = išdalyti
duon- pusėtina horo = valanda, duonhoro = pusvaladis; patro = tėvas, duonpatro = patėvis
ek- pradžia, staigumas ar trumpalaikiškumas dormi = miegoti, ekdormi = įmigti, užmigti, užsnūsti;
brili = spindėti, ekbrili = suspindėti
eks- buvęs ministro = ministras, eksmininstro = buvęs ministras
fi- pasibjaurėjimas, blogumas libro = knyga, filibro = knygiūkštė
ge- abi lytys patro = tėvas, patrino = motina, gepatroj = tėvas ir motina, tėvai ir motinos;
sinjoro = ponas, "sinjorino" = ponia, gesinjoroj = ponas ir ponia, ponai ir ponios
mal- priešybė bono = gėris, malbono = blogis
mis- klaidingai aŭdi = girdėti, misaŭdi = klaidingai girdėti
pra- senovinis avo = senelis, praavo = protėvis
re- atkartojimas ar grįžimas skribi = rašyti, reskribi = perrašyti
retro- atbulinis veiksmas iri = eiti, retroiri = judėti atbuline eiga
vir- vyriška giminė bovo = karvė, virbovo = bulius; koko = višta, virkoko = gaidys

Priesaga keisti

Dalelė Reikšmė Pavyzdžiai
-aĉ- sumenkinimas, pasibjaurėjimas, bloga kokybė domo = namas, domaĉo = lūšna
-ad- veiksmo tęstinumas ar kartojimasis lerni = mokytis, lernado = mokymasis
-aĵ- daiktas turintis duotų bruožų, padarinys ovo = kiaušinis, ovaĵo = kiaušinienė
-an- narys, gyventojas, išpažinėjas, pasekėjas Varsovio = Varšuva, varsoviano = varšuvietis
-ar- sambūris, kuopinis skaičius arbo = medis, arbaro = miškas, giria
-ebl- galimybė legi = skaityti, legebla = įskaitomas
-ec- abstrakti būsena, savybė alta = aukštas, alteco = aukštis, aukštumas
-eg- didelis intensyvumas, padidinimas manĝi = valgyti, manĝegi = apsiėsti;
vento = vėjas, ventego = vėtra
-ej- vieta lerni = mokytis, lernejo = mokykla
-em- polinkis manĝi = valgyti, manĝema = ėdrus
-end- būtinumas pagi = mokėti, pagenda = mokamas, mokėtinas
-er- ko dalis, dalelytė ĉeno = grandinė, ĉenero = grandis
-estr- vadovas, valdytojas urbo = miestas, urbestro = burmistras, meras
-et- mažas intensyvumas, mažybinė forma plori = verkti, ploreti = verkšlenti,
pordo = durys, pordeto = durelės
-id- palikuonis, vaikas hundo = šuo, hundido = šuniukas
-ig- privertimas, savybės keitimas akra = aštrus, akrigi = aštrinti, galasti
-iĝ- virtimas, tapimas ruĝa = raudonas, ruĝiĝi = rausti
-il- įrankis, priemonė haki = kirsti, hakilo = kirvis
-in- moteriškė giminė frato = brolis, fratino = sesuo
-ind- vertumas kredi = tikėti, kredinda = tikėtinas
-ing- dėklas kandelo = žvakė, kandelingo = žvakidė
-ism- santvarka, sistema, konfesija, tikyba komuna = bendras, komunismo = komunizmas
-ist- profesija scienco = mokslas, sciencisto = mokslininkas
-obl- daugialypumas du = du, duobla = dvigubas
-on- trupmena duono = pusė
-op- kuopa du = du, duope = dviese
-uj- indas, valstybė, vaismedis mono = pinigas, monujo = piniginė
-ul- asmuo turintis duotą bruožą riĉa = turtingas, riĉulo = turčius, turtuolis
-um- universali priesaga kolo = kaklas, kolumo = apykaklė;
plena = kupinas, plenumi = pildyti