Rusų kalbos veiksmažodis

Rusų kalbos veiksmažodžiai asmenuojami dviem asmenuotėmis, kaitant trimis asmenimis dviejuose skaičiuose, turi du gramatinius laikus – esamąjį/būsimąjį (asmenuojamos formos) ir būtąjį. Asmenuojamos formos – esamasis/būsimasis gramatinis laikas – turi esamąją prasmę eigos veikslo veiksmažodžiams ir būsimąją – įvykio veikslo. Būsimasis laikas eigos veikslo veiksmažodžiams gramatiškai yra sudėtinės formos iš veiksmažodžio būti asmenuojamų būsimojo laiko formų su atitinkamo veiksmažodžio bendratimi. Tariamoji nuosaka yra sudėtinė forma su бы. Yra dvi gramatinės rūšys – veikiamoji ir neveikiamoji, kuri asmenuojamoms formoms reiškiama sangrąža. Yra keturi dalyviai, du prieveiksminiai dalyviai.

Sandara keisti

Veiksmažodžio dalis be asmenuojamų ir kitų gramatinių kategorijų galūnių ir be priešdėlių vadinama kamienu, pvz., žodžio мочь (< *мог-ть) – galėti, могу – galiu, kamienas yra мог-, žodžio видеть – matyti, вижу – matau, kamienas yra виде-. Kamienas skiriamas į šaknį ir jei turi, priesagą, pvz., žodžio мочь šaknis yra мог-, žodžio видеть – вид-, o priesaga -e-; žodis мочь priesagos neturi arba, kitais žodžiais, turi nulinį jos laipsnį. Galūnės dedamos prie kamieno yra bendraties, būtojo laiko, liepiamosios nuosakos, asmenuojamosios. Asmenuojamosios galūnės jungia visus veiksmažodžius į dvi asmenuotes: vieniems pridedamos vienos, kitiems kitos. Asmenuojant veiksmažodžiai skiriasi ne tik dviemis asmenuotėmis, bet ir tuo, kad dalyje jų įvyksta kamieno pokytis, jo sutrumpėjimas nebeliekant priesagos ir kamiengalio priebalsio pokytis dėl istoriškai vykusios palatalizacijos, pvz., ви́де-ть, ви́ж-у, ви́д-ишь (plg. girdė-ti, girdž-iu, gird-i). Žodis чита-ть, читаю (= чита-й-у), чита-ешь, чита-л yra patvaraus kamieno pavyzdys, jame priesaga išlieka visose formose, o сказа-ть, скаж-у, скаж-ешь, сказа-л asmenuojamose formose bendraties-būtasis kamiengalis keičiasi. Taigi, bendratyje vienodos priesagos žodžiai, чита-ть ir, pvz., сказа-ть yra skirtingai asmenuojami, читаю (= чита-й-у) ir скаж-у, ir priskiriant juos asmenavimo klasėms jų kamiengaliai vadinami vienam -а-й-, kitam -а-.

Daug rusų kalbos veiksmažodžių turi įvairias priesagas ir priklauso didelėms vienodomis taisyklėmis asmenuojamų žodžių grupėms ir tik mažiau nei šimtas kamienų yra be priesagų ir priklauso mažoms įvairių savotiškumų turinčioms grupėms. Rusų kalbos vikižodyne veiksmažodžių morfologinis skirstymas nurodomas čia.

Kamieno pokyčiai asmenuojant keisti

Tarp kamieno pokyčio asmenuojant atvejų yra ne vien priebalsio pokytis kamienui sutrumpėjant. Nedideliam skaičiui beveik vien tik vienaskiemenio kamieno veiksmažodžių yra keletas šaknų fonemų kitimo tipų, pvz., мыть, мо́ю – plauti, plaunu, мя-ть, мн-у – glamžyti, minti, glamžau, minu, keli žodžiai turi skirtingas nuo bendraties ir būtojo kamieno asmenuojamų formų kamienų šaknis, pvz., е́хать, е́ду – vykti, vykstu, бежа́ть, бегу́ (įvyk.) – bėgti, bėgu (eig.: бе́гать, бе́гаю – bėgioti, bėgioju). Visi atvejai priebalsių, kurių nėra bendraties ir būtajame kamiengalyje, o yra prieš asmenuojamas galūnes (ir liepiamojoje nuosakoje), yra й, н, в (pastarieji du tik bepriesaginiams žodžiams) ir д:

 • й: читать, чита-й-у; иметь, имею = име-й-у; дуть, дую = ду-й-у; мыть, мою = мо-й-у.
 • н: стать, стан-у; деть, ден-у; panašiai gali atrodyti kamieninių н, м pasikeitimas bendratyje į я (а) žodžiuose, pvz.: мя-ть, мн-у – glamžyti, minti, glamžau, minu; жать, жну – pjauti (javus); начать, начну (įvyk.) – pradėti; keli tokie pavyzdžiai su м yra žodžio imti formos: приня-ть, прим-у; žodis жать, жму – spausti.
 • в: жить, жив-у.

Dar yra du žodžiai, turintys bendratyje nesamą д: быть eig. бу́ду – būti, būsiu; дать ir dgs., pvz., III asm.: даду́т įvyk. – duoti (duoti, teikti; leisti), duos (plg. lie. duoti, duoda). Kiti panašūs turi д ir bendratyje: есть (< едть), ir dgs. asmenys, pvz., III a.: едя́т – valgyti, valgo; идти, иду́ eig. – eiti, einu; ar turi kitą kamieną: ехать, еду eig. – važiuoti, važiuoju. Su formomis turinčiomis -й- po patvaraus kamiengalio ir prieš asmenuojamas galūnes plg., pvz., lietuvių matuoti – matuoju. Formose plauti, plauju, plaunu, būti, būnu, būvu atitinkami priebalsiai gal nėra įterptiniai, o priesagos turėjusios dažninę prasmę.

Šie minėti priebalsiai išlieka kitose formose, daromose iš asmenuojamų formų kamieno, pvz., liepiamojoje nuosakoje, daromoje vietoje asmenavimo galūnių pridedant garso i variantus, ста-ть, ста́н-у : стан-ь; жи-ть, жи-в-у́ : жив-ь; й atveju, pvz., читать, читаю = чита-й-у, toks pats garsas prieš asmenavimo galūnę jau yra, šio žodžio liepimas: читай.

Daryba keisti

Veiksmažodžiai daromi pridedant priešdėlius, pridedant ar keičiant priesagas, iš kitų veiksmažodžių, taip pat, pridedant priesagas, ir iš kitų kalbos dalių.

Veikslas keisti

Taip pat žiūrėti skyrių Veiksmažodis/Veikslas

Dauguma veiksmažodžių turi sau kito veikslo porininką, pvz., iš eigos veikslo де́лать eig. – daryti, įvykio veikslo reikšmės pora gaunama pridėjus priešdėlį c: cде́лать įvyk. – padaryti. Naują prasmę iš priešdėlio įgaunantiems žodžiams, pvz., отде́лать įvyk. – apdailinti, išbaigti, eigos veikslo pora padaroma pridedant priesagą: отде́лывать eig. – apdailinti, apdailinėti, išbaigti, išbaiginėti.

Eigos veikslą priešdėliniam įvykio veikslo veiksmažodžiui sukuriančios priesagos yra tos pačios kurios gali būti pridedamos ir prie nepriešdėlinių eigos veikslo žodžių, kur jos kuria kartotinę, dažninę prasmę, pvz., лететь eig. – skirsti, летать eig. – skraidyti (skraidinėti, skridinėti), видывать – vis matyti, matinėti (veiksmažodžio видеть priešdėliniams vediniams eigos veikslo atitikmenys daromi su -а-, pvz., обидеть – įžeisti, обижать eig.) arba prasmės nekeičia, pvz., катить ir катать, kur turbūt abu yra tos pačios reikšmės: risti, ritinti, ritinėti. Eigos veikslo priesaginiai vediniai priešdėliniams įvykio veikslo veiksmažodžiams taip pat turi dažninę prasmę, pvz., лететь eig. – skristi, летать eig. – skraidyti (skraidinėti, skridinėti), прилететь įvyk. – atskristi, прилетать eig. – skristi pas, atskridinėti (dabartiniu momentu, tai yra, eigos veikslo pora žodžiui прилететь), arba „vis atskristi, atskridinėti“ (dažnai, vis).

Kai kurie veiksmažodžiai ir įvykio ir eigos veikslo prasmę turi būdami vienos formos, yra dviveiksliai, pvz., nepriešdėliniai жени́ться eig. ir įvyk. (на ком) – vesti (žmoną); dalis veiksmažodžių su priesaga -ова-, pvz., арестова́ть eig. ir įvyk. – suimti, areštuoti; блоки́ровать – blokuoti; возде́йствовать – paveikti; paveikinėti; образова́ть – sudaryti; įkurti.

Įvykio veikslas nepriešdėliniams eigos veikslo veiksmažodžiams apibrėžiamas tais priešdėliais, kurie veiksmažodžio prasmei apibrėžia tik įvykio veikslą, veiksmo prasmei nekintant. Pavyzdžiai: целова́ть – bučiuoti; поцелова́ть – pabučiuoti; быть – būti, побыть – pabūti; бывать – būti, pasitaikyti, atsitikti; vis pabūti (kur nors), buvinėti; побывать – pabūti; apsilankyti; бура́вить – gręžti; пробура́вить – pragręžti; га́дить – dergti, teršti, kenkti; нага́дить; бастова́ть – streikuoti; забастова́ть – sustreikuoti; волнова́ть – judinti, kelti svyravimą, bangas; jaudinti; взволнова́ть – sujudinti; sujaudinti; ра́довать – džiuginti; обра́довать – nudžiuginti; коло́ть – skaldyti, skelti; расколо́ть – suskaldyti, perskelti; коло́ть – durti, badyti; уколо́ть – įdurti (šiam žodžiui yra ir eig. v. ука́лывать), кольну́ть – durstelėti (t.p. smilktelėti skausmui). Judėjimą reiškiantiems veiksmažodžiams, tokiems kaip идти - ходи́ть (eiti - vaikščioti), вести - води́ть (vesti - vedžioti), pirmam įvykio veikslo pora galima laikyti formą su priešdėliu по- (пойти, повести), о antram su c- (cходи́ть, своди́ть), išskyrus cносить. Jie nebūtinai tiksliai keičia vien veikslą, taip pat įvykio veikslo prasmę kurti gali kiti priešdėliai. Pvz., свести – nuvesti; taip pat ir jau kita prasmė: suvesti (į vieną vietą); сводить – suvedžioti (ten-šen, pirmyn ir atgal).

Kai kurie veiksmažodžiai įvykio veikslo nereiškia, neturi jo formų, pvz, сто́ить eig. – kainuoti (pvz., lietuvių kalboje veiksmažodis pakainuoti (kažkiek laiko kainuoti) irgi neįprastas); по́мнить eig. – atminti, nepamiršti (yra ir помни́ть įvyk., reiškiantis pagalvoti, pamanyti – įvykio veikslas knyginiam žodžiui мнить), полага́ть eig. – manyti.

Keleto žodžių kito veikslo forma turi kitą kamieną, pvz., класть eig. – dėti, kloti ir положи́ть įvyk., įvykio veikslo žodžiai yra su -ложить ir jų eigos veikslo atitikmenys su -кладывать ir -лагать (-легать) (brūkšnelis priešais kamieną reiškia kad turi būti prirašytas priešdėlis); сказа́ть įvyk. – pasakyti ir говори́ть eig. – kalbėti, sakyti; брать eig. – imti, взять įvyk.; keli veiksmažodžiai, pvz., лечь, сесть, стать, turi eigos veikslą iš tranzityvinės reikšmės formos su sangrąža: pvz., стать - станови́ться.

Lentelėje žemiau pateikta veiksmažodžių formų pavyzdžių. Pirma, kairėje, įrašyti įvykio veikslo veiksmažodžiai, pvz., сесть, -вести, o jiems į dešinę – jų eigos veikslo atitikmenys, садиться, вести. Toliau dešinėje rašomi priešdėliniai veiksmažodžio vediniai (jie yra įvykio veikslo), pvz., присесть, свести, ir jų eigos veikslo atitikmenys, присаживаться, сводить. Taip pat, atitinkamuose veikslo stulpeliuose įrašyti kitokie priešdėliniai vediniai, pvz., kurie lieka eigos veikslo, pvz., походи́ть eig. – būti panašiam, надлежа́ть (-и́т) – reikėti, полага́ть – manyti. Brūkšniukai lentelėje sudėti prieš tuos žodžius, kurie yra įvykio veikslo poros pirminiams (neišvestiems iš įvykio veikslo atitikmens) veiksmažodžiams, ir reiškia, kad ten turi būti priešdėlis, eigos veikslą apibrėžiantis į įvykio. Žodžiui мочь – galėti, pajėgti, įvykio atitikmuo yra смочь; делать – daryti, сделать – padaryti, atlikti; žodžiui класть – dėti, kloti, įvykio atitikmuo yra положить – padėti, pakloti. Šiuo paskutiniu atveju kamienai yra skirtingi; eigos veikslas galėtų būti *ложить, kaip ir садить, bet tokia forma nenaudojama (išskyrus ложиться – gultis).

Veiksmažodžių formos, kurios yra eigos veikslo vediniai įvykio veikslo priešdėliniams veiksmažodžiams, turi ir dažninę prasmę, pvz., располагать – paskirstinėti, skirstyti (dabar) ir paskirstinėti, vis paskirstyti (vis, nuolat, dažnai). Lentelėje šios prasmės atskirai išskirtos judėjimą reiškiantiems veiksmažodžiams, kurie turi nepriešdėlinius kartotinės prasmės vedinius, nes šiems vediniams irgi gali būti išvedami priešdėliniai žodžiai, kurie būdami įvykio veikslo, yra tokio formos tipo kaip eigos veikslo vediniai pirminei formai (pvz., -идти), pvz.: походить įvyk. – pavaikščioti (eig.: похаживать) ir уходить eig. (įvyk. уйти) – išeidinėti, nueidinėti / išėjinėti, nuėjinėti; išvenginėti (prasmėmis „esamu momentu, dabar va“, tai yra eigos veikslo, arba „vis“).

{lentelėje tik orientacinės, didesnei daliai veiksmažodžių iš čia nevisiškai aiškios. Pvz., подсадить (подсаживать) reiškia pasodinti asmenį, padėti įlipti; предположить – spėti, tarti, laikyti, pasirinkti manyti (kad), предполагать – ta pati reikšmė kaip ir įvyk. v. atitikmens ir dar kitokia: ketinti, numatyti; ir t. t.

Nepriešdėliniai vediniai keisti

Judėjimo ir padėties veiksmažodžiai keisti

Judėjimą reiškiantys veiksmažodžiai turi kartotinę (iteratyvinę) reikšmę turinčias išvestines formas, pvz., veiksmažodžių плыть eig. – plaukti, вести eig. – vesti, vediniai пла́вать eig. – plaukioti, plaukti, водить eig. – vedžioti, vesti. Rusų kalboje judėjimą reiškiančių veiksmažodžių (pvz., плыть, вести) kartotinę prasmę turintys vediniai (pvz., плавать, водить), reiškia ne vien kartotinumą, besikartojantį veiksmą (pvz., plaukioti, vedžioti; šios prasmės turbūt sutampa su lietuvių kalbos atitinkamais žodžiais) – jie yra naudojami ir tokiais atvejais, kur lietuvių kalboje būna naudojamas neišvestinis, pvz., водить пехоту в атаку – vesti pėstininkus atakon. Kiti šitokių žodžių pavyzdžiai: нести́ eig. – nešti, носи́ть eig. – dėvėti; везти́ eig. – vežti, вози́ть eig. – vežioti. Kai kurios tokios formos turi kitą kamieną, pvz., идти́ eig. – eiti, ходи́ть eig. – vaikščioti, eiti; е́хать eig. – važiuoti, е́здить eig. – važinėti, važiuoti.

Priešdėliai keisti

Priešdėliai rusų kalboje gausiai naudojami, jie, kaip ir lietuvių kalboje, gali veiksmažodžiui apibrėžti tiktai veikslą, pvz., делать eig. – daryti ir сделать įvyk. – padaryti, gali sukurti naują prasmę, делать eig. ir подделать įvyk. – padirbti, suklastoti. Priešdėlinis įvykio veikslo veiksmažodis (pvz., подделать, įvyk.) turi sau priesaginius eigos veikslo vedinius (pvz., подделывать, eig.), taigi, dalis priešdėlinių veiksmažodžių yra įvykio veikslo, o dalis turi eigos veikslo priesagas ir yra eigos veikslo.

Rusų kalboje nėra reti ne vieną priešdėlį turintys veiksmažodžiai, lietuvių kalboje dviejų priešdėlių veiksmažodyje atvejai atrodo yra nebūdingi. Du priešdėliai lietuvių kalboje gali susidaryti veiksmažodžiams, išvestiems iš priešdėlinio daiktavardžio, dalyvio, pridedant įvykio veikslo priešdėlį: paišdykauti (išdykauti < išdykęs), paatostogauti (atostogauti < atostogos). Antras priešdėlis gali būti pridedamas prie priešdėlinio eigos veikslą reiškiančio veiksmažodžio, kuriam pirmas priešdėlis pakeitė prasmę, pvz., dirbti, padirbti (įvyk.), padirbinėti (eig.), papadirbinėti (įvyk.) (kažkiek laiko padirbinėti); paatidarinėti; nuatidarinėti; ir t. t.

Yra veiksmažodžių, kurie formų be priešdėlių neturi, pvz., atskirai nėra formų становить, ложить, bet yra su sangrąža: становиться, ложиться – eig. veikslai žodžiams стать, лечь. Priešdėliniai vediniai: остановиться įvyk. – sustoti; apsistoti (viešbutyje); останавливать eig.; установить – pastatyti; sustatyti; įdiegti, įrengti; prk. nustatyti; устанавливать eig. Atskirai nėra formos казать, bet yra sangrąžinė forma казаться – atrodyti, vedinių su priešdėliais: сказать, приказать ir t. t. Senojoje rusų, bažnytinėje slavų kalbose buvo казати – rodyti, kitose slavų kalbose yra žodis kazati.

Jei prie veiksmažodžio pridedant priešdėlį susidaro trijų balsio nepertrauktų priebalsių eilė, tai tarp priešdėlio ir veiksmažodžio įterpiamas o: сорвать – nuplėšti, подорвать – susprogdinti, рвать – plėšti; подойти – prieiti, обойти – apeiti, войти – įeiti, идти – eiti; отомстить – atkeršyti; мстить – keršyti. Reikia atkreipti dėmesį, kad trumpiems veiksmažodžiams dažnai susidaro padėtys, kai vienose jų formose priebalsio įterpti nereikia, kitose reikia, pvz., kai įterpiama asmenuojamose formose: размять (eig. разминать), разомну, разомнёшь – sumaigyti; влить (вливать), волью, вольёшь – įpilti, įlieti; обнять / объять (обнимать), обниму / обойму – apkabinti; разбить (разбивать), разобью – sudaužyti, perskelti; обить (eig. обива́ть), обобью́, обобьёшь – nudaužyti; nukrėsti (obuolius); aptrinti (rankoves); kai įterpiama įvykio veikslo pirminiam žodžiui, o jo eigos formoje ne, ir kt. pan. kaitos variantai: оборвать (обрывать) – nuskinti, nurėkšti; perplėšti, pertraukti; разостлать (расстелю, расстелешь) (расстилать) – pakloti, patiesti. Kai kuriuose veiksmažodžiuose šioks įterptinis balsis išlieka visur, ir be trijų priebalsių iš eilės, pvz., сoбрать, сoберу. Yra atvejis kai balsis nėra įterpiamas: распять – nukryžiuoti, распнут (dgs. trečias asmuo).

Priešdėliai tam tikrose padėtyse gali truputį skirtis, pvz., priešdėlių kurie baigiasi -з-, šis garsas prieš dusliuosius priebalsius tariamas ir rašomas -с-: испечь – iškepti; восстать – sukilti. Priešdėlis воз- gali sutrumpėti į вз-: взять, возьму́ – paimti, paimsiu. Po priešdėlio gali pasikeisti žodžio pradžia, pvz., kai kuriuose žodžiuose po об- iškritęs в: обидеть – įžeisti, nuskriausti < об-видеть; обладать – turėti, valdyti (ką) < об-владать, plg. владеть (-ею, -еешь) (кем, чем) – valdyti (ką), turėti nuosavybėje; mokėti (kalbą), обернуть (обёртывать eig.) – apvynioti, įvynioti; apsukti; pasukti; обратить (обращать eig.) – nukreipti, atkreipti (pvz., dėmesį); paversti (kuo, į ką). Priešdėlis об prieš kai kuriuos priebalsius gali sutrumpėti į о, gali likti об, pvz., осы́пать (-плю, -плешь) (осыпа́ть) ir обсы́пать (обсыпа́ть) – apibarstyti, apiberti, apipilti; опере́ться, обопру́сь, обопрёшься, būt. l. опёрся, оперла́сь – (на кого, что) atsiremti (į ką); prk. pasiremti (kuo). Priešdėliai turbūt gali sutrumpėti, kai garsai pasikartoja, pvz., galbūt atveju пере́чить – prieštarauti, priešgyniauti, kuris gal yra iš перере́чить, plg. противоре́чить – prieštarauti.

Kirčiuotas yra eigos veikslo veiksmažodžiui pridėtas priešdėlis вы-, tolesniuose to veiksmažodžio vediniuose jisai nebekirčiuotas, pvz., вы́гладить įvyk. – išlyginti, sulyginti, sulaidyti (drabužius); выгла́живать eig. (pažodžiui: išlygin(in)ėti); вы́спаться įvyk. – išsimiegoti; высыпа́ться eig. Dar veiksmažodžių priešdėliai gali būti kirčiuoti kelių tipų veiksmažodžiams būtojo laiko formose, pvz., приня́ть (eig. принимать), приму́, примёшь – priimti; būt. l. при́нял, приняла́, при́няло.

Priešdėliai: в-, до-, на-, о- / об-, пере-, пре-, пред-, при-, про-, раз-, роз-, вз-, воз-, за-, по-, под-, вы-, из-, с-, от-, у-.

Dviejų priešdėlių atvejų pavyzdžiai keisti

Pateikiami pavyzdžiai neparodo visų galimų dviejų priešdėlių veiksmažodyje variantų.

Įvykio veikslai priešdėliniam priesaginiam eigos veikslo žodžiui, pvz., посчитать, сосчитать žodžiui счита́ть, kuris pats yra eigos veikslas žodžiui счесть – suskaičiuoti, suvokti (cосчитать jam yra sinonimas). Lietuvių kalboje irgi sudaromi eigos veikslo vediniai su priesaga -inėti, todėl galimi ir naudojami ir šitokie pat kaip rusų kalboje dviejų priešdėlių atvejai, pvz., papadirbinėti, paatidarinėti, nuatidarinėti, sususkaičiavinėti (jisai išeina sinonimiškas žodžiui suskaičiuoti), ir t. t.

Tokio tipo atvejai yra ir priešdėlio pridėjimas prie įvykio veikslo poros neturinčių eigos veikslo priešdėlinių veiksmažodžių: вспо́мнить (вспомина́ть) – atsiminti; minėti; напо́мнить (напомина́ть) – priminti, (pa)raginti; запо́мнить (запомина́ть) – įsiminti, įsidėmėti; atminti; по́мнить eig. – atminti, nepamiršti; yra ir помни́ть įvyk., reiškiantis pagalvoti, pamanyti – įvykio veikslas knyginiam žodžiui мнить.

Su priešdėliu при-: приобрести įvyk. – įgyti, įsigyti, įgauti; обрести įvyk. – rasti, įgyti, įsigyti; присоединить (присоединять) – prijungti, įjungti, pajungti; соединить (соединять) – sujungti; suvienyti; reikšme „truputį“: приотворить įvyk. – pradaryti, praverti; отворить įvyk. – atidaryti, atverti; приподнять (приподнимать) – kiek pakelti, kilstelėti; подня́ть (поднима́ть) (-ниму́, -ни́мешь) – pakelti, iškelti.

Su priešdėliu пре-: преобладать eig. – vyrauti, dominuoti, turėti persvarą; обладать eig. – turėti, valdyti (ką); владеть eig. – turėti, valdyti; превзойти įvyk. – pralenkti, viršyti, pranokti; взойти įvyk. – pakilti, užeiti (į viršų); (saulei) patekėti; (sėklai) išdygti, suželti.

Su priešdėliu пред-: предотврати́ть (предотвраща́ть) – užkirsti kelią, nukreipti, išvengti; отвратить (отвращать) – (nelaimę, pavojų) nukreipti; užkirsti kelią (kam); išvengti (ko); вращать – sukti; предположить – spėti, tarti, laikyti (kad), предполагать, ta pati reikšmė kaip ir įvyk. v. atitikmens ir dar kitokia – ketinti, numatyti; полагать – manyti.

Su junginiu опро-: опроки́нуть (опроки́дывать) – apversti; kar. parblokšti, priversti trauktis; ки́нуть – mesti; кида́ть – mesti, sviesti; mėtyti, svaidyti, laidyti; опрове́ргнуть (опроверга́ть) – paneigti, nuneigti; sugriauti; plg. све́ргнуть (сверга́ть) – nuversti;

Įvairūs atvejai: переобу́ться (переобуваться) – persiauti; обуться (обуваться) – apsiauti; произвести (производить) – įvykdyti, padaryti; pagaminti, ir kt.; извести (изводить) – išleisti, išeikvoti; sunaudoti; išvarginti; насчитать įvyk. (eig.: насчитывать) – priskaičiuoti; считать – skaičiuoti; turėti galvoje; manyti; счесть – suskaičiuoti; palaikyti (kuo); честь eig. – skaityti, skaičiuoti, manyti; разузнать (разузнавать) – ištirti; patirti, sužinoti; узнать (узнавать) – pažinti, atpažinti; sužinoti, patirti; teirautis; сопоставить (сопоставлять) – sugretinti, palyginti; поставить (поставлять) – pastatyti; padėti (parašą, antspaudą); suorganizuoti, sutvarkyti reikalą; pristatyti (prekes); užsibrėžti (tikslą); ставить eig. – statyti; совпасть (совпадать) – sutapti; впасть (впадать) – įdubti; patekti, įkliūti; пасть – smukti, kristi; унаследовать įvyk. – paveldėti; наследие – palikimas; наследовать eig. ir įvyk. – paveldėti; būti (kieno) įpėdiniu; следовать eig. – eiti po, sekti (за кем, чем – paskui ką; кому, чему – kuo); распрода́ть (распродава́ть – išpardavinėti) – išparduoti; распространить (распространять) – išplėsti; (pa)skleisti, išplatinti; пространный – erdvus; (aiškinimas) platus, smulkus; распростереть (būs. nevart.) (распростирать) – išskėsti, ištiesti; išplėsti; простираться eig. – tęstis, nutįsti.

Pridedant priešdėlį prie priešdėlinio daiktavardžio, būdvardžio ir pan.: определи́ть (определять) – apibrėžti (sąvoką), rasti mat. dydį; apibūdinti; nulemti; nustatyti (kainą, laiką); преде́л (-а) – riba; усложни́ть (усложнять) – komplikuoti, (pa)daryti sudėtingesnį, painesnį; сло́жный – sudėtinis; sudėtingas, painus; сложи́ть (слагать) – sudėti (ir skaičius), sukrauti; соотве́тствовать (кому, чему) – atitikti (ką); отве́тствие; отве́тить – atsakyti; būti atsakingam, atsakyti; отвечать, ta pati reikšmė kaip ir įvyk. ir kt. – (чему) atitikti (ką); вообразить (воображать) – įsivaizduoti, vaizduotis; образ – vaizdas; paveikslas, pavidalas; būdas.

Asmenuotės keisti

Yra dvi asmenuotės.

 • pirmąja asmenuojami dauguma veiksmažodžių, visi, kurie neasmenuojami antrąja asmenuote.
 • antrąja – kurių kamienas baigiasi priekiniu balsiu -и-, -е- (bet ne -е-й-), ir tie užpakalinio balsio -a- (bet ne -a-й-) kamieno veiksmažodžiai, kurie prieš šį balsį kamiene turi priebalsius ш, ж, щ, ч.
  I-e   II-и
/-ю¹ -у /-ю¹ /-y³  
-eшь -ёшь² -ишь  
-eт -ёт -ит
-eм -ём -им
-eте -ёте -ите
-ут /-ют   -ут /-ют   -ят /-ат  
 1. po minkšto priebalsio yra ю, ют;
 2. kirčiuota e yra ё;
 3. Po г, к, х, ш, ж, щ, ч, ц, rašoma у, ат.

Pasakymas, kad kamienas baigiasi balsiu -е-, bet ne -е-й- ir -a-, bet ne -a-й-, reiškia skirtumą asmenuojant, pvz.: искать – ieškoti, ищу, ищешь (-a-); скучать – nuobodžiauti, скучаю, скучаешь (-а-й-); видеть – matyti, вижу, видишь (-е-); иметь – turėti, имею, имеешь (-е-й-). Panašiai kaip а, е priesagų atvejais, šalia antros asmenuotės -и- priesagos veiksmažodžių, бро́сить – mesti, бро́шу, бро́сишь, dar yra keli trumpi pirmos asmenuotės patvaraus kamiengalio -и-й- kamienai: гни́ть – pūti, гнию́ (= гни-й-у), гниёшь; почи́ть – nusiraminti, почи́ю, почи́ешь. Įvairių formų veiksmažodžių pavyzdžius žiūrėti veiksmažodžių kamienų lentelėje.

Asmenuojant yra trys veiksmažodžių kamiengalio priebalsio kaitos būdai. Žiūrėti skyrelį palatalizuotų priebalsių kaita, kaitos atvejai veiksmažodžio formose.

Palatalizuotų priebalsių kaita keisti

Kai kurie priebalsiai skirtingose žodžio formose keičiaisi, pvz., писать bet пишу. Tokia kaita yra atsiradusi dėl senesniais laikais vykusios palatalizacijos, garso suminkštėjimo tam tikroje fonetinėje padėtyje; kai kurie garsai padėtyje kur jie būdavo suminkštinami pasikeitė kokybiškai (pvz., lietuvių d, t garsai prieš j – dj, tj virto į dž, č), du iš tokių buvusių minkštų rusų kalbos garsų dabar yra kieti (ж, ш).

Lietuvių kalboje palatalizuojami pasikeičia tiktai d, t į dž, č, rusų kalboje pasikeičiančių priebalsių daugiau: д > ж, т > ч; jiems artimiau nei lietuvių kalboje tariami г, к keičiasi taip pat: г > ж, к > ч; c su dusliaisiais minėtų priebalsių variantais: ст, ск > щ (= шч); з > ж; с ir х > ш; lūpiniai б, п, ф, в, м palatalizuoti gauna л: бль, пль, фль, вль, мль (minkštumo ženklas čia tik garso minkštumui parodyti, žodžiuose po šių priebalsių būna minkšti balsiai ir tai jau išreiškia minkštumą, pvz., любить, люблю). Dar yra kaita iš д, т į жд, щ (= шч), pvz., возврати́ть įvyk. – sugrąžinti, atgauti, ir возвраща́ть eig.; обсуди́ть – apsvarstyti, aptarti, ir обсужда́ть eig. – svarstyti. Kai paskutinis kamieno priebalsis dėl suminkštėjimo nesikeičia, bet prieš jį, tarp jų nesant balsio, einantis priebalsis gali keistis, tai jisai ir keičiasi, pvz.: слать – siųsti, шлю́, шлёшь.

Istoriškai priebalsiai ш, ж, ч, щ visi buvo minkšti, po jų buvo rašoma ne ы, я, ю, bet и, а, у. Dabar ш, ж yra visada kieti, ч, щ visada minkšti; nors garsas щ gali būti tariamas ш, jis vis viena lieka minkštas. Taigi, deriniai жи, ши, nors raidė и kitur reiškia minkštą i, tariami kietai (жить, шить tariami kaip neegzistuojančios rašybos *жыть, *шыть), o чу, ча, щу, ща, nors raidės a, у kitur reiškia kietus garsus, tariami minkštai (хочу, хочат tariami kaip neegzistuojančios rašybos *хочю, *хочят).

Kaitos atvejai veiksmažodžio formose keisti

Šitokia priebalsių kaita veiksmažodžiuose vyksta tam tikrais atvejais kaitant asmens galūnėmis, keičiant priesagas (pvz., простить įvyk., прощать eig.; гло́хнуть eig. – (ap)kursti; slopti, užgesti; tranzityvinis vedinys: глуши́ть eig. – kurtinti, pritrenkti; ру́хнуть įvyk. – griūti; sužlugti; рушиться eig.), sudarant būtojo laiko neveikiamiesius dalyvius tiems veiksmažodžiams, kurių kamiengalis yra -и- ir г, к (pridedama -ен- / -ён- priesaga), veiksmažodžiai gali būti palatalizuoto pakitusio priebalsio kamiengalio (visose formose), pvz., прощать, cкучать.

Asmenuojant ši kamiengalio priebalsio kaita vyksta:

 • pirmos asmenuotės a (bet ne -a-й-) kamiengalio veiksmažodžiams visuose asmenyse ir liepiamojoje nuosakoje, pvz., иска́ть – ieškoti, ищу́, и́щешь, слать – siųsti, шлю́, шлёшь.
 • pirmos asmenuotės к, г, х kamiengalio veiksmažodžiams prieš e, tai yra, visuose asmenyse išskyrus vienaskaitos pirmą ir daugiskaitos trečią, pvz., мочь – galėti, могу, можешь, может, можем, можете, могут; печь – kepti, пеку, печёшь; жечь – deginti, degti, жгу, жжёшь.
 • antros asmenuotės veiksmažodžiams vienaskaitos pirmame asmenyje, pvz., видеть, вижу, видешь; станови́ться, становлю́сь, стано́вишься.

Sudarant būtojo laiko neveikiamuosius dalyvius kaita įvyksta veiksmažodžiams, kurių kamiengalis yra -и- ir г, к (pridedama -ен- / -ён- priesaga).

Kirtis keisti

Kirtis būna:

 • pastovus, asmenuojamose formose išliekantis tame pat skiemenyje arba kamiene, arba galūnėje.
 • nepastovus, kai vns. pirmame asmenyje kirčiuojama žodžio galūnėje, o kitose asmenuojamose formose – priešpaskutiniame skiemenyje.
ре́зать е́здить име́ть иска́ть яви́ть брать нача́ть везти́ гляде́ть роди́ть
ре́жу
ре́жешь
ре́жет
ре́жем
ре́жете
ре́жут
е́зжу
е́здишь
е́здить
е́здим
е́здите
е́здять
име́ю
име́ешь
име́ет
име́ем
име́ете
име́ют
ищу́
и́щешь
и́щет
и́щем
и́щете
и́щут
явлю́
я́вишь
я́вит
я́вим
я́вите
я́вять
беру́
берёшь
берёт
берём
берёте
беру́ть
начну́
начнёшь
начнёт
начнём
начнёте
начну́т
везу́
везёшь
везёт
везём
везёте
везу́т
гляжу́
глядишь
глядит
глядим
глядите
глядят
рожу́
роди́шь
роди́т
роди́м
роди́те
родя́т
ре́зал
ре́зала
ре́зало
ре́зали
е́здил
е́здила
е́здило
е́здили
име́л
име́ла
име́ло
име́ли
иска́л
иска́ла
иска́ло
иска́ли
яви́л
яви́ла
яви́ло
яви́ли
брал
брала́
бра́ло
бра́ли
на́чал
начала́
на́чало
на́чали
вёз
везла́
везло́
везли́
гляде́л
гляде́ла
гляде́ло
гляде́ли
роди́л
роди́ла́
роди́ло́
роди́ли́
режь е́зди име́й ищи́ яви́ бери́ начни́ вези́ гляди́ роди́
ре́жущий

ре́завший

ре́жа
е́здящий

е́здивший

е́здя
име́ющий

име́вший

име́я
и́щущий
и́щемый
иска́вший

ища́


яви́вший
я́вленный

яви́в
беру́щий

бра́вший

беря́


нача́вший
на́чатый

нача́в,
нача́вши
везу́щий

вёзший

везя́
глядя́щий

гляде́вший

глядя́


роди́вший
рождённый

роди́в,
роди́вши

Asmenuojamų formų ypatybės keisti

 • Veiksmažodžiai, kurių kamienai baigiasi -а-й-, -е-й-, -ова- / -y-й- ir -(ну) – (iškrentanti būtajame laike priesaga) turi pastovų kirtį; -e-й- kamienai yra visada kirčiuoti ant kamiengalio -e-й-; -(ну) – priesagos veiksmažodžiai pastoviai kirčiuoti skiemenyje prieš šią priesagą.
 • Neiškrentančios -ну- priesagos žodžiams būdingas pastovus galūnės kiritis, nemaža dalis kirčiuota ir kamiene. Yra keletas žodžių turinčių kilnojamą kirtį, pvz.: обману́ть įvyk. – apgauti; тону́ть eig. – skęsti, skendėti; тяну́ть eig. – traukti, tęsti, tempti; загляну́ть – pažvelgti; užeiti.
 • -о- kamienai turi nepastovų kirtį, pvz., коло́ть, колю́, ко́лешь, ко́лет ir t. t.
 • pirmos asmenuotės -a- kamienas (priebalsiams, kuriems tai gali įvykti, asmenuojamose formose įvyksta pokytis dėl palatalizacijos) gali turėti visų rūšių kirtį.
 • antros asmenuotės kamienai -и-, -е-, ir -ж-a-, -ш-a, -щ-a-, -ч-a-. Beveik visi -e- kamieno žodžiai kirčiuoti galūneje, išimtys yra kamiene kirčiuoti видеть, ненавидет, обидеть, зависеть, ir nepastoviai kirčiuoti cмотреть, вертеть, терпеть. Beveik visi a po ж, ш, щ, ч, kamieno žodžiai kirčiuoti galūnėje, išimtys yra kamiene kirčiuotas слышать ir nepastoviai kirčiuoti держать, дышать.
 • Visi kamienai be priesagos turi pastovų kirtį kamiene arba galūnėje, vienintelė išimtis yra žodis мочь, kirčiuotas nepastoviai.

Būtojo laiko formos keisti

Būtajame laike visi priesaginio kamiengalio veiksmažodžiai kirčiuoti toje pat vietoje kaip ir bendratyje, kamiene. Pasitaiko viena kita išimtis, pvz., родить (ir jo priešdėliniai vediniai), kurio visų giminių formos gali būti kirčiuotos arba gale, arba kamiene. Nepriesaginio kamieno veiksmažodžiai būtajame laike gali būti kirčiuoti pastoviai kamiene, pvz., сесть, ся́ду, сел, се́ла; деть, де́ну, дел, де́ла; мыть, мо́ю, мыл, мы́ла; мять, мну, мял, мя́ла, t. p. kamieninio būt. l. kirčiavimo pasitaiko ir tarp turinčių kirčiuotas asmenuojamas galūnes: красть, краду́, крадёшь, крал, кра́ла. Kirčiuoti pastoviai galūnėje, pvz., нести, нёс, несла́, несло́, вести, вёл, вела́, вело́, t. p. galūnio būt. l. kirčiavimo pasitaiko ir tarp turinčių nekirčiuotas asmenuojamas galūnes: лечь, лёг, легла́, легло́. Kirčiuoti kamiene išskyrus moterišką giminę: брать, беру́, бра́л, брала́, бра́ло; гнал, гоню́, гнала́, гна́ло. Daliai šitokio kirčiavimo tipo veiksmažodžių, kai jie turi priešdėlį su balsiu, į jį nušoka kirtis, pvz., нача́ть, начну́, на́чал, начала́, на́чало; приня́ть, приму́, при́нял, приняла́, при́няло; отпере́ть, отопру́, о́тпер, отперла́, о́тперло, bet daliai ne, pvz., опере́ться, обопру́сь, обопрёшься, опёрся, оперла́сь – (на кого, что) atsiremti (į ką); prk. pasiremti (kuo); подпере́ть, подопру́, подопрёшь, подпёр, подпёрла – paremti.

Pridedant dalelę не būtajame laike žodžiui быть – būti, kirtis pereina ant не, išskyrus moteriškąją giminę: был, была́, бы́ло, бы́ли; не́ был, не была́, не́ было, не́ были.

Morfologiniai / asmenavimo tipai keisti

Taip pat žiūrėti skyrių Veiksmažodis/Kamienai lentelėje

Rusų kalbos veiksmažodžiai suskirstyti į morfologinius tipus pagal kamienus, kirtį. Daug rusų kalbos veiksmažodžių turi įvairias priesagas ir priklauso didelėms vienodomis taisyklėmis asmenuojamų žodžių grupėms ir tik mažiau nei šimtas kamienų (žodžių su šiais kamienais, tai yra, vedinių su įvairiais priešdėliais, yra daugiau) yra be priesagų ir priklauso mažoms įvairių savotiškumų turinčioms grupėms.

Bendratyje ir būtajame laike vienodos priesagos žodžiai, pvz., чита-ть, чита-л ir сказа-ть, сказа-л skiriasi asmenuojamose formose, читаю (= чита-й-у) ir скаж-у. Priskiriant juos asmenavimo klasėms jų kamiengaliai pavadinami vienam -а-й-, kitam -а-. Pirmu atveju -й- yra įterpiama tarp balsių dėl tarimo (plg., pvz., matuo-ti, matuo-j-u), tokių kamienų žymėjimas -а-й- patogiai parodo, kad kamiengalis išlieka asmenuojamose formose ir atskiria juos nuo tų bendraties - būtojo -а- kamieno veiksmažodžių, kuriuose kamiengalis trumpėja. Be priesagos -a- kamienų, šitaip pat, pagal priesagos patvarumą ar ne, skiriasi ir bendraties - būtųjų formų -e- priesagos veiksmažodžiai, pvz., име́ть, име́ю, име́ешь – turėti, ir, truputį kitaip nei -а- atveju, antros asmenuotės верте́ть, верчу́, ве́ртишь – sukti, sukioti. Veiksmažodžių su neliekančiu asmenuojamose formose bendraties - būtuoju kamiengaliu -e- yra tik per pusę šimto, visi jie yra antros asmenuotės. Tarp veiksmažodžių su neliekančiu asmenuojamose formose bendraties - būtuoju kamiengaliu -а-, yra keliasdešimt kamienų, kur -а- eina po ж, ш, ч, щ, tie veiksmažodžiai yra antros asmenuotės, istoriškai -е- kamieno. Panašiai kaip а, е priesagų atvejais, šalia antros asmenuotės -и- priesagos veiksmažodžių, pvz., бро́сить, бро́шу, бро́сишь – mesti, dar yra keli trumpi pirmos asmenuotės patvaraus kamiengalio -и-й- kamienai: гни́ть, гнию́ – pūti, почи́ть, почи́ю (įvyk.) (eig. почива́ть) – nurimti (giliai), atilsti; užmigti; mirti. Likę balsinio kamiengalio (arba vien bendratyje - būtosiose arba ir asmenuojamose formose) žodžiai yra trumpi, turi balsio kaitą, брить, брею – skusti, мыть, мою – prausti. Priebalsinio д, т kamiengalio veiksmažodžiams skiriasi bendraties ir būtojo laiko vyr. g. kamienai, nes šioje būt. l. formoje minėti priebalsiai iškrenta: вести (< ведти), веду́, вёл, вела́ (< вёдл, ведла).

Produktyvios priesagos, tos su kuriomis sudaromi nauji veiksmažodžiai, yra -а-й-, -е-й-, -ова- / -у-й-, -ну-, -и-, jas turintys žodžiai sudaro daugumą rusų kalbos veiksmažodžių. Likusias priesagas turinčių kamienų yra tik apie du su puse šimto, nepriesaginių kamienų – mažiau šimto.

Yra šiek tiek atvejų, kai skirtingiems veiksmažodžiams sutampa kuri nors forma, pvz., скати́ть, скачу́, ска́тишь – nuristi, nuritinti; скака́ть, скачу́, ска́чешь – šokuoti, šokinėti; liuoksėti; joti šuoliais.

Žemiau čia pirma nurodomi priesaginiai kamienai, pirmos ir antros asmenuočių, toliau nepriesaginiai kamienai, jie yra pirmos asmenuotės.

Pirma asmenuotė keisti

 • -а-й-

Grupę sudaro tūkstančiai kamienų. Dažniausiai -а-й- yra didesnių priesagų -ва-й-, -ива-й- dalis. Dauguma šių kamienų yra eigos veikslo poros priešdėliniams įvykio veikslo veiksmažodžiams, padaromos su priesagomis -а-й-, -ва-й-, -ива-й-. Tik maža dalis -а-й- kamienų yra nepriešdėliniai.

 • -е-й-

Grupę sudaro šimtai kamienų, visi jie kirčiuoti ant šios priesagos. Dauguma yra intranzityviniai, tai yra, neturi tiesioginio objekto, reiškiamo galininko linksniu (daryti ką), pvz., зреть – bręsti, nokti, sirpti, спеть – t.p. kaip зреть (plg. lie. spėti; yra ir priešdėlinis с-петь, c-пою – sudainuoti, padainuoti), Tarp tranzityvinių yra: име́ть – turėti, жале́ть – gailėti(s). Dalis -е-й- veiksmažodžių yra padaryti iš būdvardžių, pvz: красне́ть – (pa)rausti, raudonuoti; зелене́ть – žaliuoti (pvz., laukams); бледне́ть – blykšti, balti; полне́ть – pilnėti, storėti (полный – pilnas), густе́ть (-е́ет) – tirštėti, tankėti (густой – tirštas; tankus, sodrus).

 • -а- (bet neįtraukiant -ж-а-, -ч-а-, -ш-а-, -щ-а-)

Šių veiksmažodžių bendraties ir būtojo laiko kamieno priesagos prieš asmenuojamas galūnes nėra ir priebalsiams, kuriems tai gali įvykti, yra įvykęs pokytis dėl istoriškai vykusios palatalizacijos, priebalsio suminkštėjimo. Visi priebalsiai prieš asmenuojamas galūnes yra minkšti (išskyrus ж, ш), rašyboje vns. pirmo, dgs. trečio asmens galūnės yra -ю, -ют (ne -у, -ут), išskyrus tuos atvejus, kur priebalsis prieš asmenuojamas galūnes yra ж, ш (tariami kietai, minkštai tarti kažkuriais senesniais laikais), ч щ (tariami minkštai), po kurių rašoma ne ю, bet у. Pavyzdžiai: писа́ть – rašyti, пишу́, пи́шешь; иска́ть – ieškoti, ищу́, и́щешь; щипа́ть – gnybti, gnaibyti; pešti (gyvuliams žolę), щиплю́, щи́плешь; паха́ть – arti, пашу́, па́шешь; смея́ться – juoktis, смею́сь, смеёшься; слать – siųsti, шлю́, шлёшь. Jų yra apie šimtas. Yra du ar keli kamienai bendratyje neturintys asmenuojamose formose esančio priebalsio, du ar keli kamienai asmenuojami antra asmenuote: стлать / стели́ть – kloti, tiesti, стелю́, cте́лешь (įvyk. pvz.: подостла́ть, jo eig.: подстила́ть); гнать – ginti, varyti, гоню́, го́нишь (įvyk. pvz.: нагна́ть – pasivyti; suvaryti; jo eig.: нагоня́ть); спать – miegoti, сплю, спишь (įvyk. pvz.: вы́спаться – išsimiegoti; jo eig.: высыпа́ться). Pagal tai, kad, pvz., гнать, гоню asmenuojamose formose šaknyje turi bendratyje / būt. l. nesantį balsį, žodį galima gretinti su bendraties / būt. l. šaknyje -а- priesagą turinčiais keliolika trumpų kamienų, pvz., брать, беру́, берёшь, брал, kurių daliai asmenuojamose formose yra įterpiamas balsis: брать, беру, звать, зову. Šie trumpi брать tipo veiksmažodžiai yra panašesni į kitus įvairius trumpus mažų grupių kamienus, asmenuojamose formose, skirtingai nuo писать, пишу, cыпать, сыплю tipo, jų kamieno galo priebalsis nekinta, nėra minkštas (писать, пишу atveju jisai dabar irgi nėra minkštas, nes istoriškai buvęs minkštas ш (tas pats yra su ж) dabar yra kietas). Žodžiai su -я- po šaknies -о-, jų yra gal tik du, стоя́ть, боя́ться, yra antros asmenuotės: стою́, стои́шь.

 • -ова- / -у-й-, -ева- / -у-й-

Šių kamienų yra tūkstančiai ir skaičius auga, nes šią priesagą dažnai gauna žodžiai iš kitų kalbų: газовать – gazuoti (didinti greitį), пасова́ть – pasuoti. Dažnai -ова- yra dalis didesnės priesagos, -ир-ова-, -из-ова-: тренирова́ться – treniruotis, формирова́ть – formuoti, анализи́ровать – analizuoti, организова́ть – organizuoti. Keliems -о/ева- / -у-й- kamienams -о- / -е- yra ir šaknies ir priesagos -ова- / -eва- dalis, pvz.: кова́ть eig. – kalti (geležį), кую́; сова́ть eig. – kišti, kaišioti, сую́; плева́ть eig. – spjauti, spjaudyti, плюю́. Šie kamienai, skirtingai nuo kitų -ова-, -eва- veiksmažodžių, asmenuojamose formose turi kirtį galūnėse. Yra veiksmažodžių su -eвa- / -(e)-вa-, kurie, kaip ir visi kiti turintys priesagą -ва- (išskyrus dar давать tipą), -ы/ива-, -(ы)/(и)ва-, yra -a-й- tipo. Pvz., зева́ть – žiovauti, asmenuojamas išlaikant pastovų kamiengalį, kai, pvz., жева́ть – kramtyti, yra -(е)-ва- / -у-й- tipo: жую́, жуёшь.

 • дава-й-, -става-й-, -знава-й-

Trys kamienai padaryti iš įvykio veikslo да-ть, ста-ть ir eigos зна-ть su priesaga -ва-, asmenuojami kaip eigos veikslo зна-ть - зна́-ю (= зна-й-у), bet kirčiuojant galūnėje (kitiems panašiems tai negalioja, pvz., деть, дева́ть, дева́ю), pvz., дава́ть, даю́, даёшь, давал. Kamienas -ставать būna tik su priešdėliu todėl, kad žodžiui стать (įvyk.) eigos veikslo pora yra становиться, o -знавать, todėl, kad знать yra eigos veikslo, ir eigos veikslo pora reikalinga tik jų priešdėliniams vediniams.

 • -о-

Asmenuojamose formose priesaga -o- iškrenta, priebalsis prieš asmenuojamas galūnes būna minkštas: поро́ть – ardyti; perti; порю́, по́решь; боро́ться – grumtis, imtis; imtis sporte, imtynėse; борю́сь, бо́решься; коло́ть – skaldyti, skelti; durti, badyti; колю́, ко́лешь. Kirtis judantis. Yra keletas šių kamienų, visų jų kamieno dalis po pirmo priebalsio yra -ол-о- / -ор-о-. Žodis волочь (< волок-ть), волоку, волочёшь yra priebalsinio kamieno, kaip мочь, могу, можешь, влечь, влеку, влечёшь, bet pagal bendraties formos panašumą gauna tokio pat tipo eigos veikslo partnerį kaip -о- kamienai, pvz., заволо́чь (eig. завола́кивать) – aptraukti, apkloti, kaip, pvz., споро́ть (eig. спа́рывать) – nuardyti, kai, pvz., žodžiui помочь eig. v. yra помогать.

 • -ну-

Tai veiksmažodžiai, kurių -ну- priesaga yra visose formose, tai yra, neiškrentanti būtojo laiko formose. Šie veiksmažodžiai, išskyrus mažą dalį, yra įvykio veikslo būdami ir be priešdėlio, iš priesagos. Daugelis yra pastoviai kirčiuoti galūnėje, dalies kirtis kamiene, keleto kilnojamas. Yra šimtai šių kamienų. Priesaga -ну- nusako greitą vienakartinį veiksmą, panašiai ar taip pat kaip lietuvių kalbos priesaga -elėti / -elti, pvz., плесну́ть – tykštelėti, tekštelėti, дёрнуть – truktelėti, timptelėti. Ši priesaga yra vienintelis atvejis rusų kalboje, kur įvykio veikslą išreiškia priesaga. Tarp šios priesagos eigos veikslo veiksmažodžių pavyzdžių yra: гнуть – lenkti, lankstyti; тону́ть – skęsti; тяну́ть – traukti, tęsti, tempti; vilkinti; льнуть – linkti (prie); glaustis. Ši priesaga būtajame laike neiškrenta ir daugiau eigos veikslo žodžių, bet jie priskiriami prie tų, kuriems priesaga iškrenta, nes ten pritampa būdami eigos veikslo ir kirčiuoti kamiene, pvz., сты́нуть / стыть – áušti, vėsti.

Prieš -ну- dažnai nukrenta paskutinis veiksmažodžio kamiengalio priebalsis (jisai yra to veiksmažodžio eigos veikslo formoje), pvz., заcну́ть įvyk. – užmigti, засыпа́ть eig. – migti (pagal -сып-а-ть matosi, kad -с-ну-ть yra *-сп-ну-ть variantas); верну́ться įvyk. – grįžti (sinonimai: возвратиться, воротиться), возвращаться, вертаться eig. (*вертнуться); натяну́ть – įtempti, užtempti, užmauti, натя́гивать – tempti, veržti, mauti (*-тягнуть); вы́плеснуть – ištikšti, tekštelėti, выплёскивать (*-плескнуть); согну́ть – sulenkti, sulankstyti, сгиба́ть – lenkti, lankstyti (*-гбнуть); ки́нуть įvyk. – mesti, кида́ть – mėtyti, mesti (*киднуть). Dalyje atvejų priebalsis neiškrenta, pvz., толкну́ть – stumtelėti, pastumti, толка́ть – stumti.

Panašūs -ну- / -(ну) – priesagos žodžiai gali šiek tiek skirtis turėdami skirtingas prasmes, pvz., па́хнуть eig. – kvepėti, atsiduoti (kuo), būt. l. пах, пахла; jo tipas pagal rusų kalbos vikižodyne naudojamą klasifikaciją yra 3°a(5)(6); пахну́ть įvyk. – papūsti, pūstelėti, būt. l. пахну́л, пахну́ла, 3b; бу́хнуть (бу́хать) – dunkstelėti, būt. l. бу́хнул, бу́хнула, 3a; бухну́ть (буха́ть) – nukristi, pulti su trenksmu, 3b; бу́хнуть (įvyk. набухнуть, разбухнуть) – brinkti, būt. l. бу́хнул (бу́х), бу́хнула (бу́хла), 3°a(5)6.

Keli skirtingų reikšmių panašių -ну- ir -(ну) – kamienų pavyzdžiai: примкну́ть (-ну, -нёшь) – prisidėti, prisijungti; užmauti (durtuvą); примыка́ть – būti prisidėjusiam, jungtis; ribotis, būti greta; промо́кнуть (būt. -о́к, -о́кла) – peršlapti, permirkti; промока́ть – šlapti, drėkti; mirkti; обмакну́ть – pavilgyti, padažyti; обма́кивать – vilgyti, dažyti; намекну́ть – užsiminti, (pa)daryti užuominą, duoti suprasti; намека́ть eig.; обману́ть – apgauti; обма́нывать – apgaudinėti, apgauti.

Kirčiuoti kamiene veiksmažodžiai. тро́нуть – paliesti, palytėti; pajudinti; sujaudinti (тро́гать – liesti, čiupinėti; graudinti); су́нуть – (į)kišti (сова́ть – kišti, kaišioti), plg., lietuvių „šauti, pašauti duoną“; ки́нуть – mesti, (кидать – mėtyti, mesti); поки́нуть – apleisti, palikti, mesti (покидать); ски́нуться – numesti, (drabužį) nusimesti (скидываться); прики́нуть – pridėti (прикидывать); гля́нуть – pažiūrėti, pažvelgti, žvilgtelėti; pasirodyti (гляде́ть, гляжу́, гляди́шь); вы́черкнуть – išbraukti (вычёркивать); вы́плеснуть – ištikšti, šliūkštelėti (выплёскивать); плю́хнуться – pliūkštelėti (плю́хаться); сдви́нуться – pasijudinti, pasislinkti (сдвигаться); ру́хнуть – griūti; sužlugti, sudužti (ру́шиться). 3a.
вы́кинуть – išmesti; iškrėsti (išdaigą); kilstelėti (выки́дывать); вы́нуть – išimti, ištraukti (вынима́ть); вы́двинуть – ištraukti, išstumti; perkelti; iškelti (reikalavimą, teoriją) (выдвига́ть); плю́нуть – (nusi)spjauti (плева́ть – spjauti); продви́нуть – pastūmėti; prastumti; paspartinti (продвига́ть). 3a(2)    
Kirčiuoti daugiausia gale. косну́ться – paliesti (касаться – liesti, sietis); согну́ть – sulenkti (lanką) (сгибать); засну́ть – užmigti (засыпа́ть); воткнуть – įsmeigti, įbesti (втыкать, втыкивать – smeigti, bedžioti); махну́ть – mostelėti, pamoti (махать – mosuoti, moti, mojuoti); бухну́ть (буха́ть); гульну́ть – (šnek.) ūžtelėti, pa/suūžti, pasilinksminti (гуля́ть – linksmintis, ūžauti; (t.p. vaikščioti)); верну́ться – grįžti (sinonimai: возвратиться, воротиться) (eig.: возвращаться, вертаться); разверну́ть – išvynioti; atversti, atskleisti; prk. išplėtoti (развёртывать). 3b
Kirčiuoti gale. плесну́ть – tekštelėti; plekštelėti (плеска́ть – pliuškenti, taškytis; plekšnoti); ткнуть – bakstelėti (ты́кать – smaigstyti, bedžioti, kaišioti); попрекну́ть – (чем) prikišti, priekaištauti (попрека́ть); шепну́ть – šnibžtelėti, pašnibždėti (шепта́ть – šnibždėti); стрельну́ть – iššauti; gauti, su(si)šaudyti (стрелять – šaudyti, šauti). 3bX
Kilnojamo kirčio. упомяну́ть – paminėti, užsiminti (упоминать – minėti); помяну́ть – paminėti (поминать); обману́ть – apgauti (обма́нывать); тяну́ть eig. – traukti, tęsti, tempti; vilkinti (потяну́ть – patraukti, truktelėti); растяну́ться – išsitempti; išsi/nusitęsti; išsitiesti, pargriūti (растя́гиваться); взгляну́ть – žvilgtelėti, pažvelgti (взгля́дывать – žvilgčioti). 3c
ми́нуть – praeiti šalia (ko), pro šalį, aplenkti; išvengti; prk. nepaliesti, pasigailėti; prk. praeiti, baigtis (минова́ть eig. ir įvyk.); минуть formų pvz.: *ми́ну́, ми́нешь; ми́ну́л, ми́ну́ла. 3cX
 • -(ну)-

Tai veiksmažodžiai, kurių -ну- priesaga iškrenta būtosiose formose. Šie veiksmažodžiai, išskyrus mažą dalį, yra eigos veikslo (gavę atitinkamą priešdėlį, kaip ir kiti eigos veikslo veikslines poras turintys veiksmažodžiai, tampa įvykio veikslo), kirčiuoti pastoviai kamiene, prieš priesagą. Yra per pusšimtį šių kamienų. Priesagą patogu žymėti skliausteliuose, taip parodant, kad ji yra iškrentanti. Pavyzdžiai: исче́знуть – išnykti, dingti, būt. l. иcчез, исче́зла; дости́гнуть – pasiekti (ką), būt. l. дости́г, дости́гла; привы́кнуть – priprasti, įprasti, būt. l. привы́кнул (привы́к), привы́кнула (привы́кла), be ну kai kuriems šių veiksmažodžių dar gali būti būtasis veikiamasis dalyvis: привы́кнувший / привы́кший.

Neiškrentanti arba iškrentanti priesaga; priešdėliniams variantams priesaga iškrentanti. до́хнуть (сдохнуть, издохнуть) – dvėsti, gaišti; būt. l. до́хнул, до́хнула (plg. дохну́ть – kvėptelti, įvyk. 3b); га́снуть eig. – gesti; būt. l. га́снул, га́снула; taip pat naudojamos formos ir su iškrentančia priesaga: гас, гасло etc.; ги́бнуть, eig. – žūti, žlugti; būt. l. ги́бнул, ги́бнула, taip pat гибло, гибла; сты́нуть (застынуть) – aušti, vėsti, šalti; būt. l. сты́нул, сты́нула; priebalsinės bendraties, kaip 3°a((6)), cтыть (стыну, стынешь) eig. – aušti, vėsti, šalti; привы́кнуть (привыкать) – priprasti, įprasti; būt. l. привы́кнул (привы́к), привы́кнула (привы́кла); поги́бнуть (погибать) – žūti, žlugti; būt. l. поги́б, поги́бла; замёрзнуть (замерзать) – sušalti, sustirti; užšalti; būt. l. замёрз, замёрзла; слепнуть eig. – akti, aklėti; būt. l. слеп, слепла; возни́кнуть (возника́ть) – atsirasti, pasimatyti; imti veikti, būt. l. возни́к, возни́кла; зави́снуть (зависать) – pakibti; būt. l. зави́с, зави́с; 3°a
исся́кнуть (иссякать, сякнуть) – išsekti, nusekti; išnykti; būt. l. исся́к, исся́кла; čia priskirti -стиг- šaknies žodžių priebalsinio kamieno bendraties variantai, pvz., žodis достичь tik bendratimi skiriasi nuo varianto su ну, достигнуть 3°a(6)): дости́чь (достигать) – pasiekti (ką); būt. l. дости́г, дости́гла; пости́чь (постигать) – suprasti, suvokti; ištikti (nelaimei). 3°a((6))
Priesaga arba neiškrenanti, -ну-, arba -(ну)-; бу́хнуть (II) (набухнуть, разбухнуть) – brinkti; būt. l. бу́хнул (бу́х), бу́хнула (бу́хла); со́хнуть (просохнуть, высохнуть) – džiūti; nykti, vysti, lysti; būt. l. со́хнул (со́х); со́хнула (со́хла). 3°a(5)6
Iškrentanti -(ну)-; дости́гнуть (достига́ть); исче́знуть (исчеза́ть) – išnykti, dingti. 3°a(6)

Antra asmenuotė keisti

 • -и-

Yra tūkstančiai šių kamienų. Dauguma veiksmažodžių tranzityviniai, turi veiksmo objektą reiškiamą galininko linksniu. Kaip ir kitiems antros asmenuotės veiksmažodžiams, pirmo asmens formoje priebalsiams, kuriems tai gali įvykti, įvyksta pokytis, pvz., бро́сить, бро́шу, бро́сишь (eig. броса́ть). Pavyzdžiai: говори́ть, -рю́, -ри́шь (įvyk. поговорить – pakalbėti; сказать – pasakyti) – kalbėti; sakyti; злить, злю, злишь (įvyk. разозлить – įpykdyti) – pykdyti, pykinti.

 • -е- ir -ж-а-, -ш-а-, -щ-а-, -ч-а- (bet ne -ж-а-й-, -ш-а-й-, -щ-а-й-, -ч-а-й-)

Yra apie pusė šimto -е- kamienų, ir mažiau, keliasdešimt, likusių. Kamiengaliuose -ж-а-, -ш-а-, -щ-а-, -ч-а- priesaga -а- yra kilusi iš -е-, kuri kažkuriuo tarpu po šių žvarbiųjų priebalsių virto а. Tai daugiausia netranzityviniai veiksmažodžiai, pvz., терпе́ть (-плю́, те́рпишь) – kęsti, kentėti; pakęsti; daug iš jų reiškia garsus: звене́ть (-ню́, -ни́шь) – skambėti; žvangėti; свисте́ть (свищу́, сви́стишь) – švilpti; греме́ть (-млю́, -ми́шь) – griausti; dundėti; (apie geležį) žvangėti, džerškėti; prk. aidėti; garsėti; ворча́ть (-чу́, -чи́шь) – urgzti, urzgėti (šuniui); niurzgėti, niurnėti (apie žmogų); молча́ть (-чу́, -чи́шь) – tylėti. Reikia atkreipti dėmesį, kad bendratyje priesagą -а- po šių žvarbiųjų priebalsių turintys veiksmažodžiai yra šio tipo, pvz., стуча́ть, стучу́, стучи́шь, ir patvaraus kamiengalio, tai yra pirmos asmenuotės -жа-й-, -ша-й-, -ща-й-, -ча-й-, pvz., скуча́ть, скуча́ю, скуча́ешь. Šiam antros asmenuotės tipui priklauso dar priesagos -(o)-йа- (po šaknies o) kamienai; jų yra gal tik du, стоя́ть – stovėti, стою́, стои́шь, стоял, боя́ться – bijoti, бою́сь, бои́шься, боялся. Tos pačios priesagos po kitų balsių veiksmažodžiai yra pirmos asmenuotės, pvz., cмея́ться, смею́сь, смеёшься, смеялся.

Įvairūs trumpi, nepriesaginiai kamienai keisti

Tai nepriesaginiai veiksmažodžiai, didesnė dalis kamienų yra priebalsiniai. Asmenuojami pirma asmenuote. Viena grupė yra -a- bendraties kamiengalio, kur -а- (pvz., бр-а-ть, бер-у), yra kaip priesaga -а- пис-а-ть tipo grupėje, bet jų asmenuojamų formų kamiengalio priebalsis nėra palatalizuotas (skirtingai nuo писать, пишу), šaknis bebalsė (išskyrus kelis, tarp jų бр-а-ть, бер-у, kur asmenuojamose formose įterpiamas balsis), dėl to jie yra panašesni į kitus trumpus veiksmažodžius, jų bendraties / būt. l. priesaga -а- gal yra praplėstinė dėl tarimo. Priesagas turi keli kamienai, pvz., гнить, гнию, почить, почию. Dalis trumpų veiksmažodžių, pvz., жить, деть, дуть, prieš asmenuojamas galūnes turi priebalsius, kurių nėra bendratyje ir būt. l. formose: живу, дену, дую (= ду-й-у). Dar yra keletas veiksmažodžių asmenuojamose formose turinčių bendraties-būtojo l. formose nesantį д: дать, дадим – duoti, duosime; быть, буду, будем – būti, būsiu, būsime. Taip pat pasitaiko įvairių paskirų savotiškų trumpų veiksmažodžių, pvz., реве́ть – baubti; staugti.

 • в, н, й ir д

Balsinio bendraties kamieno nepriesaginiai veiksmažodžiai, pvz., жить, деть, дуть. Prieš asmens galūnes, kartu ir liepiamojoje nuosakoje, daromoje pagal asmenuojamas formas, jie turi atitinkamus bendratyje ir būtajame laike nesamus, įterptinius priebalsius: живу, дену, дую (= ду-й-у). Jų asmenuojamų formų kamienas vadintinas balsiniu, pvz., atveju дуть, дую (= ду-й-у) garsas й (j) prieš asmenuojamas galūnes yra įterptas ištarimui, plg. liet. matuo-ti, matuo-j-u, gy-ti, gy-j-u. Žymint kamieno tipą, patogu prie jo prirašyti šį garsą, taip parodant kaip žodis asmenuojamas: ду-й-. Priebalsiai -н- ir -в- turbūt irgi vienodai įterptiniai, plg., pvz., -в- buvimo atvejus eigos veikslo vediniuose įvykio veikslo veiksmažodžiams, kurių kamienas baigiasi balsiu, смы-ть, смою, смы-в-а-ть, su tapačios priesagos priebalsinio kamiengalio veiksmažodžių eig. v. vediniais: привлечь, привлек-а-ть. Matosi, kad tarp balsių atsiranda в, kuris turbūt įterpiamas dėl tarimo. Šio tipo veiksmažodžiams eigos veikslo pora daroma su priesaga -в-а-й-, pvz., нажить (eig. наживать) – įsigyti; užgyventi. Dar yra keletas veiksmažodžių asmenuojamose formose turinčių bendraties-būtojo l. formose nesantį д, jie visi turi savotiškumų ir yra išskirtini prie savotiškumų turinčių veiksmažodžių grupės. Pavyzdžiai: дать, дам, дадим – duoti, duosiu, duosime (plg. liet. duoti, duodu) (dgs. trečias a.: дадут); быть eig., буду, будем – būti, būsiu, būsime; ехать, еду, едем (plg. liet. joti, joju) – važiuoti, važiuoju, važiuojame. Kaip ir дать, atematines vns. asmenų galūnes turi есть (< едть), ем, едим, tačiau čia д yra ir bendratyje (-д-т- > -с-т-), taigi, šis veiksmažodis yra kaip вести, веду tipo. Veiksmažodis идти – eiti, иду, идём, д turi visose formose.

Yra keli asmenuojamose formose turintys bendraties - būtajame laike nesamą -в- kamienai: жить – gyventi, плыть – plaukti, слыть – būti laikomam (kuo), būti įskaičiuojamam, priskiriamam. Tokio tipo -н- kamienų taip pat tik keli: стать, ста́ну, ста́нешь, деть, де́ну, де́нешь. Trumpų kamienų, kurie prieš asmenuojamas galūnes turi -й-, yra keliolika, keli jų yra nekintančio šaknies balsio: дуть, ду́ю – pūsti, гнить, гнию́, гниёшь – pūti, почить, почи́ю – nusiraminti, обуть, обу́ю – apauti, apsiauti. Likę yra kintančio šaknies balsio, tai keli мыть, мою – plauti, tipo: крыть – dengti; ныть – mausti; skųstis, bėdoti; выть – staugti, kaukti; рыть – kasti, rausti. Turbūt tik vienas toks kaip петь, пою – dainuoti. Keli пить, пью – gerti, tipo: вить – vyti, pinti; лить – lieti, pilti; бить – mušti; nugalėti; (versmei) trykšti; шить – siūti. Turbūt tik vienas toks kaip брить, брею – skusti. Liepiamoji nuosaka лить, лью tipo veiksmažodžiams yra su е: лей – pilk.

Priebalsiniai nepriesaginiai kamienai, asmenuojami pirma asmenuote.

 • с, з, б; д, т; г, к

Šių kamienų yra po keletą. Visiems būtojo laiko vyr. giminėje nėra -л (pvz., нести, несу, нёс, несла), išskyrus д, т kamiengalio žodžius, kuriems šioje formoje iškrenta kamiengalio priebalsis, o ne -л: вести, веду, вёл, вела. г, к kamiengalių žodžiai bendratyje baigiasi -чь (< -к-ть). к, г, х kamiengalio žodžiams prieš e (ё), tai yra, visuose asmenyse išskyrus vienaskaitos pirmą ir daugiskaitos trečią įvyksta priebalsio pokytis, pvz., печь – kepti, пеку, печёшь, печёт, печём, печёте, пекут. д, т kamiengalių žodžiams bendratyje, tai yra padėtyje prieš т, kaip ir lietuvių kalboje, šie priebalsiai keičiasi į с: вести, веду – vesti (< ved'ti), vedu; мести, мету – šluoti, plg. lie. mesti (< met'ti), metu. Rusų kalboje toks pats pasikeitimas įvyksta ir garsui б: грести, гребу – irkluoti; grėbti. Keli asmenuojamų formų kamienai yra bebalsiai: жечь – deginti, degti, жгу, жжёшь, būt. l. жёг, жгла; честь – skaityti, skaičiuoti, manyti, чту, чтёшь, būt. l. честл, честла; уче́сть – apskaičiuoti, atsižvelgti, учту́, būt. l. учёл, учла́, -о́.

 • Veiksmažodžiai su imti

Priešdėliniai veiksmažodžiai su imti. Asmenavimo pavyzdžiai kur priešdėliai baigiasi priebalsiu: снять (снимать), поднять (поднимать) изъя́ть (изымать); сниму, снимешь; подниму, поднимешь; изыму, изымешь. Kai priešdėliai baigiasi balsiu: поня́ть (понимать), нанять (нанимать); пойму́, поймёшь; найму, наймёшь. Atveju su priešdėliu при- pirmas šaknies balsis susilieja su priešdėlio и: приня́ть (принимать); приму́, при́мешь. Savotiškas žodis взять (eig. брать), возьму́, возьмёшь. Yra dar žodis вынуть (вынимать) – išimti, susidedantis iš priešdėlio вы- ir priesagos -ну-. Jo šaknyje, tarp priešdėlio ir priesagos, turbūt buvo -им- (nes žodis reiškia išimti, o jo eigos v. pora turi -имать, kaip kitiems žodžio imti kamienams), kurie tokiu atveju galėtų lengvai susilieti su artimais šalia esančiais garsais.

 • su я (a) : н (liet. in : in) ir я (а) : м kaita

Keli veiksmažodžiai, turi bendraties-būtojo laiko su asmenuojamomis formomis kaitą я (а) : ин / н / м. Pavyzdžiai: жать, жму – spausti, slėgti; жать, жну – pjauti (javus) (plg. lie. genėti); начать, начну (eig. начинать) įvyk. – pradėti.

Keli kamienai yra panašūs į šį ir -(ну) – tipą. Pvz., клясться eig. – prisiekti, prisiek(d)inėti (įvyk. v. pvz.: заклясть; jo eig.: заклинать – kerėti, užkeikti; maldauti), застрять – įstrigti, įsmigti, užkliūti, eig. застревать (-аю). Jų asmenuojamos ir būt. l. formos: клянусь, клянёшься, клялся, -лась, застряну, застрянешь, застрял. Asmenuojant jie turi -ну-, kurios nėra bendraties-būtojo l. formose, plg. veiksmažodžius, turinčius variantines formas: достигнуть / достичь, достигну, būt. l. достиг, -ла; eig. достигать (чего) – pasiekti (ką); стынуть / стыть eig. – aušti, vėsti (застыть, eig. застывать – (su)stingti; sušalti, sustirti).

 • -а-

-a- bendraties kamiengalio, kur -а- (pvz., бр-а-ть, бер-у), yra kaip priesaga -а- пис-а-ть tipo grupėje, bet jų asmenuojamų formų kamiengalio priebalsis nėra palatalizuotas (skirtingai nuo писать, пишу), šaknis bebalsė (išskyrus kelis, tarp jų бр-а-ть, бер-у, kur asmenuojamose formose įterpiamas balsis), dėl to jie yra panašesni į kitus trumpus veiksmažodžius. Yra keliolika šių kamienų. Keli asmenuojamose formose šaknyje turi balsį, kurio nėra bendratyje: брать – imti, беру; драть – plėšyti, draskyti, lupti, деру (plg. lie. dirti); звать – šaukti, kviesti, vadinti, зову. Vieno veiksmažodžio, ржать, ржу, ржёшь – žvengti, priesaga -а- yra po ж, kaip antros asmenuotės pavyzdžiams, tačiau jisai asmenuojamas kaip ir kiti trumpi -а- priesagos veiksmažodžiai. Pavyzdžiai: ора́ть, ору, орёшь (įvyk. заорать, наорать, поорать) – šaukti, rėkti, gerklę plėšti; arti (šiai prasmei įvyk. v. nėra); рвать, рву, рвёшь – plėšti, draskyti; raškyti; rauti (įvyk. v. pvz.: разорвать – perplėšti, suplėšyti; взорвать – susprogdinti; įpykdyti; jų eig.: разрывать; взрывать); ткать, тку, ткёшь – austi; ir kt.

Keli trumpi veiksmažodžiai prieš asmenų galūnes yra palatalizuoto priebalsio, kaip писать, пишу tipas, du ar keli jų asmenuojami antra asmenuote: гнать – ginti, varyti, гоню́, го́нишь (įvyk. pvz.: нагна́ть – pasivyti; suvaryti; jo eig.: нагоня́ть); спать – miegoti, сплю, спишь (įvyk. pvz.: вы́спаться – išsimiegoti; jo eig.: высыпа́ться); стлать / стели́ть – kloti, tiesti, стелю́, cте́лешь (įvyk. pvz.: подостла́ть, jo eig.: подстила́ть).

 • р

Keli priebalsių, kurių paskutinis yra р, samplaikos kamienai, praplečiami -e- (-ё-, kai kirčiuota) šaknyje ir kirčiuota bendratimi -е́ть, pvz.: умере́ть – mirti (умирать); тереть – trinti, тру; подпереть – paremti (подпирать – remti, ramstyti); запереть – užrakinti, užsklęsti, uždaryti, запру (запирать – užrakinėti, rakinti, uždaryti). Būtojo laiko vyr. g., kaip ir kitiems priebalsinio kamiengalio žodžiams, baigiasi priebalsiu, po jo nėra л. Panašus yra žodis реве́ть – baubti, (audrai, žvėriui) staugti, реву, būt. l. ревел.

PRIEBALSIAI Nepriesaginiai priebalsiniai kamienai, asmenuojami pirma asmenuote.

 • с, з, б; д, т; г, к

Šių kamienų yra po keletą. Visiems būtojo laiko vyr. giminėje nėra -л (pvz., нести, несу, нёс, несла), išskyrus д, т kamiengalio žodžius, kuriems šioje formoje iškrenta kamiengalio priebalsis, o ne -л: вести, веду, вёл, вела. г, к kamiengalių žodžiai bendratyje baigiasi -чь (< -к-ть). к, г, х kamiengalio žodžiams prieš e (ё), tai yra, visuose asmenyse išskyrus vienaskaitos pirmą ir daugiskaitos trečią įvyksta priebalsio pokytis, pvz., печь – kepti, пеку, печёшь, печёт, печём, печёте, пекут. д, т kamiengalių žodžiams bendratyje, tai yra padėtyje prieš т, kaip ir lietuvių kalboje, šie priebalsiai keičiasi į с: вести, веду – vesti (< ved'ti), vedu; мести, мету – šluoti, plg. lie. mesti (< met'ti), metu. Rusų kalboje toks pats pasikeitimas įvyksta ir garsui б: грести, гребу – irkluoti; grėbti. Keli asmenuojamų formų kamienai yra bebalsiai: жечь – deginti, degti, жгу, жжёшь, būt. l. жёг, жгла; честь – skaityti, skaičiuoti, manyti, чту, чтёшь, būt. l. честл, честла; уче́сть – apskaičiuoti, atsižvelgti, учту́, būt. l. учёл, учла́, -о́.

 • Veiksmažodžiai su imti

Priešdėliniai veiksmažodžiai su imti. Asmenavimo pavyzdžiai kur priešdėliai baigiasi priebalsiu: снять (снимать), поднять (поднимать) изъя́ть (изымать); сниму, снимешь; подниму, поднимешь; изыму, изымешь. Kai priešdėliai baigiasi balsiu: поня́ть (понимать), нанять (нанимать); пойму́, поймёшь; найму, наймёшь. Atveju su priešdėliu при- pirmas šaknies balsis susilieja su priešdėlio и: приня́ть (принимать); приму́, при́мешь. Savotiškas žodis взять (eig. брать), возьму́, возьмёшь. Yra dar žodis вынуть (вынимать) – išimti, susidedantis iš priešdėlio вы- ir priesagos -ну-. Jo šaknyje, tarp priešdėlio ir priesagos, turbūt buvo -им- (nes žodis reiškia išimti, o jo eigos v. pora turi -имать, kaip kitiems žodžio imti kamienams), kurie tokiu atveju galėtų lengvai susilieti su artimais šalia esančiais garsais.

 • su я (a) : н (liet. in : in) ir я (а) : м kaita

Keli veiksmažodžiai, turi bendraties-būtojo laiko su asmenuojamomis formomis kaitą я (а) : ин / н / м. Pavyzdžiai: жать, жму – spausti, slėgti; жать, жну – pjauti (javus) (plg. lie. genėti); начать, начну (eig. начинать) įvyk. – pradėti.

Keli kamienai yra panašūs į šį ir -(ну) – tipą. Pvz., клясться eig. – prisiekti, prisiek(d)inėti (įvyk. v. pvz.: заклясть; jo eig.: заклинать – kerėti, užkeikti; maldauti), застрять – įstrigti, įsmigti, užkliūti, eig. застревать (-аю). Jų asmenuojamos ir būt. l. formos: клянусь, клянёшься, клялся, -лась, застряну, застрянешь, застрял. Asmenuojant jie turi -ну-, kurios nėra bendraties-būtojo l. formose, plg. veiksmažodžius, turinčius variantines formas: достигнуть / достичь, достигну, būt. l. достиг, -ла; eig. достигать (чего) – pasiekti (ką); стынуть / стыть eig. – aušti, vėsti (застыть, eig. застывать – (su)stingti; sušalti, sustirti).

 • -а-

-a- bendraties kamiengalio, kur -а- (pvz., бр-а-ть, бер-у), yra kaip priesaga -а- пис-а-ть tipo grupėje, bet jų asmenuojamų formų kamiengalio priebalsis nėra palatalizuotas (skirtingai nuo писать, пишу), šaknis bebalsė (išskyrus kelis, tarp jų бр-а-ть, бер-у, kur asmenuojamose formose įterpiamas balsis), dėl to jie yra panašesni į kitus trumpus veiksmažodžius. Yra keliolika šių kamienų. Keli asmenuojamose formose šaknyje turi balsį, kurio nėra bendratyje: брать – imti, беру; драть – plėšyti, draskyti, lupti, деру (plg. lie. dirti); звать – šaukti, kviesti, vadinti, зову. Vieno veiksmažodžio, ржать, ржу, ржёшь – žvengti, priesaga -а- yra po ж, kaip antros asmenuotės pavyzdžiams, tačiau jisai asmenuojamas kaip ir kiti trumpi -а- priesagos veiksmažodžiai. Pavyzdžiai: ора́ть, ору, орёшь (įvyk. заорать, наорать, поорать) – šaukti, rėkti, gerklę plėšti; arti (šiai prasmei įvyk. v. nėra); рвать, рву, рвёшь – plėšti, draskyti; raškyti; rauti (įvyk. v. pvz.: разорвать – perplėšti, suplėšyti; взорвать – susprogdinti; įpykdyti; jų eig.: разрывать; взрывать); ткать, тку, ткёшь – austi; ir kt.

Keli trumpi veiksmažodžiai prieš asmenų galūnes yra palatalizuoto priebalsio, kaip писать, пишу tipas, du ar keli jų asmenuojami antra asmenuote: гнать – ginti, varyti, гоню́, го́нишь (įvyk. pvz.: нагна́ть – pasivyti; suvaryti; jo eig.: нагоня́ть); спать – miegoti, сплю, спишь (įvyk. pvz.: вы́спаться – išsimiegoti; jo eig.: высыпа́ться); стлать / стели́ть – kloti, tiesti, стелю́, cте́лешь (įvyk. pvz.: подостла́ть, jo eig.: подстила́ть).

 • р

Keli priebalsių, kurių paskutinis yra р, samplaikos kamienai, praplečiami -e- (-ё-, kai kirčiuota) šaknyje ir kirčiuota bendratimi -е́ть, pvz.: умере́ть – mirti (умирать); тереть – trinti, тру; подпереть – paremti (подпирать – remti, ramstyti); запереть – užrakinti, užsklęsti, uždaryti, запру (запирать – užrakinėti, rakinti, uždaryti). Būtojo laiko vyr. g., kaip ir kitiems priebalsinio kamiengalio žodžiams, baigiasi priebalsiu, po jo nėra л. Panašus yra žodis реве́ть – baubti, (audrai, žvėriui) staugti, реву, būt. l. ревел.

Kamienai lentelėje keisti

bendratis vns.
I asmuo
vns.
II asmuo
dgs.
III asmuo
būt. l. liepiamoji
nuosaka
kamienas priesaga
visais atvejais nekintantys a ir e kamiengaliai su garsu й prieš asmenuojamų formų asmens galūnes
чита́ть чита́ю чита́ешь читaют читал читай чита-й- -а-й- skaityti
име́ть име́ю име́ешь имеют имел имей име-й- -е-й- turėti
sutrumpėjantys a kamienai; visose asmenuojamose formose įvyksta priebalsių, kuriems tai gali įvykti, pokytis dėl palatalizacijos
писа́ть пишу́ пи́шешь пишут писал пиши писа- -а- rašyti
ре́зать ре́жу ре́жeшь режут резал режь реза- pjauti, rėžti
сы́пать сы́плю сы́плешь cыплют сыпал сыпь сыпа- berti, pilti
ве́ять ве́ю ве́ешь веют веял вей вейа- -(е)-й-а- pūsti (vėjui)
cмея́ться смею́сь смеёшься смеются смеялся смейся смейа- juoktis
su priesagomis -ова- /-ева : -у- /-ю-; kelių šio tipo veiksmažodžių, kirčiuotų galūnėje, o/e yra šaknyje, -(о/e)ва- : -(у) – /-(ю)-.
бесе́довать бесе́дую бесе́дуешь беседуют беседовал беседуй беседова-/-у-й- -ова-/-у-й- kalbėtis
тре́бовать тре́бую тре́буешь требуют требовал требуй требова- reikalauti
воева́ть вою́ю вою́ешь воюють воевал воюй войева- -ева- kariauti
кова́ть кую́ куёшь куют ковал куй кова- -(о)-ва- kalti (geležį)
плева́ть плюю́ плюёшь плюют плевал плюй плева- -(е)-ва- eig. spjauti
yra veiksmažodžių su eвa /(e)вa, kurie, kaip ir visi kiti turintys priesagą ва (išskyrus dar давать tipą), ы/ива, (ы)/(и)ва, yra -a-й- tipo. Pvz., зева́ть – žiovauti, asmenuojamas išlaikant pastovų kamiengalį, o жева́ть – kramtyti, yra -(е)-ва- / -у-й- tipo: жую́, жуёшь.
одолева́ть одолева́ю одолева́ешь одолевают одолевал одолевай одолева-й- -ва-й- įveikti, užvaldyti eig.
застрева́ть застрева́ю застрева́ешь застревaют застревaл застревaй -стревa-й- -(е)-ва-й- įstrigti eig.
зева́ть зева́ю зева́ешь зевают зевал зевай зева-й- žiovauti; žiopsoti
покрыва́ть покрыва́ю покрыва́eшь покрывaют покрывaл покрывaй -крывa-й- -(ы)-ва-й- apdengti eig.
trys kamienai padaryti iš įvykio veikslo да-ть, ста-ть ir eigos зна-ть su priesaga -ва-, asmenuojami kaip eigos veikslo зна-ть - зна́-ю (= зна-й-у), bet kirčiuojant galūnėje (kitiems panašiems tai negalioja, pvz., деть, дева́ть, дева́ю).
дава́ть даю́ даёшь дают давал давай дава- -(a)-ва- duoti eig.
устава́ть устаю́ устаёшь устают устал уставай -става- pailsti eig.
узнава́ть узнаю́ узнаёшь узнают узнал узнавай -знава- sužinoti eig.
kamiengalis o
коло́ть колю́ ко́лешь колют колол коли коло- -o- skaldyti, skelti
моло́ть мелю́ ме́лешь мелют молол моли мело- malti
su priesaga -ну-; daliai žodžių ši priesaga būtajame laike gali iškristi, pvz., привик ir привыкнул; привыкла ir привыкнула; tokia iškrentanti priesaga gali būti žymima -(ну)-
блесну́ть блесну́ блеснёшь блеснут блеснул блесни блесну- -ну- blykstelėti
привы́кнуть привы́кну привы́кнешь привыкнут привык /-нул привыкни привык-ну- -(ну) – priprasti
II asmenuotės: и, е kamiengaliai; a kamiengalis po ж, ш, щ, ч; ir йа po šaknies о, (o)йа.
ви́деть ви́жу ви́дишь видят видел ви́дь виде- -e- matyti
люби́ть люблю́ лю́бишь любят любил люби́ люби- -и- mylėti
крои́ть крою́ крои́шь кроят кроил крои́ крои- eig. sukirpti
по́мнить по́мню по́мнишь помнят помнил по́мни -мни- eig. atminti
-жа-, -ша-, -ща-, -ча- (bet ne -жа-й-, -ша-й-, -ща-й-, -ча-й-, pvz., скуча́ть, скуча́ю)
стуча́ть стучу́ стучи́шь стучат стучал cтучи́ стуча- -(ч)-а- belsti
держа́ть держу́ де́ржишь держат держал держи́ держа- -(ж)-а- laikyti
слы́шать слы́шу слы́шишь слышат слышал слышь cлыша- -(ш)-а- klausyti
priesaga -(o)-йа- (po šaknies o); tos pačios priesagos po kitų balsių veiksmažodžiai priklauso I asmenuotei
стоя́ть стою́ стои́шь стоят стоял cтой стой-(а) – -(о)-йа- stovėti
боя́ться бою́сь бои́шься боятся боялся бойся бой-(а) – bijoti
įvairūs priebalsiniai kamienai; с, з, б
нести несу́ несёшь несут нёс, -ла́, -ло́ неси нес- nešti
пасти пасу́ пасёшь пасут пас, пасла́, о́ паси́ пас- ganyti
везти везу́ везёшь везут вёз вези вез- vežti
грести гребу́ гребёш гребут грёб греби греб- grėbti
грызть грызу́ грызёшь грызyт грыз грызи грыз- graužti
лезть ле́зу ле́зешь лезут лез, лезла лезь лез- kopti; lįsti
д, т
вести веду́ ведёшь ведут вёл а́, о́, и́ веди вед- vesti
мести мету́ метёшь метут мёл мети мет- šluoti
па́сть паду́ падёшь падут пал, па́ла, о пади́ пад- įvyk. kristi, žlugti
красть краду́ крадёшь крадут крал кради крад- vogti
честь чту чтёшь чтут честл, а, о чти чт- skaičiuoti; laikyti kuo;
skaityti
уче́сть учту́ учтёшь учтут учёл, учла́, о́ учти -чт- apskaičiuoti; atsižvelgti
се́сть ся́ду ся́дешь cядут сел, се́ла сядь сед- sėsti
г, к
мочь могу́ мóжешь могут мог, а́, о́ моги мог- galėti
воло́чь волоку́ волочёшь волокут волок волоки волок- traukti, vilkti; išmanyti
влечь влеку́ влечёшь влекут влёк влeки влeк- traukti (ir prk.)
печь пеку́ печёшь пекут пёк пеки пек- kepti
жечь жгу́ жжёшь жгут жёг, жгла жги жег- deginti, degti
лечь ля́гу ля́жешь лягут лёг, легла́, о́ ляг лег- gulti
kamiengaliai su в, н, й priebalsiais prieš asmenuojamas galūnes, nesančiais bendratyje ir būtojo laiko formose
жить живу́ живёшь живут жил, а́, жи́ло́, и живи жи-в- gyventi
стать ста́ну ста́нешь станут стал, а, о стань cта-н- tapti; stoti
деть де́ну де́нeшь денут дел, а, о день де-н- dėti
дуть ду́ю ду́ешь дуют дул, а, о дуй ду-й- pūsti
гнить гнию́ гниёшь гниют гнил, а́, о гний гни-й- -и-й- pūti, trešti
почить почию почиешь почиют почил, а, о почий почи-й nurimti
tie trumpi balsiniai kamienai su prieš asmenų galūnes įterpiamu garsu -й-, kurie turi šaknies balsio kaitą
мыть мо́ю мо́ешь моют мыл, мы́ла мой мо-й- prausti
крыть кро́ю кро́ешь кроют крыл крой кро-й- dengti
пить пью пьёшь пют пил, а́, о пей пь-й- gerti
вить вью вьёшь вьют вил, а́, о вей вь-й- vyti, pinti
петь пою́ поёшь поют пел, а пой по-й- dainuoti
брить бре́ю бре́ешь бреют брил, а брей бре-й- skusti
žodžiai su imti
поня́ть пойму́ поймёшь поймут по́́нял, а́, о пойми́ -йм- suprasti
приня́ть приму́ при́мешь при́мут при́нял, а́, о прими -им- priimti
изъя́ть изыму́ изы́мешь изымуть изъя́л, изъя́ла изыми -ым- išimti
взять возьму́ возьмёшь возьмут взял, а́, о возьми -ьм- paimti
вы́нуть вы́ну вы́нешь вынут вы́нул, а́, o вынь (вы)-[им]-(ну) – išimti
žodžiai su я (a) : н (liet. in : in) ir я (а) : м kaita.
мять мну́ мнёшь мнут мял, мя́ла, о мни мн- glamžyti, minti
нача́ть начну́ начнёшь начну́т на́чал, а́, о начни́ -чн- įvyk. pradėti
жать жну́ жнёшь жнут жал, жа́ла, о жни жн- pjauti (javus)
жать жму́ жмёшь жмут жал, жа́ла жми жм- spausti, slėgti
кля́сться кляну́сь клянёшься клянут клялся, -лась клянись eig. prisiekti, -inėti
застря́ть застря́ну застря́нешь застрянут застрял застрянь -стря- įstrigti; užkliūti
trumpi priebalsių, kurių paskutinis yra р, samplaikos kamienai, praplečiami -e- (-ё-) šaknyje ir kirčiuota bendratimi -е́ть. Šio tipo yra ir žodis реве́ть.
тере́ть тру́ трёшь трут тёр, тёрла три тр- trinti
запере́ть запру́ запрёшь запрут за́пер, -ла́, -ло запри -пр- užrakinti
реве́ть реву́ ревёшь ревут ревел реви рев- baubti; staugti
trumpi a bendraties kamienai, jų yra keliolika
брать беру́ берёшь берут брал, а́, бра́ло бери бра- -a- imti
звать зову́ зовёшь зовут звал, а́ зови зва- vadinti
ждать жду́ ждёшь ждут ждал, а́ жди жда- laukti
keli trumpi -а- bendraties kamienai turintys minkštą priebalsį prieš asmens galūnes, kaip pirmos asmenuotės -а- tipas (pvz., сы́пать, сы́плю – berti); спать ir гнать yra antros asmenuotės.
спать сплю спишь спят спал cпи спа- -a- miegoti
гнать гоню́ го́нишь гонять гнал, а́, гна́ло гони гна- varyti; ginti
стлать стелю́ сте́лешь стелют стлал, стла́ла стели стла- tiesti, kloti
atematinio asmenavimo (pvz., sen. lietuvių duoti – duomi / duodu)
дать дам дашь даду́т дал, а́, о́ дай да(д) – duoti įvyk.
есть ем ешь едя́т е́л, е́ла, е́ло ешь е(д) – valgyti; ėsti
įvairūs netaisyklingi
идти́ иду́ идёшь иду́т шёл, шла́, шло́ иди ид- eiti
е́хать е́ду е́дешь е́дут е́хал езжа́й ед- važiuoti
бежа́ть бегу́ бежи́шь бегут бежа́л беги́ бежа- bėgti
хоте́ть хочу́ хо́чешь хотя́т хоте́л хоти́ хоте- norėti
быть бу́ду бу́дешь будут был, а́, о будь буд- būti

Lentelėje daugiausia pateikti žodžiai be priešdėlių, bet yra kažkiek ir su. Tarp jų, pvz., žodžio учесть būtos formos (учёл, учла́, о́) turbūt skiriasi nuo šio žodžio būtųjų formų be priešdėlio: честь – честл, а, о [1].

Veikslas keisti

Jis yra:

 • įvykio (atliktinis, baigtinis, perfektinis),
 • eigos (neatliktinis, nebaigtinis, infektinis / imperfektinis).

Veikslas nusako veiksmo tąsą, ar jisai yra, buvo, bus pabaigtas (įvykio veikslas), ar nėra, nebuvo, nebus baigtas arba baigiamas vienu kartu, būna kartojamas (eigos veikslas).

Asmenuojamos įvykio veikslo formos reiškia būsimąjį laiką; pvz., приду – ateisiu. Esamasis laikas atitinkamam veiksmažodžiui reiškiamas eigos veikslo asmenuojamomis formomis: прихожу – ateidinėju, dabar einu (pas). Tokios išvestinės priesaginės formos turi ir kartotinio, dažninio veiksmo reikšmę: прихожу – ateidinėju, vis (dažnai, kartais ir pan.) ateinu.

Daryba keisti

Taip pat žiūrėti skyrių Veiksmažodis/Daryba/Veikslas

Veiksmažodžio forma dažniausiai išreiškia vieną kurį nors veikslą iš dviejų ir turi sau porinę, kito veikslo formą, kuri padaroma:

 • pridedant priešdėlį prie nepriešdėlinio veiksmažodžio. Eigos veikslo nepriešdėliniams veiksmažodžiams priešdėlis keičia arba vien tiktai veikslo, veiksmo tąsos reikšmę, veiksmo reikšmei liekant tai pačiai (pvz., делать eig. daryti – сделать įvyk. padaryti), arba sukuria ir naują veiksmo reikšmę (pvz., подделать įvyk. padirbti). Nepriešdėlinis veiksmažodis dažniausiai būna eigos veikslo, tačiau yra kelių tipų nepriešdėlinių veiksmažodžių, kurie yra įvykio veikslo. Tai keletas trumpų veiksmažodžių, pvz., стать – stoti (kur nors), лечь – gulti, сесть – sėsti, дать – duoti, пасть – smukti, žlugti; kai kurie -и- kamiengalį turintys veiksmažodžiai: бросить – mesti (eig.: бросать); dauguma turinčiųjų neiškrenančią -ну- priesagą: дерзнуть – išdrįsti (eig.: дерзать – drįsti). Kai kurie veiksmažodžiai ir įvykio ir eigos veikslo prasmę turi būdami vienos formos, yra dviveiksliai, pvz., nepriešdėliniai жени́ть eig. ir įvyk. – apvesdinti, жени́ться eig. ir įvyk. (на ком) – vesti (žmoną); dalis veiksmažodžių su priesaga -ова-, pvz., арестова́ть eig. ir įvyk. – suimti, areštuoti; блоки́ровать – blokuoti; возде́йствовать – paveikti; paveikinėti; образова́ть – sudaryti; įkurti. Yra veiksmažodžių, kurių prasmė įvykio veikslo nereiškia, pvz., сто́ить – kainuoti, полагать – manyti; походить – būti panašiam (plg. lie. panėšėti – būti panašiam, nėšėti – turėti panašumą), выглядеть eig. – atrodyti.
 • pridedant ar keičiant priesagą. Tai daroma įvykio veikslo veiksmažodžiams, eigos veikslui reikšti, pvz., подделать įvyk. padirbti – подделывать eig. padirbinėti; бросить įvyk. – mesti, бросать eig. – mėtyti, mesti.

Eigos ir įvykio veiksmažodžiams būdingas formas žiūrėti skyriuje veikslo poros.

Reikšmė keisti

Eigos ir įvykio veiksmažodžių laiko reiškimo pavyzdžiai:

įvykio eigos įvykio eigos
būtas кончил кончал окончил оканчивал
esamas  ↓
кончу
кончаю  ↓
окончу
оканчиваю
būsimas буду кончать буду оканчивать
eigos įvykio įvykio eigos
делал cделал отделал отделывал
делаю  ↓
сделаю
 ↓
отделаю
отделываю
буду делать буду отделывать
eigos įvykio eigos įvykio įvykio eigos
būtas честл счёл считал сосчитал насчитал насчитывал
esamas чту  ↓
сочту
считаю  ↓
сосчитаю
 ↓
насчитаю
насчитываю
būsimas буду честь буду считать буду насчитывать

Veiksmažodžių lentelėse reikšmės: кончить įvyk. – (pa)baigti, кончать eig. – (pa)baigti, (pa)baiginėti; окончить įvyk. – (pa)baigti, окончать eig. – (pa)baigti, (pa)baiginėti, делать eig. – daryti, сделать įvyk. – padaryti, отделать įvyk. – išbaigti, apdailinti, отделывать eig. – apdailinėti, išbaiginėti, честь eig. – skaičiuoti; счесть įvyk. – suskaičiuoti; считать eig. – skaičiuoti; сосчитать įvyk. – suskaičiuoti (suskaičiavinėti); насчитать įvyk. – priskaičiuoti, насчитывать eig. Būsimojo laiko reikšmių pavyzdys: сочту įvyk. – suskaičiuosiu, буду считать eig. – skaičiuosiu; vis suskaičiuosiu, suskaičiavinėsiu.

Asmenuojamos formos keisti

Pagal prasmę dabartyje vykstantis veiksmas negali būti užbaigtas, nes jisai dar tęsiasi ir baigtas tik bus, taip pat tada iškart liks praeityje, nes jau bus baigtas; pvz., lietuvių kalboje esamojo laiko pasakymai dabar pabaigiu, dabar padarau, reiškia, kad veiksmas dar nėra užbaigtas, o eigos prasmę išreiškia nepriešdėliniai žodžiai, baigiu, darau, arba kai kuriems ir su pridedamomis priesagomis, pvz., pabaiginėju, baiginėju. Lietuvių kalboje priešdėlio į įvykio veikslo reikšmę apibrėžtų veiksmažodžių esamasis laikas suvokiamas kaip abstrakti sąvoka, pvz., pamatuoja, o tada padaro; išplaukiu į kaimyninę šalį – suvokiant kaip konkretų vyksmą, būtų sakoma plaukiu, o išplaukiu reikštų artimą ateitį, būtų pasakoma kol dar nėra išplaukta.

Rusų kalboje įvykio veikslo veiksmažodžių asmenuojamos formos reiškia būsimąjį laiką, todėl jiems reikia ir eigos veikslo formų, pvz., перейду – pereisiu, ir перехожу – einu per, pereidinėju (dabar; taip pat reiškia kartotinį veiksmą: vis, kartais, dažnai).

Eigos veikslo formos keisti

Rusų kalbos eigos veikslo priesagines formas lietuvių kalboje atitinka formos su priesaga -inėti. Ši lietuvių kalbos priesaga žymi dažninį veiksmą, pvz., pardavinėti, davinėti, varinėti, grįžinėti (vis) ir t. t., bet taip pat yra naudojama ir dabartinio momento vyksmui reikšti, pvz „grįžinėju“ (dabartiniu momentu) ir pan. Dabartiniu momentu vykstančiam (ne besikartojančiam) įvykio veikslo veiksmažodžio (dažniausiai priešdėlinis) nusakomam vyksmui reikšti lietuvių kalboje yra šios formos:

 • nepriešdėliniai žodžiai; pvz., „einu per“ (žodžiui pereiti), „skaičiuoju“ (žodžiui suskaičiuoti). Šitaip numetant priešdėlius gali būti prarandama priešdėlio žymima prasmė. Pasakyme „jis dabar eina per gatvę“ priešdėlio prasmė išlaikoma pridedant prielinksnį „per“. Rusų kalboje sakoma priesaginiu vediniu, pvz., „он сейчас переходит улицу“ (pereidinėja / perėjinėja), o „он сейчас идёт через улицу“ gal irgi galimas, gal ne.
 • priesagos -inėti; pvz., pereidinėju / perėjinėju, pareidinėju, grįžinėju, užrašinėju, suskaičiavinėju, padirbinėju. Tokios formos pirmenybės gal neturi, jei galima veiksmo sąvoką išreikšti nepriesaginiu vediniu, tai toksai ir pasirenkamas, pvz., „einu per“, vietoje „pereidinėju“, tačiau šios formos atrodo yra dažnos ir gal lygiaverčiai vartotinos kaip ir nepriešdėliniai žodžiai. Tokios formos atitinka rusų kalbos priesaginius eigos veikslo vedinius.
 • tos pat formos kurios reiškia įvykio veikslą, nes lietuvių kalboje, skirtingai nuo rusų, yra atskiras būsimasis laikas. Pavyzdžiai: „(dabar) pereinu”, „pareinu, grįžtu, atskrendu, užrašau, suskaičiuoju” (dabartiniu momentu tai darydamas). Įvykio veikslo veiksmažodžiai naudojami esamąja prasme reiškia bendresnį, abstraktesnį veiksmą (nes įvykio veikslo veiksmas yra baigtinis, o jeigu vyksta esamuoju momentu, tai reiškia yra nebaigtas), pvz., į klausimą „kur dabar esi?“ galima atsakyti „pereinu gatvę“, bet toks pasakymas turi bendresnę prasmę nei „einu per gatvę“, „pereidinėju gatvę“. Tačiau kalboje tokia vos abstraktesnė prasmė dažniausiai atrodo nesudaro skirtumo naudojimui, netrukdo įvykio veikslo veiksmažodžių naudoti esamajam vyksmui reikšti, pvz., lietuvių kalboje turbūt sakoma „futbolininkas pereina į varžovų aikštelės pusę“, kai rusų kalboje forma atitinkanti „pereina“ – перейдёт, reiškia „pereis“, o esamajam laikui naudojama forma „pereidinėja / perėjinėja“ – переходит.

Rusų перейду reikš pereisiu, перехожу – pereidinėju; запишу – užrašysiu, записываю – užrašinėju, сосчитаю / cочту – suskaičiuosiu, считаю – suskaičiavinėju.

Dėl to, kad įvykio veikslo asmenuojamos formos rusų kalboje visada reiškia tik būsimąjį laiką, pvz., запишу – užrašysiu, išeina, kad rusų kalboje esamojo laiko prasmė turbūt yra pabrėžta kaip vykstanti būtent šiuo momentu, pvz., записывает – užrašinėja. Taip pat dėl eigos veikslo reiškimo priesaginiu vediniu ir esamojo laiko veiksmui reikšti visada išlieka priešdėlis, išlaikoma jo prasmė.

Yra prasmių, kurios lietuvių ir rusų kalbose reiškiamos skirtingais formų tipais. Pvz., lietuvių kalboje žodis „sutapti“ yra abstraktus, esam. laikui sakoma „viskas sutampa“, o rusų kalboje esam. l. prasmei sakoma „всё совпадает“ (taip pat tai reiškia ir kartotinę prasmę „vis sutampa, sutapinėja“); всё совпадёт reiškia viskas sutaps. Lietuvių kalboje kartotine prasme (vis, nuolat, kartais ir pan.) šis žodis taip pat sakomas „sutapinėja“.

Rusų kalboje judėjimą reiškiančių veiksmažodžių (pvz., плыть, вести) kartotinę prasmę turintys vediniai (pvz., плавать, водить), turbūt reiškia ne vien kartotinumą (pvz., plaukioti, vedžioti), jie atrodo yra naudojami ir tokiais atvejais, kur lietuvių kalboje būna naudojamas neišvestinis žodis, pvz., водить пехоту в атаку – vesti pėstininkus atakon.

Dažninė reikšmė keisti

Eigos veikslą priešdėliniam įvykio veikslo veiksmažodžiui sukuriančios priesagos yra tos pačios kurios gali būti pridedamos ir prie nepriešdėlinių eigos veikslo žodžių, kur jos kuria dažninę prasmę, pvz., видеть (-ижу, -идишь) – matyti, видывать – vis matyti, matinėti (veiksmažodžio видеть priešdėliniams vediniams eigos veikslo atitikmenys daromi su -а-, pvz., обидеть – įžeisti, обижать eig.) arba prasmės nekeičia, pvz., катить ir катать, kur abu turi tą pačią reikšmę: risti, ritinti (катать dar reiškia volioti, važinėti, vėžinti). Dažninės formos lietuvių kalboje gali būti padaromos bet kuriam veiksmažodžiui, pvz, guldyti ir guldinėti. Rusų kalboje jos turbūt irgi gali būti padoromos bet kuriam veiksmažodžiui, tačiau daugeliui gal neįprastos.

Eigos veikslo priesaginiai vediniai priešdėliniams įvykio veikslo veiksmažodžiams taip pat turi ir dažninę prasmę, pvz., лететь eig. – skristi, летать eig. – skraidyti (skraidinėti, skridinėti), прилететь įvyk. – atskristi, прилетать eig. – skristi pas, atskridinėti (dabartiniu momentu, tai yra, eigos veikslo pora žodžiui прилететь), arba „vis atskristi, atskridinėti“ (dažnai, vis). Kiti pavyzdžiai, pvz.: записать (eig. записывать) – užsirašyti, он записывает – jis užrašo, užrašinėja (dabar) arba jis užrašinėja, užrašo (vis).

Rusų kalboje dalis judėjimą reiškiančių veiksmažodžių turi kartotinės / dažninės prasmės išvestines priesagines formas, pvz., идти – eiti, ходить – vaikščioti, вести – vesti, водить – vedžioti, ir kt. (žiūrėti skyrių veikslo poros, judėjimo veiksmažodžiai). Šios išvestinės formos naudojamos pirminių formų priešdėlinių vedinių eigos veikslui sudaryti, pvz., перейду – pereisiu, перехожу (bendratis переходить) – pereidinėju / perėjinėju. Pagal tokį vertimą matosi, kad ir žodį ходить galima suprasti ne tik „vaikščioti, eiti“, bet ir „eidinėti / ėjinėti“. Tokiais žodžiais kaip ходить, водить, rusų kalboje reiškiama kartotinė prasmė, pvz., sakoma он ходит в этот стадион каждый день – jis eina / vaikšto į šį stadioną kiekvieną dieną. Rusų kalboje šitokiai prasmei „jisai eina“ (идёт) turbūt nesakoma.

Lietuvių kalbos formos su priesaga -inėti, pvz., nešinėti, darinėti, pardavinėti, ateidinėti, vadinamos mažybiniais dažniniais veiksmažodžiais (iteratyvais deminutyvais), o tokios kaip nešioti, vedžioti, vaikščioti – dažniniais (iteratyvais). Lietuvių kalbos priesaga - inėti taip pat naudojama dabartinio momento vyksmui reikšti, pvz „grįžinėju, ateidinėju“ (dabartiniu momentu), atitinka rusų kalbos priesaginius eigos veikslo vedinius įvykio veikslo veiksmažodžiams.

Naudojimo pavyzdžiai keisti

Pavyzdžiai: Кто раскрыл книгу? – kas atvertė knygą? Кто раскрывал книгу? – kas atvertinėjo knygą? Lietuvių kalboje irgi sakoma „atvertinėjo“, pasakymas „kas vertė knygą?“ aiškiai neišreikštų norimos pasakyti prasmės; dar gali tikti kartotinės reikšmės veiksmažodžis, čia, pvz., „kas vartė / sklaidė knygą“. Пришла соседка – atėjo kaimynė. Приходила соседка – buvo atėjusi kaimynė (pažodžiui: prieidinėjo, privaikščiojo). Он ушёл в стадион – jis išėjo į stadioną. Он уходил в стадион – jis ėjo / išeidinėjo į stadijoną. Вчера они ехали на море – vakar jie važiavo prie jūros. Вчера они ездили на море – vakar jie buvo nuvažiavę prie jūros (pažodžiui: važinėjo – suvažinėjo pirmyn - atgal).

Pavyzdžiai kur lietuvių kalboje rusų kalbos priesaginį egos veikslo vedinį priešdėliniam įvykio veikslo veiksmažodžiui atitinka nepriešdėlinis veiksmažodis: поглядеть (-яжу, -ядишь) – pažiūrėti, поглядывать – žiūrinėti, žvilgčioti, dirsčioti; полить – aplaistyti, apipilti; pradėti pilti; palaistyti; поливать – laistyti; предложить – pasiūlyti; предлагать – siūlyti; разложить – išdėstyti, išdėlioti; paskirstyti; suskaidyti; prk. pakrikdyti; раскладывать – dėstyti, dėlioti; skirstyti; krikdyti; повернуть – pasukti, pakreipti, atgręžti; поворачивать – sukti, sukioti, gręžti; прибе́гнуть – (к кому, чему) griebtis, imtis (ko), pavartoti, panaudoti (ką); прибега́ть – griebtis, naudotis.

Veikslo poros keisti

Rusų kalboje įvykio veikslo veiksmažodžių asmenuojamos formos reiškia būsimąjį laiką, todėl jie turi ir eigos veikslo formas, pvz., перейду – pereisiu, ir перехожу – einu per, pereidinėju („dabar“; arba dažninė reikšmė: „vis, kartais, dažnai ir pan.“). Kai priešdėlio veiksmažodžiui suteikiama prasmė nėra nutolusi, eigos veikslui gali tikti du sinoniminiai variantai, ir pirminis žodis, ir priešdėlinis su eigos veikslo priesaga: смять (suglamžyti, sumaigyti; sugniaužyti; suminti (žolę; pasitikėjimą; priešą); suminkyti) – мять (glamžyti, mankyti, gniaužyti), сминать (glamžyti, mankyti, gniaužyti; pažodžiui: sumyninėti); выпить (išgerti) – выпивать (gerti; pažodžiui: išgėrinėti); kartotine prasme formai „išgėrinėti“ (vis išgerti) sinonimas yra gerti – пить; сти́хнуть (nutilti, nurimti) – тихнуть (tilti, rimti), стихать (tilti, rimti; pažodžiui: nutilinėti); исся́кнуть (išsekti, nusekti; išnykti) – иссякать (sekti; pažodžiui: iš/nusekinėti), сякнуть (sekti); набухнуть, разбухнуть (išbrinkti, išsipūsti) – бу́хнуть (brinkti), набухать (-ает), разбухать; счесть (palaikyti kuo, kad) – считать (manyti, laikyti kuo, kad), sinonimas честь (manyti, laikyti kuo, kad); счеcть (suskaičiuoti) – считать (skaičiuoti; pažodžiui: suskaičiavinėti), sinonimas честь (skaičiuoti). Dar žodis считать gali gauti priešdėlius įvykio veikslui iš jo sudaryti: посчитать (paskaičiuoti (kažkiek laiko); paskaičiuoti – suskaičiuoti, rasti (matematinę reikšmę); palaikyti), сосчитать (suskaičiuoti); šių veiksmažodžių sinonimas: счесть; испра́вить (ištaisyti, pataisyti, sutaisyti), попра́вить (pataisyti, ištaisyti) – исправля́ть, поправля́ть, пра́вить (taisyti) (dar yra править – (кем, чем) valdyti, vadovauti, vairuoti, jo įvyk.: поправить – pavaldyti, pavadovauti).

Eigos veikslo formos dažnine prasme gali įgauti atskiros nuo įvykio veikslo žodžio reikšmės, pvz., žodis проводить eig. be porinės įvykio veikslui (провести) reikšmės, dažnine prasme (vis praleisti, praleidinėti), dar reiškia „būti laidžiam, leisti“. Žodžio предположить – spėti, laikyti, tarti (kad), eigos veikslo pora предполагать, be porinės įvykio veikslui reikšmės, turi dar reikšmę „ketinti, numatyti“. Žodžio ответить – atsakyti; būti atsakingam, atsakyti, eigos veikslo pora отвечать (чему) dar turi reikšmę „atitikti (ką)“.

Du atskiri žodžiai gali turėti vienodą eigos veikslo porą, pvz., прибе́гнуть (būt. -бег ir -бе́гнул, -ла) – įvyk. (к кому, чему) griebtis, imtis (ko), pavartoti, panaudoti (ką); прибега́ть (-а́ю, -а́ешь) eig.; прибежа́ть (-бегу́, -бежи́шь) – įvyk. atbėgti, pribėgti; прибега́ть (-а́ю, -а́ешь) eig.; вскочи́ть (-очу́, -о́чишь) – įšokti, užšokti; pašokti (iš vietos), вска́кивать eig. – (pa)šokinėti, šokti; užšokti; вскака́ть – įšuoliuoti (jojant), įjoti šuoliais, вска́кивать eig.; наки́нуть – už(si)mesti, (drabužį) užsisiausti; šnek. pridėti, наки́дывать eig.; накида́ть (-аю, -аешь) – įvyk. primėtyti, наки́дывать eig.; закати́ть – įritinti, nuritinti, зака́тывать eig. (кати́ть eig. – risti, ritinti); заката́ть – įvynioti; išvolioti, зака́тывать eig. (ката́ть – risti, ritinti; volioti; važinėti, vėžinti).

Vienoda forma gali būti skirtingų veikslų pora atskiriems žodžiams: покинуть įvyk. – apleisti, palikti, (pa)mesti; покида́ть eig.; кидать – mesti, sviesti; mėtyti, svaidyti, laidyti; покида́ть įvyk. – pamėtyti; primėtyti; провести įvyk. – pravesti, nuvesti, įvykdyti, проводить eig.; водить eig. – vedžioti, vesti, проводить įvyk. – palydėti; продви́нуть – prastumti; pastūmėti; paspartinti, pagreitinti; (tarnyboje) pakelti; продвига́ть eig.; дви́гать – judinti; vilkti, stumti (į priekį); продви́гать įvyk. – prastumdyti (ką nors kažkurį laiką).

Priešdėlis по- gali nereikšti įvykio veikslo, pvz., по́мнить eig. – atminti, nepamiršti; ir помни́ть įvyk. – pagalvoti, pamanyti, мнить eig. (knyg.) – manyti.

Nepriešdėliniai įvykio v. veiksmažodžiai keisti

лечь ложи́ться gulti
сесть сади́ться sėsti
стать станови́ться stoti; tapti, pasidaryti
дать дава́ть duoti; leisti
  устать устава́ть pailsti
  узнать узнава́ть pažinti; patirti
  удаться удава́ться pasisekti
деть дева́ть dėti
пасть па́дать kristi; smukti; prk. žlugti
ру́хнуть ру́шиться griūti; prk. dužti, žlugti

Keli trumpi veiksmažodžiai. Trys jų, reiškiantys judėjimą į tam tikrą padėtį, лечь, сесть, стать, turi eigos veikslą iš tranzityvinės reikšmės formos su sangrąža: pvz., стать - станови́ться. Tokia forma eigos veikslo prasmei pasitaiko ir tarp kitų veiksmažodžių: рухнуть įvyk. – griūti; sužlugti; рушиться eig. (atitinkama lie. forma: griautis). Taip pat kaip дать / давать asmenuojamas ir создать / создавать – sukurti, įkurti, sudaryti (ir įspūdį), šio žodžio kilmė yra nuo šaknies -зьд-, kaip lie. žiesti, žiedžiu.

косну́ться каса́ться (кого/чего, до кого/чего) paliesti (ir prk.); liestelėti; eig. liestis (ir prk.)
стег(а)ну́ть стега́ть supliekti; eig. pliekti, čaižyti; dygsniuoti
толкну́ть толка́ть pastumti; bakstelėti; eig. stumti
верну́ть возвраща́ть grįžti
кивну́ть кива́ть linktelėti; eig. linkčioti, linguoti
нырну́ть ныря́ть pasinerti; eig. nardyti, nerti
вильну́ть виля́ть vikstelėti; eig. vizginti; vingiuoti
рвану́ть рвать truktelėti, peštelėti; eig. plėšti, draskyti
лизну́ть лиза́ть lyžtelėti, eig. (лижу́, ли́жешь) laižyti
ки́нуть кида́ть mesti, sviesti, eig. mesti, mėtyti
су́нуть сова́ть (į)kišti; eig. kišti, kaišioti
тро́нуть тро́гать paliesti; eig. liesti, čiupinėti
дви́нуть дви́гать pajudinti, pastumti; eig. (-а́ю, -а́ешь) judinti, stumti
бу́хнуть бу́хать dunkstelėti
тре́снуть тре́скаться trakštelėti; sprogti, įtrūkti; eig. pleišėti, trūkinėti
дёрнуть дёргать truktelėti, timptelėti; eig. tampyti, timpčioti
ду́нуть дуть padvelkti, pūstelėti; eig. pūsti
блесну́ть блесте́ть blykstelėti, subligzti; eig. (-щу, -тишь / -щешь) blizgėti, žibėti (ir prk.)
сви́стнуть свисте́ть sušvilpti, švilptelėti; eig. (-щу, -тишь) švilpti
хру́стнуть (-нет) хрусте́ть (-ти́т) trekštelėti, girgžtelėti; eig. traškėti, girgždėti
кольну́ть коло́ть durstelėti, smilktelėti; eig. durti, badyti (kt. įvk.: уколоть, проколоть, заколоть)

Veiksmažodžiai turintys priesagą ну visose formose (t.y. neiškrenant būtajame laike) yra įvykio veikslo iš priesagos (būdami nepriešdėliniai), būdingas kirtis ant šios priesagos, dalis kirčiuoti prieš ją.

Priešdėliniams -ну- kamienų vediniams eigos veikslas daromas su -ива-й-, pvz., ски́нуть – numesti; (drabužį) nusimesti, nusivilkti; (kainą) nuleisti, ски́дывать eig., bet yra ir kitokių pavyzdžių: поки́нуть – apleisti, palikti, mesti, покидать eig., сдви́нуться – pasijudinti, pasislinkti, сдвигаться eig., плю́хнуться – pliūkštelėti, плю́хаться eig., воткнуть – įsmeigti, įbesti, втыкать, втыкивать – smeigti, bedžioti.

Eigos veikslo -а- priesaga dažniausiai būna patvari (-а-й-), bet yra atvejų kur jos asmenuojamose formose nelieka: ты́кать, ты́чу, ты́чешь (įvyk. ткнуть, ткну, ткнёшь – bakstelėti) – smaigstyti, bedžioti, kaišioti; лиза́ть, лижу́, ли́жешь – laižyti (įvyk. лизну́ть – lyžtelėti); дви́гать, -и́жу, -и́жешь prasme varyti, skatinti (įvyk. подви́гнуть) (sinonimiška подвига́ть, -а́ю eig. / подви́гнуть įvyk.) ir двига́ю, -а́ешь prasme judinti; stumti, vilkti (į priekį) (įvyk. дви́нуть) (sinonimiška подвига́ть eig. / подви́нуть įvyk. – stumti / pastumti, pastūmėti (šiek tiek).

бро́сить броса́ть mesti, sviesti; apleisti; eig. mėtyti, mesti
пусти́ть пускать paleisti; leisti (ką daryti)
прости́ть просщать atleisti, dovanoti
ступи́ть ступать žengti
яви́ть являть parodyti, pasireikšti, atskleisti, padarytį aiškų
яви́ться являться būti; pasirodyti, atsirasti, kilti; atvykti
реши́ть решать nuspręsti, nutarti; išspręsti; nulemti
лиши́ть лишать atimti; лиши́ться – netekti, nustoti (ko), prarasti
купи́ть покупа́ть pirkti
  (вы́/искупа́ть) купа́ть eig. maudyti (įvk. išmaudyti)
  выкупить выкупа́ть išpirkti
  искупи́ть искупа́ть atpirkti; atlyginti
хвати́ть хватать I. griebti, čiupti; rėžti, smogti, vožti; eig. griebti, graibyti, (nu)tverti; II. (хва́тит) pakakti, užtekti

Kai kurie и kamiengalio veiksmažodžiai.

Žodžiui купить – nupirkti, nusipirkti, eigos veikslo pora yra su priešdėliu по-, nes jau yra kitą reikšmę turintis kamienas купать – maudyti.

Dalis -ова-/-у-й- veiksmažodžių, ar su, ar be priešdėlio, yra dviveiksliai, viena forma reiškiantys abu veikslus, bet jiems galima sudaryti ir porinę priesaginę eigos veikslo formą. Šių žodžių nėra daug.

Dviveiksliai keisti

образова́ть образова́ть sudaryti; įkurti
дарова́ть дарова́ть apdovanoti, atlyginti; dovanoti, pagailėti
стартова́ть стартова́ть startuoti
организова́ть организовать organizuoti
организовал организовывал
возде́йствовать возде́йствовать paveikti (ką)
насле́довать насле́довать paveldėti; būti (kieno) įpėdiniu
испо́льзовать испо́льзовать panaudoti, sunaudoti, suvartoti, naudotis

Dalis -ова-/-у-й-, -ева-/-у-й- veiksmažodžių, ar su, ar be priešdėlio, yra dviveiksliai, jie viena forma reiškia abu veikslus, bet jiems galima sudaryti ir porinę priesaginę eigos veikslo formą. Pvz., žodis образовать eigos veikslo prasme gali būti vartojamas ir šitokia forma, o gali būti padaroma ir образовывать. Žodžio организовать eigos veiksliui būtajame laike išvestinė forma yra vienintelė galima, šiame laike veiksmažodis atskiraveikslis.

Kitokie dviveiksliai veiksmažodžiai: веле́ть (-лю́, -ли́шь) eig. ir įvyk. – liepti; сочета́ть (-а́ю, -а́ешь) – (su)jungti, (su)derinti (чета́, -ы́ – dviejų asmenų pora); обеща́ть (-а́ю, -а́ешь) – (pa)žadėti; завеща́ть (-а́ю, -а́ешь) – prisakyti; palikti (testamentu); жени́ть – (ap)vesdinti.

Bebalsės šaknys keisti

счесть считать (сочту) suskaičiuoti; (кем/чем, за кого/что) (pa)laikyti (kuo)
зажечь зажигать (сожгу, сожжёшь) uždegti; prk. įkvėpti
сжать сжимать (сожму) suspausti, sugniaužti
начнуть начинать (начну) pradėti
собрать собирать surinkti; nuimti derlių; sumontuoti, surinkti
призвать призывать pašaukti, paraginti; eig. šaukti, raginti
отодрать отдирать (-деру) atlupti, atplėšti; šnek. išperti (kailį), išlupti
обождать ожидать palaukti; eig. laukti
стереть стирать (сотру) nušluostyti, nutrinti; ištrinti; sutrinti; pritrinti
подпереть подпирать (подопру) paremti; eig. remti, ramstyti
согну́ть сгибать sulenkti, sulankstyti; eig. lenkti, lankstyti
просну́ться просыпаться nubusti; eig. busti, budintis

Veiksmažodžiai, kurie asmenuojamų formų kamiene turi vien priebalsius (taip pat брать, беру, драть, деру, звать, зову, turintys įterptus balsius), eigos veikslo formoje turi kamiene tarp balsių įterpiamą и / ы ir pridedamą priesagą -а-й-.

сосла́ться ссыла́ться (-шлюсь) (на кого/что) nurodyti (į); remtis (kuo)
послать посылать pasiųsti, nusiųsti; eig. siųsti, siuntinėti
устлать устилать (-стелю) nukloti, iškloti, nutiesti

Tarp turinčių eigos veikslo formoje įterpiamą и / ы yra писать, пишу tipo veiksmažodžių.

Taip pat tokio darybos tipo (-а-й- tipo eigos veikslo priesaginiai vediniai) yra keli писать, пишу tipo veiksmažodžiai, kurie šaknyje turi balsį. Jų bendraties / būt. l. įvykio ir eigos veikslo formos skiriasi kirčio vieta. Žodžio резать, режу priešdėlinių vedinių eigos veikslo vediniai gali būti -резать -резаю ir -резать -резываю kamienų. Dar, pvz., yra žodis замолча́ть, замолчу, замолчишь / замо́лкнуть – nutilti, kurio eigos veikslas замолкать (forma pagal замолкнуть); taip pat замолча́ть reiškia nutylėti, nuslėpti ir turi reguliarų eig. v. зама́лчивать.

насы́пать насыпа́ть (į)pilti, pripilti, įberti; nubarstyti, užbarstyti
сре́зать среза́ть (peiliu) nupjauti; (žirkl.) nukirpti; sumažinti (fondus)
вы́резать выреза́ть
выре́зывать
išpjauti, išraižyti; iškirpti, iškarpyti
уре́зать уре́зывать nurėžti, nukirpti, nupjauti; prk. apkarpyti, sumažinti

Į bebalsių kamienų eigos veikslo poros įvykio veikslui darybos tipą panašus ir -гнать įvyk., -гонять eig., kur eigos veikslo pora šaknyje turi įvykio veiksle nesamą о. Šio žodžio atveju, priešdėliniam vediniui su -гнать eigos veikslo pora daroma iš šio žodžio kartotinės prasmės vedinio гоня́ть.

выгнать выгонять išvaryti, išvyti, išginti; varyti, vyti, ginti
нагнать нагоня́ть pa(si)vyti; suvaryti, suginti; prk. sukelti, įvaryti (pvz., baimės)

Eigos veikslo priesagos keisti

Jos yra -а-й- / -ва-й- (su в, kai po balsio), -ива-й-.

обрести обретать (-рету) rasti, į(si)gyti
зарасти зарастать (-расту) užaugti, užželti
спасти спаса́ть (-пасу) išgelbėti (išganyti)
потрясти потрясать pakratyti, papurtyti; prk. sukrėsti
соблюсти соблюдать (что) laikytis (ko)
счесть считать suskaičiuoti; (кем, чем, за кого, что) (pa)laikyti (kuo)
учесть учитывать (-чту, -чтёшь) apskaityti, apskaičiuoti; atsižvelgti (į ką); turėti galvoje
зажечь зажигать uždegti; prk. įkvėpti
напрячь напрягать įtempti
подстеречь подстерегать nutykoti, susekti; eig. tykoti
подстричь подстригать apkirpti, pakirpti
помочь помогать padėti, pagelbėti
обволочь обволакивать aptraukti
привлечь привлекать pritraukti, įtraukti; patraukti (pvz., atsakomybėn); vilioti, masinti
прилечь прилегать prigulti; eig. būti greta, ribotis; (drabužiui) aptempti, priglusti
съесть съедать suvalgyti; suėsti
воспринять воспринимать suvokti; priimti
начнуть начинать (начну) pradėti
оборвать обрывать nuskinti, nurėkšti; perplėšti, pertraukti, nutraukti

Priebalsinio kamieno – с з б д т г к, (и)м / я, н / я, м / я, taip pat tokių kaip брать, беру – ir priesagos -(ну) – veiksmažodžių įvykio veikslo formoms eigos veikslo atitikmuo padaromas su priesaga -а-й-, ant kurios visose formose yra kirtis. Pasitaiko ir kitokių porų, pvz., учесть – apskaityti, apskaičiuoti; atsižvelgti (į ką); turėti galvoje, eig. учитывать; tokia forma gal išvesta nuo *учитать (< читать).

Tie kamienai, kurie yra bebalsiai tarp šaknies balsių turi įterpiamą и / ы.

понять понимать (пойму) suprasti
воспринять воспринимать (восприму) suvokti; priimti
поднять подымать (подниму) pakelti, iškelti

Veiksmažodžiai su žodžiu imti. Jų eigos veikslo formos yra -(н)им-а-ть, -ым-а-ть; įvykio veikslo pirminių kamienų bendraties / būtojo l. formų я atinkantis asmenuojamų formų (и/ы)м yra iš им.

зави́снуть зависать pakibti
изче́знуть изчезать išnykti
поги́бнуть погибать žūti, žlugti
привы́кнуть привыкать priprasti, įprasti
прони́кнуть проникать prasiskverbti; prk. paplisti, įsigalėti
прокля́сть проклинать (-яну́, -янёшь) (pra)keikti
застря́ть застревать (-я́ну, -я́нешь) įstrigti, įsmigti; užkliūti

Su брать, беру, рвать, рву (ir t. t.) tipu galima gretinti kelis trumpus писать, пишу tipo (prieš asmens galūnes kamiengalio priebalsis palatalizuotas) veiksmažodžius, turinčius eigos veikslo porą su -а-й-. Kitiems писать, пишу tipo veiksmažodžiams eigos veikslo pora daroma su -ива-й-.

сослаться ссыла́ться (-шлюсь) (на кого/что) remtis (kuo); nurodyti (į)
сре́зать среза́ть (peiliu) nupjauti; (žirkl.) nukirpti; sumažinti (fondus)
устлать устилать nukloti, iškloti, nutiesti
одоле́ть одолева́ть įveikti; apimti, užvaldyti
овладе́ть овладева́ть (ką) užvaldyti, užimti; о. собой susivaldyti, nusiraminti; (ką) įvaldyti
отверде́ть отвердева́ть įvk. sukietėti; sustingti; eig. kietėti; stingti
назре́ть назрева́ть (pri)bręsti; brinkti (apie pumpurus)
переобу́ться переобува́ться persiauti
наде́ть надева́ть apsirengti (kuo), apsivilkti, užsidėti; užkabinti, pakabinti
почи́ть почива́ть nurimti; užmigti; mirti; (nepriešdėlinis, šaknis поч-)
загни́ть загнива́ть imti pūti; eig. pūti, trūnyti
скрыть скрыва́ть paslėpti, nuslėpti; eig. slėpti, slapstyti
размыть размыва́ть išplauti
развить развива́ть (разовью) (iš)vystyti (pvz., pramonę); (iš)lavinti, įgudinti; (iš)mankštinti; atvyti (virvę); išvynioti
застыть застыва́ть (-ы́ну) (su)stingti; sustirti, sušalti
засе́ять засева́ть (-се́ю) apsėti, užsėti
зате́ять затевать (-те́ю) sumanyti, pradėti; surengti, suorganizuoti
вы́смеять высме́ивать išjuokti
вы́здороветь выздора́вливать (pa)sveikti, (iš)gyti

-е-й- kamieno įvykio veikslo veiksmažodžiams, veiksmažodžiams su bendraties / būtojo laiko formose nesamais priebalsiais в, н, й prieš asmenuojamas galūnes (bet ne -а-й-) eigos veikslo forma yra su -в-а-й-.

Taip pat tokia priesaga eigos veikslo vediniams gali būti pridedama писать, пишу tipo veiksmažodžiams, kurie prieš bendraties -а- turi -й-, pvz., засе́ять, засе́ю – apsėti; засева́ть, засева́ю eig.; наве́ять – atpūsti; prk. įkvėpti, įpūsti; навевать eig.; gali būti nepridedama, pvz., разве́ять – išsklaidyti (pvz., ilgesį); развеивать eig.; осмея́ть (-ею, -еешь) – išjuokti, apjuokti, осмеивать eig.

Yra ir kitokių atvejų: вы́здороветь – pasveikti, išgyti; выздора́вливать eig.

отрази́ть отражать atspindėti, atmušti; prk. atvaizduoti, atspindėti
вы́разить выражать išreikšti; pareikšti; eig. reikšti
поместить помещать įdėti, patalpinti; eig. dėti, talpinti
объяснить объяснять paaiškinti, išaiškinti; eig. aiškinti
сообщить сообщать pranešti
покорить покорять užkariauti; pajungti, pavergti
разорить разорять sunaikinti, sugriauti, nuniokoti; nuskurdinti, nusmukdyti
изучить изучать ištirti; išstudijuoti
соблазнить соблазнять suvilioti, sugundyti; eig. vilioti, gundyti
подави́ть подавлять užgniaužti, numalšinti; eig. gniaužti, malšinti; (didingumu) pritrenkti
учреди́ть учреждать (į)steigti, įkurti
возбуди́ть возбуждать sukelti (ligą, jausmą); (iš)kelti (klausimą, bylą); (su)žadinti (srovę); (su)kurstyti (žmones)
обрати́ть обращать atkreipti, nukreipti (pvz., dėmesį); paversti (kuo, į ką)
бро́сить бросать mesti, sviesti; apleisti; eig. mėtyti, mesti
доба́вить добавлять papildyti, pridėti; (kalbant) pridurti
заме́тить замечать pastebėti; įsidėmėti; pasižymėti

Įvykio veikslo kamienams su priesaga -и-, eigos veikslo atitikmuo yra su -а-й- arba rečiau su -ива-й-, priebalsis prieš šias priesagas gali būti palatalizuojamas. Veiksmažodžiai su -ива-й- kirčiuojami skiemenyje prieš šią priesagą. Kai šis skiemuo turi о, tai šis dažniausiai pasikeičia į а.

Abi priesagos gali būti naudojamos tam pačiam kamienui, pvz., подави́ть – užgniaužti, numalšinti; eig. gniaužti, malšinti; priblokšti, подавлять eig.; вдави́ть – įspausti, вдавливать eig..

засучи́ть засу́чивать (už)raitoti, atraityti (сучить – vyti virvę; sukti siūlą)
договори́ться догова́риваться susitarti
сосредото́чить сосредото́чивать (su)telkti; (su)koncentruoti, (su)kaupti
устро́ить устра́ивать įtaisyti, įrengti; parūpinti; sutvarkyti; surengti, (su)organizuoti; būti priimtinam
вы́скочить выска́кивать iššokti, išpulti
подбро́сить подбра́сывать pamėtėti (aukštyn; slapta pakišti); primesti, pridėti; eig. mėtyti aukštyn
сбро́сить сбра́сывать numesti, nublokšti (žemyn); prk. nuversti
вы́гладить выгла́живать išlyginti, sulyginti, sulaidyti (drabužius)
вдави́ть вда́вливать įspausti
сгоре́ть сгора́ть sudegti
обозре́ть обозрева́ть apžvelgti; apžiūrėti
оби́деть обижа́ть įžeisti, užgauti; nuskriausti
разгляде́ть разгля́дывать įžiūrėti, pažinti; eig. atidžiai žiūrėti, žiūrinėti
посмотре́ть посма́тривать pažiūrėti, pažvelgti; eig. žiūrinėti, žvilgčioti
заблесте́ть заблёскивать sublizgėti, sužibėti

Įvykio veikslo -е- kamienams eigos veikslo atitkmenys gali būti visų trijų priesagų tipų, pvz., сгор-е-ть, сгорю - сгор-ать; обозр-е-ть, обозрю - обозр-е-вать.

испыта́ть испы́тывать (iš)bandyti, (iš)mėginti; (iš)tirti; patirti, pajusti (džiaugsmą, skausmą)
нащу́пать нащу́пывать užčiuopti, apčiuopti; eig. čiupinėti, grabalioti; prk. zonduoti
раскла́няться раскла́ниваться sveikintis, pasisveikinti; atsisveikinti
завяза́ть завя́зывать užrišti, surišti; įrišti; sumegzti (mazgą); pradėti, užmegzti
ввяза́ться ввя́зываться įsikišti, įsivelti, įsipainioti
показа́ть пока́зывать parodyti; nurodyti; eig. rodyti
отпляса́ть отпля́сывать atsišokti; pasišokti; nustoti šokti, nebešokti
согласова́ть согласо́вывать (su)derinti
разжева́ть разжёвывать (-жую, -жуёшь) (su)kramtyti
растяну́ться растя́гиваться išsitempti; išsi/nusitęsti; išsitiesti, pargriūti
взгляну́ть взгля́дывать žvilgtelėti, pažvelgti; eig. žvilgčioti
вы́плеснуть выплёскивать ištikšti, šliūkštelėti
удержа́ть уде́рживать išlaikyti (ir prk.); nulaikyti; sulaikyti, suvaldyti
замолча́ть зама́лчивать nutylėti, nuslėpti (замо́лкнуть/замолчать – nutilti; eig. замолкать)
размоло́ть разма́лывать sumalti
споро́ть спа́рывать nuardyti
обволо́чь обвола́кивать aptraukti

Kitų kamienų veiksmažodžiams – -а-й-, -а-, -ова-/-у-й-, -ева-/-у-й-, -ну-, -о- ir -а- prieš ж ш ч щ – eigos veikslas daromas su -ива-й-. Beveik visada kirčiuotas skiemuo prieš šią priesagą, jei jame yra o, tai ji pasikeičia į a, nebent tai -ова- priesaga, kur lieka nepakitę.

Kelių trumpų -а- bendraties / būt. l. kamieno veiksmažodžių turinčių palatalizuotą priebalsį prieš asmens galūnes eigos veikslo pora daroma su priesaga -а-й-, kaip priebalsiniams kamienams, pvz., сре́зать (-ежу) – nurėžti, среза́ть (-аю); ir уре́зать (-ежу), уре́зывать – nurėžti. Taip pat eigos veikslas gali būti daromas ir tiems -а- bendraties / būt. l. kamienams, kurie prieš šią priesagą turi -й-, pvz., наве́ять – atpūsti; prk. įkvėpti, įpūsti; навева́ть eig.; bet разве́ять – išsklaidyti (pvz., ilgesį); разве́ивать eig.

сослаться ссыла́ться (-шлюсь) (на кого/что) nurodyti (į); remtis (kuo)
послать посылать pasiųsti, nusiųsti; eig. siųsti, siuntinėti
устлать устилать (-стелю) nukloti, iškloti, nutiesti
насы́пать насыпа́ть (į)pilti, pripilti, įberti; nubarstyti, užbarstyti
сре́зать среза́ть (peiliu) nupjauti; (žirkl.) nukirpti; sumažinti (fondus)
вы́резать выреза́ть
выре́зывать
išpjauti, išraižyti; iškirpti, iškarpyti
уре́зать уре́зывать nurėžti, nukirpti, nupjauti; prk. apkarpyti, sumažinti

Savotiškos poros keisti

Tai veiksmažodžiai, kurių veikslai reiškiami skirtingais kamienais arba kamienai skiriasi ne vien tuo, kad eigos veikslo forma turi kitokią priesagą.

сказать говорить pasakyti; eig. sakyti
положить класть padėti; paguldyti; eig. dėti; kloti
взять брать paimti; eig. imti

Žodžiui говорить prasme kalbėti įvk. v.: поговорить – pakalbėti

сложить складывать (с- reikšme „su-“) sudėti, sudėlioti, sukrauti; sudėti skaičius, dainą; sulankstyti; (c- reikšme „nuo“, „at-“) pasitraukti
разложить раскладывать išdėstyti, išdėlioti; (keliems asmenims) paskirstyti, išdėstyti; (į dalis) suskaidyti; prk. pakrikdyti, dezorganizuoti, demoralizuoti eig. dėstyti, dėlioti; skirstyti
отложить откладывать atidėti [padėti] į šalį; sutaupyti; (kitam laikui) atidėti, atidėlioti
сложить слагать sudėti (pvz., ginklus), nusimesti; padėti, pvz., galvą (žūti); sudėti dainą, eilėraštį; (c- reikšme „nuo“, „at-“) atsisakyti; atkrauti
предложить предлагать pasiūlyti; eig. siūlyti
проложить пролагать
прокладывать
(kelią) nutiesti; prk. prasiskinti kelią
пролегать (-ает) (apie kelią) eiti, tęstis

Kamienui -ложить (reiškia dėti, kloti, guldyti) eigos veikslo pora yra arba su -лагать (-легать), arba -кладывать. Pirmas variantas yra tas pats kamienas, tačiau skiriasi šaknies balsis (о, а / е) ir kamiengalio priebalsis (ж, г).

Abu kamienai gali būti naudojami sinonimiškai, gali turėti skirtingų reikšmių, kai kuriems priešdėliniams įvykio veikslo veiksmažodžiams eigos veikslo porai gali tikti tik vienas iš kamienų, pvz., tokios formos отлагать turbūt nėra; bet yra., pvz., turbūt šios formos vedinys: отлагательство (-а) – atidėliojimas.

Šaknis atitinkanti lie. „vert-“ (vers-ti, verč-iu) turi keletą formų, jų pagr. reikšmė „sukti“: верт-а-ть (eig. vedinys priešdėlinei formai: -вёрт-ыва-ть), ворот-и-ть (eig. vedinys: -ворач-ива-ть) (iš sen. rus. воротити), -врат-и-ть (eig. vedinys: -вращ-а-ть) (iš sen. sl. вратити), jos naudojamos toms pačioms ar panašioms prasmėms reikšti, pvz., žodis верну́ться (вертаться) – grįžti, turi sinonimus возвратиться (возвращаться), воротиться. Kamienui su priesaga ну (-вернуть < -вертнуть) eigos veikslo pora pasitaiko iš bet kurio šių kamienų. Tarp šių kamienų žodžių dar yra, pvz., вертеть (верчу, вертишь) eig. – sukti, sukioti; priešdėlinis šio kamieno pvz.: завертеться įvk. – užsisukti: pradėti suktis; galvai apsisukti (nuo rūpesčių).

вернуться вертаться grįžti (ir prk., pvz., prie temos ir t. t.)
возвратиться возвраща́ться
вернуть возвраща́ть grąžinti, atiduoti; susigrąžinti, atgauti; grąžinti, priversti grįžti
возвратить kaip вернуть; eig. dar: grąžinti, atkurti, atstatyti
повернуть
поворотить
повора́чивать pasukti, pakreipti, atgręžti; prk. keistis; eig. sukti, sukioti, gręžti
повернуть повёртывать pasukti, pakreipti, atgręžti; eig. sukinėti; grąžyti; vartyti
завернуть
заворотить
завора́чивать įvynioti, suvynioti, susupti; pasukti (į šalį); užsukti, užeiti, užvažiuoti; įsukti, užsukti (veržlę); užriesti, užlenkti (drabužį)
заверну́ть завёртывать užsukti (veržlę) (kitoms prasmėms заворачивать)
развернуть развёртывать išvynioti; atversti, atskleisti; prk. išplėtoti, išvystyti
свернуть сворачивать
свёртывать
susukti, suriesti; (gamybą) susiaurinti, sumažinti; (į šalį) pasukti
обернуть оборачивать
обёртывать
apvynioti, įvynioti; apsukti; pasukti
обернуться оборачиваться
обёртываться
(к кому) atsisukti, atsigręžti (į ką); apsisukti; pasukti
отвернуть отвёртывать
отворачивать
atsukti (veržlę, kraną); atversti, atlenkti (kraštą); nusukti, nugręžti (veidą)
вывернуть вывёртывать išsukti (sraigtą); išnarinti, išnirti (ranką); išversti (drabužį)
обрати́ть обращать nukreipti, atkreipti; atkreipti dėmesį; paversti (kuo, į ką)
превратить превращать (в кого, что) paversti (kuo); eig. versti (kuo)
отвратить отвращать (nelaimę, pavojų) nukreipti; užkirsti kelią (kam); išvengti (ko)
разворотить разворачивать išvartyti, išversti, sujaukti
выворотить выворачивать išversti, išvartyti; eig. (iš)versti, vartyti

Į „верт-“ forma ir prasme panaši šaknis „-верг-“, pvz., свергнуть (свергать) (сверг, -ла) – nuversti; изве́ргнуть (извергать) – išmesti, išversti; prk. išvyti.

лечь ложи́ться gulti
сесть сади́ться sėsti
стать станови́ться stoti; tapti (kaip, kuo)
ру́хнуть ру́шиться griūti; prk. sudužti, sužlugti

Keliems veiksmažodžiams, лечь, сесть, стать, ру́хнуть, eigos veikslo pora yra iš tranzityvinės reikšmės formos su sangrąža.

Gali būti įvairių kitokių savotiškų porų, pvz., ве́шать – kabinti, kabinėti, karti, įvyk. pora yra пови́снуть – pakabinti, pakarti (ве́шать dar reiškia sverti); дви́гать, -ижу, -ижешь – varyti, skatinti, įvyk. pora yra подви́гнуть (eig. porai sinonimiška подвигать); o двигаю, -аешь – judinti; stumti, vilkti (į priekį), turi įprastą porą, įvyk. двинуть; jai sinonimiški подвига́ть / подви́нуть – stumti / pastumti, pastūmėti (šiek tiek).

Judėjimo veiksmažodžiai keisti

выйти выходить išeiti; išlipti, išplaukti; išstoti (iš draugijos); (apie laiką, atsargas) pasibaigti; ištekėti, išeiti (už vyro)
выходить выхаживать išslaugyti (ligonį); užauginti
провести проводить pravesti; nuvesti; (sumanymą) įvykdyti; (darbą) atlikti; (liniją, ribą) nubrėžti, išvesti; (skuduru, ranka) perbraukti; (kelią) nutiesti; (laidus) įvesti; (laiką) (pra)leisti; šnek. apgauti, apmauti
проводить провожать palydėti
провезти провозить pravežti, nuvežti
провозиться prasikamuoti, prasiplūkti
вынести выносить išnešti (iš kur); iškęsti, ištverti, pakelti; priimti (nutarimą)
вы́носить вынашивать išnešioti kūdikį; apgalvoti iki aiškumo
объехать объезжать apvažiuoti, apjoti; pralenkti; aplenkti; eig. važiuoti, joti aplink (ką)
объездить объезжать apkeliauti, išvažinėti; prajodinėti, pravažinėti arklį
пролезть пролезать pralįsti
-лазить (ла́зить – laipioti; landžioti)
уплыть уплывать nuplaukti; išplaukti; (laikui) praslinkti, prabėgti
-плавать (плавать – plaukioti, plaukyti; plaukti)
отлететь отлетать išskristi, išlėkti; nuskristi; atšokti (nuo ko); ištrūkti (pvz., sagai)
-летать (летать – skraidyti, lakioti, skristi)
сползти сползать nušliaužti, nuropoti; nuslinkti, nusmukti
-ползать (ползать – šliaužioti, rėplioti)
избежа́ть избега́ть išvengti; eig. išsisukinėti; vengti, šalintis (žmonių)
избе́гать избе́гивать išbėgioti, apibėgioti
нагнать нагонять (-гоню, -гонишь) pa(si)vyti; suvaryti, suginti; prk. sukelti, įvaryti (pvz., baimės)
-гонять (гонять – varinėti, varyti, gainioti)

Yra dar kitų tokių porų, pvz., брести – kiūtinti, dūlinti; броди́ть (брожу́, бро́дишь) – braidyti; slankioti, bastytis; тащи́ть (тащу́, та́щишь) eig. – vilkti, tempti, traukti; šnek. grobstyti, vogti, džiauti; таскать – nešioti; traukti, vilkti; šnek. vogti, džiauti. Panašaus tipo pora dar, pvz., кати́ть (качу́, ка́тишь) eig. – risti, ritinti; катать – risti, ritinti; volioti; važinėti, vėžinti; (skalbinius) kočioti, brūžkuoti; tolesnės prasmės vedinys качать – supti, linguoti; siūbuoti; (siurbliu) pumpuoti.

Laikai keisti

Rusų kalboje svarbus žodžio veikslas. Įvykio veikslo žodžių asmenuojamos formos visada reiškia būsimąjį laiką, esamajam laikui reikšti naudojamos atitinkamo veiksmažodžio eigos veikslo formos. Būtojo laiko formos rusų kalboje yra neasmenuojamos, atskiro būsimojo laiko formų su savotiška priesaga, kaip, pvz., lietuvių su priesaga -si-, nėra.

Būtasis keisti

Būtasis laikas su veiksniu derinamas gimine, asmens neturi. Vienaskaitoje vyriškos giminės galūnė yra -л, moteriškos -ла, bevardės -ло, daugiskaitos galūnė visoms giminėms yra -ли. Taigi, vyras sakinį aš miegojau sako я спал, o moteris я спалá. Yra keletas taisyklių valdomų atvejų kur vyriškos giminės forma kitokia, pvz., вёл (< *вёдл) ir moteriškos ведлá, нёс (< *нёсл) ir mot. неслá; dalyje veiksmažodžių su priesaga -ну-, ši priesaga yra iškrentanti būtosiose formose, pvz., привы́кнуть – priprasti, įprasti: привы́к ir привы́кнул, привы́кла ir привы́кнула. Toks pats atvejis kaip ir вёл yra žodžio идти ir шёл < *шёдл, plg., dalyvį ше́дший – ėjęs.

иметь нести мочь вести идти
я, ты, он име́л нёс мог вёл шёл
я, ты, она име́ла  несла́  могла́  вела́  шла́ 
оно име́ло несло́ могло́ вело́ шло́
мы, вы, они име́ли несли́ могли́ вели́ шли́

Istoriškai būtasis laikas buvo perfektinės prasmės sudėtinė forma iš būti asmenuojamų formų ir dalyvio su -л-, pvz., есть пошла – yra atėjusi, atėjo. Dabar šių veiksmažodžio būti formų sudarant laiką nėra, o apskritai kalboje iš jų veiksmažodiškai dabar naudojama tik forma есть, pvz., прямая линия есть кратчайшее расстояние между двумя точками – tiesioji linija yra trumpiausias astumas tarp dviejų taškų; ir reiškiant turėjimą, ko kam buvimą, pvz., у него есть брат – jis turi brolį / jam yra brolis. Dabartinėje rusų kalboje nėra senovinių aoristo, imperfekto ir (sudėtinės formos) plūskvamperfekto laikų. Aoristo vartojimo kartais pasitaikydavo iki aštuoniolikto amžiaus antros pusės, yra išlikusi savotiška tiesioginio pasakojimo forma: он пойди да скажи (ir kt.) – jis nueina ir sako. Minėti trys laikai išnyko plėtojantis veiksmažodžio skirstymui pagal veikslą. Senovinis esamojo laiko būti asmenavimas:

есмь  есмы 
еси есте
есть суть
esu, еsmi  еsame
еsi еsate
yra, esti 

Iš šių istorinių būti formų dabartinėje kalboje yra išvestinių žodžių: су́щий (-ая, -ее) – tikras, (pasenę: esamas, esantis); су́ть – esmė; существо́ (-а́) – būtybė, esmė; существова́ть (-тву́ю, -тву́ешь) eig. – būti, egzistuoti, pragyventi; осуществи́ть (-влю́, -ви́шь) – įgyvendinti, įvykdyti; ir pan.

Esamasis keisti

Įvykio veikslo veiksmažodžio asmenuojamos formos reiškia būsimąjį laiką, esamasis laikas atitinkamai prasmei išreiškiamas to veiksmažodžio eigos veikslo forma. Asmenuojamų formų reikšmių pavyzdžiai: я читаю – skaitau, я возвращаю – grąžinu, я обогибаю – apjuosiu, apvažiuoju, я прочитаю – perskaitysiu, я верну – grąžinsiu, atiduosiu, я обогну – apjuosiu, apvažiuosiu.

Būsimasis keisti

Įvykio veikslo veiksmažodžiams būsimą laiką reiškia asmenuojamos jų formos, o eigos veikslo veiksmažodžiams būsimasis laikas padaromas su būti būsimojo laiko asmenuojamomis formomis ir veiksmažodžio bendratimi. Pavyzdžiai: я буду читать – skaitysiu, vis (pa)skaitysiu, ты будешь читать – skaitysi, я прочитаю – perskaitysiu.

Šnekamojoje kalboje kai kuriais eigos veikslo veiksmažodžių būsimojo laiko atvejais, ypač su žodžiais хотеть – norėti, ir есть – valgyti, šie veiksmažodžiai gali būti praleidžiami ir likti tik быть formos: Будешь сало? Сало – да, а окорок не буду.

Bendratis keisti

Bendraties galūnės būna -ть, -ти, -чь, -еть. Galūnę -ть turi daugelio kamienų veiksmažodžiai. Kirčiuotą -ти turi dalis priebalsinio kamieno veiksmažodžių. Galūnė -чь (< г, к + ть) yra veiksmažodžiams, kurių kamienas baigiasi priebalsiais г, к (мочь < мог-ть, печь < пек-ть). Galūnę -eть su kirčiuota įterpta e turi keli veiksmažodžiai, kurių kamienas yra vien priebalsiai, ir paskutinis jų р, pvz., тер-е́ть – trinti, kurio kamienas yra тр-, pvz.: тру – trinu (bet dar yra ревéть, реву́ – baubti).

Liepiamoji nuosaka keisti

Liepiamosios nuosakos galūnė yra i garso variantai: й po balsio, ь po priebalsio jei nekirčiuota ir и jei kirčiuota arba jei eina po daugiau nei vieno priebalsių einančių iš eilės. Daroma iš asmenuojamų formų kamieno, pagal pirmo asmens formą. Tiems veiksmažodžiams, kurie prieš asmenuojamas galūnes turi balsį, liepiamosios nuosakos galūnė yra й. Tiems, kurie prieš asmenuojamas galūnes turi priebalsį, pridedama arba kirčiuota -и (pastovaus kirčio galūnėje ir nepastovaus kirčio tipų veiksmažodžiai; abiems šiems kirčiavimo tipams yra kirčiuota vienaskaitos pirmo asmens galūnė), arba nekirčiuotas -ь (pastovaus kirčio kamiene veiksmažodžiai; taip pat jiems, jei kamiengalis yra daugiau nei vienas priebalsis iš eilės, liepiamosios nuosakos galūnė yra nekirčiuota -и).

по́льзоваться по́льзуюсь, по́льзуешься по́лзуйся naudokis
име́ть име́ю, име́ешь име́й turėk
стоя́ть стою́, стои́шь стой stovėk
встава́ть встаю́, встаёшь встава́й stok, stokis
сто́ить сто́ю, сто́ишь стой būk vertas (tiek, to)
крои́ть крою́, крои́шь крои́ sukirpk (eig.)
писа́ть пишу́, пи́шешь пиши́ rašyk
вести́ веду́, ведёшь веди́ vesk
cесть ся́ду, ся́дешь сядь sėsk
бро́сить бро́шу, бро́сишь брось mesk
пра́вить пра́влю, пра́вишь пра́вь (кем, чем) valdyk, vairuok (ką); (что) taisyk (ką)
пить пью, пьёшь пей gerk
конча́ть конча́ю, конча́ешь конча́й pabaiginėk
ко́нчить ко́нчу, ко́нчишь ко́нчи pabaik, baik

Daugiskaitoje pridedama -те, pvz., сади́тесь – sėskite.

Pirmo asmens kamienas neatitinka liepiamosios nuosakos kamieno antros asmenuotės veiksmažodžiams. Pvz., видеть, вижу, видь, править, правлю, правь – liepiamosios nuosakos kamiengalio priebalsis nėra pakeistas palatalizacijos. Šio tipo veiksmažodžiai priesagą -и- turintys po balsio, pvz., крои́ть – sukirpti, пои́ть – girdyti, таи́ть – slėpti, сто́ить – kainuoti, liepiamojoje nuosakoje turi и, jei kirčiuota, ir й, jei nekirčiuota; šiuo atveju liepiamosios nuosakos vien iš asmenuojamų formų nuspėti negalima, atitikmenį ji turi bendratyje. Trys kamienai, давать, -ставать, -знавать asmenuojamose formose sutrumpėja, kaip ir -ова-, -о- ir daugelis -ева- veiksmažodžių, bet turi nesutrumpėjusią liepimo nuosakos formą: дава́й, встава́й, узнава́й. Trumpi пить (пью, пьёш – geriu, geri) tipo veiksmažodžiai, лить, бить, вить, шить (lieti, mušti, vyti, siūti), turi liepiamąją nuosaką su -е-й: пей, лей.

Veiksmažodžiai su priešdėliu вы- (pridėtas eigos veikslo veiksmažodžiui jisai dažniausiai būna kirčiuotas; tolesniuose vediniuose – nebe), kuriems liepiamosios nuosakos galūnė eina ne po balsio, turi liepiamosios nuosakos galūnę -и (nors ir nekirčiuota ir ne po daugiau nei vieno priebalsio), jei -и turi kiti to kamieno variantai, pvz.: вы́писать – išrašyti, вы́пиши pagal писа́ть - пиши́ (žodžiui вы́писать eigos veikslas yra выпи́сивать). Kartais tokios formos turi liepimo nuosakos galūnę -и, net jei atitinkami kamienai be priešdėlio вы- nėra kirčiuoti galūnėje ir turi galūnę ь, pvz., вы́бросить – išmesti, вы́броси, nors бро́сить – бро́сь. Žodžiui е́хать liepiamoji nuosaka yra езжа́й (žodžio е́здить, е́зжу, е́здишь liep. nuos.: е́зди). Žodžio imti vienintelė forma su priesga -ну-, вы́нуть – išimti, turi liepiamąją nuosaką вынь.

Raginimui dar yra naudojamos būtojo laiko formos, pvz.: поехали – važiuojam, пошёл, пошла – eik, пошли – eikite, eikime.

Dalyviai keisti

būdvardiniai prieveiksminiai
veikiamieji neveikiamieji
esam. l. -ящ-ий (-ащ-ий), -ущ-ий, -ющ-ий -eм-ый, -им-ый -я (-а)
būt. l. -вш-ий, -ш-ий -н / -н-ный, -eн / -eн-ный (-ён /-ён-ный), -т / -т-ый -в, -вши, -ши
Būdvardiniai dalyviai turi būdvardines asmenuojamas galūnes; čia pateiktos vienaskaitos vyriškos giminės vardininko galūnės.
Sudarant neveikiamuosius būtojo laiko dalyvius iš veiksmažodžių, kurių kamiengalis yra -и- ir г, к (pridedama -ен- / -ён- priesaga), įvyksta kamiengalio priebalsio pokytis.

Būdvardiniai esamieji keisti

Daromi iš eigos veikslo veiksmažodžių, iš asmenuojamų formų kamieno.

Veikiamieji keisti

Turi priesagas -ущ- (-ющ-) -ащ- (-ящ-). Paprasta padaryti prie asmenuojamo kamieno trečio asmens daugiskaitos formos vietoje -т pridedant -щ- ir būdvardines galūnes.

Pavyzdžiai: говорящий – kalbantis, говорящая, говорящее, говорящие; держащий; читающий; пользующийся, трущий, пекущий. Šnekamojoje kalboje šie dalyviai nenaudojami, naudojami rašyboje, pvz.: (kalbant) рулевой – человек, который правит рулём на судне – (rašant) рулевой – человек, правящий рулём на судне.

Dalis šių dalyvių plačiai naudojami daiktavardžio prasme, sudaiktavardėję, pvz.: отдыхающий – poilsiautojas.

Neveikiamieji keisti

Padaryti šį dalyvį paprasta prie daugiskaitos antro asmens pridėjus būdvardines galūnes, pvz., иска́ть, и́щем – и́щемый, и́щемая, и́щемое, и́щемие; чита́емый, продава́емый (продава́ть, продаём – давать, -ставать, -знавать kamienų asmenuojamos formos trumpėja, o dalyvyje ne). Padaryti iš priebalsinio kamieno veiksmažodžių dažnai vietoje -ём- turi -ом-, pvz.: ведомый.

Šie dalyviai naudojami retai, dideliai daliai žodžių jų visai nepasitaiko.

Kai kurie šių dalyvių yra subūdvardėję, jų reikšmės nutolusios nuo atitinkamų veiksmažodžių reikšmių, pvz.: любимый – mėgstamas, необходимый – reikalingas, būtinas (neap(si)einamas), незабываемый – neužmirštamas.

Būdvardiniai būtieji keisti

Daromi iš būtojo laiko kamieno. Veikiamieji – iš įvykio ir eigos veikslo veiksmažodžių, neveikiamieji – iš įvykio veikslo (ir tranzityvinių).

Veikiamieji keisti

Prie būtojo laiko kamieno pridedama -вш- ir būdvardinės galūnės. Kai būtojo laiko kamienas baigiasi priebalsiu (įeina ir -(ну) – žodžiai), nukrenta dalyvio priesagos в (pvz., грести, грёбшый). Keliems priebalsinio kamieno žodžiams iškrenta kamiengalio priebalsis: класть, красть, пасть - клавшый, кравшый, павшый.

-(ну) – žodžiai dažniausiai turi lygiagrečias formas, pvz., привыкнувшый, привыкшый.

Pavyzdžiai: живший, дававший (давать), давший (дать), нёсший, ехавший, пёкший (печь, пеку, печёшь), испёкший, стёрший (стереть); savotiškas veiksmažodžio eiti dalyvis: ше́дший (идти, шёл), уше́дший ir kt.

Neveikiamieji keisti

 • veiksmažodžiams, kurių kamienai yra -a-, -а-й-, pridedama -нный (-н trumpoje, tarininėje formoje; mot. g.: -на, bevardė: -но; kitur čia bus pateikta tiktai vyriškos giminės galūnės).
 • kurie prieš asmenuojamas galūnes turi bendraties / būt. l. nesamus й (išskyrus -а-й-), в, н, turintiems kamiengalius ь (пить, пью, питый tipas), о, ну ir (ну), р, л, turintiems šaknies kaitą н, (и)м : я (взять, возьму, взятый), pridedama -тый (-т trumpojoje formoje). Visi šio tipo priebalsiai esantys prieš asmenuojamas galūnes yra sonoriniai, skambieji.
 • kurių kamienai baigiasi priekiniais balsiais -и-, -е- ir likusiais priebalsiais, pridedama -енный (-ённый) (-ён trumpojoje formoje).

Veiksmažodžiams su и, г, к kamiengaliais, pridedant -ен- / -ён-, dėl palatalizacijos įvyksta priebalsio einančio prieš šią priesagą pokytis, pvz.: испечённий (испечь, испеку, испечёш), изумлённый (изумить – apstulbinti). Pavyzdžiai: образо́ванный (образова́ть – sudaryti).

 • Trumpa forma turi būti vartojama tada, kai dalyvis yra tarinio dalis (vienintelis sakinio veiksmažodis rodantis laiką tada yra быть).

Это уже зделано (есть) – tai jau padaryta (yra).

Prieveiksminiai keisti

Nekaitomi giminėmis. Paprastai veiksmažodis turi kurį vieną šių dalyvių: arba esamąjį, arba būtąjį.

Prieveiksminis dalyvis gali pakeisti vieną iš tarinių sakinyje su daugiau nei vienu tariniu, pvz., sakinys она сидела у стола и читала – ji sėdėjo prie stalo ir skaitė, gali būti pasakytas сидя у стола, она читала – sėdėdama prie stalo ji skaitė; она сидела у стола, читая – ji sėdėjo prie stalo skaitydama.

Ir būtieji ir esamieji prieveiksminiai dalyviai gali būti vartojami neasmeniškai: походить – провести некоторое время, ходя – pavaikščioti – praleisti kažkiek laiko vaikščiojant.

Esamieji keisti

Daromi iš eigos veikslo veiksmažodžio, iš asmenuojamų formų kamieno.

Numetamos asmens galūnės (antros linksniuotės veiksmažodžiams netinka pirmas asmuo, nes jo forma skiriasi nuo kitų asmenų formų) ir pridedama -я (-a): лёжа, ищя, читая, смеясь, плача, давая, признаваясь, уходя (уходить, įvyk. уйти), принося (приносить, įvyk. принести).

Įvykio veikslo vienkrypčio judėjimo veiksmažodžiams (-идти, -ехать, -плыть ir kt.) būtojo laiko prieveiksminio būdvardžio forma yra kaip esamojo laiko: уйдя – išėjus, принеся – atnešus.

Kai kurie eigos veikslo veiksmažodžiai šio dalyvio neturi, pvz.: kurių kamiengalyje yra ну, (ну), г, к, daugelis balsių neturinčių kamienų: р kamienai, пить, вить tipo žodžiai.

Šis dalyvis nusako veiksmą, kuris vyksta tuo pat metu, kai vyksta kitas veiksmas.

Jei kitų formų kirtis yra pastovus kamiene, tai dalyvyje taip pat lieka kamiene, jei kitose formose kirtis yra kilnojamas arba galūnėje, tai dalyvyje yra ant -я (-a): чита́я, крича́.

Būtieji keisti

Daromi iš įvykio veikslo veiksmažodžio, būtojo laiko kamieno.

Prie būtojo kamieno pridedama galūnė -в arba retesnė -вши. Antruoju atveju, jei būtojo laiko kamienas baigiasi priebalsiu, nukrenta dalyvio priesagos в.

Įvykio veikslo vienkrypčio judėjimo veiksmažodžiams (-идти, -ехать, -плыть ir kt.) būtojo laiko prieveiksminio dalyvio forma yra ne su -в(ши), o su -я (-а), kaip esamojo laiko formoms. Tokia esamojo laiko forma būtojo laiko prasme gali pasitaikyti ir kitokiems žodžiams, pvz., lygiagrečiai vartojamos formos спа́сши ir спася́ – išgelbėjus (спасти – išgelbėti).

eigos veikslo įvykio veikslo eigos veikslo
идя́ – einant (идти́) уйдя́ – nuėjus (уйти́) уходя́ – nueinant, neidinėjant (уходи́ть)
ходя́ – vaikščiojant / vaikštant      
(ходи́ть)
походи́в – pavaikščiojus      
(походи́ть)
поха́живая – vaikščiojant, pavaikščiojant, pasivaikštinėjant      
(поха́живать)

Formose su sangrąža dalyvio priesaga būna pilna, -вши, pvz., поговори́в (pakalbėjus) ir договори́вшись (susitarus).

Tiem veiksmažodžiams, kurių vyriškos giminės būtasis laikas baigiasi ne -л (o baigiasi priebalsiu; tai yra б, з, с, г, к, р, (ну) kamienų veiksmažodžiams) ankstesniais laikais buvo įprasta padaryti būtąjį prieveiksminį dalyvį pridedant -ши. Dabar kai kuriems jų šie dalyviai gali būti kaip ir kitiems veiksmažodžiams, gali būti lygiagrečios formos, pvz., стерев (vietoje senesnio стёрши); спа́сши, спася́; напа́в (напасть); собра́в, собра́вши; женя́сь (жениться – vesti (žmoną), įvyk. ir eig. veikslų prasmės ta pačia žodžio forma).

Šis dalyvis nusako veiksmą, kuris (į)vyko anksčiau kito sakinyje reiškiamo veiksmo, pvz.: cде́лав это он пошёл – tai padaręs jis nuėjo / išėjo; сделав это он идёт – tai padaręs jisai eina; сделав это он пойдёт – tai padaręs jisai nueis / išeis.

Kirtis yra kaip bendratyje.

Sangrąžos dalelytė keisti

Sangrąžos dalelė pridedama veiksmažodžio gale, po priebalsių būna -cя, po balsių -сь; pvz., взяться, возьмусь – imtis, apsiimti, imsiuosi, apsiimsiu. Sangrąža naudojama kaip ir lietuvių kalboje, išskyrus pasyvinį naudojimą: читает-ся – yra skaitoma.