Nors Vimas palaiko labai daug tekstinių failų formatų kartais vistiek gali prireikti parašyti savo sintaksės failą. Gali būti, kad paprastą sintaksę jūs sugalvojote patys ir jums norisi ją turėti Vime. Labai daug informacijos apie Vimo sintaksę galima rasti surinkus komandą:

:help syntax

O štai čia paprastas sintaksės failo pavyzdys. Tarkime jūs rašotės užduotis į paprastą tekstinį failą (TODO). Nepadarytas užduotis žymite minusu, padarytas - pliusu, abejotinas - klaustuku. Taigi skirtingos būsenos užduotis norite pažymėti skirtinga spalva. Taip pat norite, kad tekstas, kuris nėra pažymėtas kaip užduotis (pliusu, minusu arba klaustuku) ir nėra atitrauktas nuo krašto būtų pažymėtas kaip antraštė. Pvz.:

VIM knyga
+ Instaliavimas
+ Konfigūracija
- Sintaksė

Kita
- Sujungti visus straipsnius apie buto pirkimą į vieną straipsnį
? Išsimiegoti
  Jau nepamenu, kada normaliai miegojau

Taigi norime, kad mūsų TODO sąrašas atrodytų gražiai. Tam sukuriame tokį Vimo sintaksės failą:

" Vim syntax file
" Language: TODO
" Maintainer:    Dalius Dobravolskas
"
"
" For version 5.x: Clear all syntax items
" For version 6.x: Quit when a syntax file was already loaded
if version < 600
 syntax clear
elseif exists("b:current_syntax")
 finish
endif

syn match  todoNotStarted "^\ *-.*$"
syn match  todoFinished  "^\ *+.*$"
syn match  todoQuestion  "^\ *?.*$"
syn match  todoTitle    "^[^-+?\ ].*$"

if version >= 508 || !exists("did_todo_syn_inits")
 if version <= 508
  let did_todo_syn_inits = 1
  command -nargs=+ HiLink hi link <args>
 else
  command -nargs=+ HiLink hi def link <args>
 endif

 " The default methods for highlighting. Can be overridden later

 hi TodoFinishedSyntax     guifg=#008000 gui=bold
 hi TodoNotStartedSyntax    guifg=#FF0000
 hi TodoQuestionSyntax     guifg=#0000FF
 hi TodoTitleSyntax      gui=bold

 HiLink todoNotStarted     TodoNotStartedSyntax
 HiLink todoFinished      TodoFinishedSyntax
 HiLink todoQuestion      TodoQuestionSyntax
 HiLink todoTitle       TodoTitleSyntax

 delcommand HiLink
endif

let b:current_syntax = "todo"

Jį pavadiname todo.vim ir nukopijuojame į ~/.vim/syntax (gali tekti sukurti failą tokiu pavadinimu). Taip pat mes tikriausiai norėsime, kad ši sintaksė automatiškai būtų taikoma failams su plėtiniu todo (*.todo) arba tiems, kurie vadinasi todo.txt (čia jau jums improvizuoti). Tam reikia į .vimrc failą įdėti tokias eilutes:

au BufRead,BufNewFile *.todo    set filetype=todo
au BufRead,BufNewFile todo.txt   set filetype=todo

Štai taip aukščiau aprašytas failas atrodo mano kompiuteryje: