Lietuvos istorija 1795-2004/Apibendrinamoji dalis

Navigacija

Turinys - Lietuva 1795-1917 metais - Lietuva 1918-1939 metais - Lietuva 1940-1989 metais - Lietuva 1990-2004 metais - Apibendrinamoji dalis


Enciklopedijos, žodynai

keisti

LIETUVIŲ KALBOS IŠTEKLIŲ INFORMACINĖ SISTEMA E.kalba

Lietuvių kalbos etimologinio žodyno duomenų bazė

Lietuvių kalbos žodynas

Lietuvių enciklopedija

Visuotinė lietuvių enciklopedija

Resursai internete

keisti

šaltiniai.info

Orbis Lituaniae [LDK istorijos]

Kompaktinė Lietuvos istorija lituanistinėms mokykloms

Istorijos ir kultūros pagrindų kursas [Vilniaus lietuvių namai]

Country profile: Lithuania [BBC News]

The World Factbook: Lithuania [CŽV reguliariai atnaujinamas puslapis apie Lietuvą]

„Baltijos regiono“ terminas ir jo transformacija [Teksto autorius: Mantas Simanavičius]

Česlovas Laurinavičius. Klausimai, minint Lietuvos vardo tūkstantmetį

Lithuania: Map, History and Much More from Answers.com [Pateikiamos enciklopedinės žinios apie Lietuvą anglų kalba]

Procesy integracyjne i dezintegracyjne na ziemiach litewskich w toku dziejów [Referato autorius: Marek SOBCZYŃSKI]

Thomas Lane. Lithuania: Stepping Westward. London: Routledge, 2001 [Knygos tekstas internete]

Das Baltikum – ein kleiner landeskundlicher Überblick [Harald Standl straipsnis vokiečių k. iš "Ost-West Europäische Perspektiven" 2006, Heft 1]

Die baltischen Staaten [Der Bürger im Staat, 54. Jahrgang, Heft 2/3, 2004]

Litauen, Lettland und die Europäisierung Europas. Mannheim, 2000 [Manfred Sapper (Hg.)]

Michael Garleff. Die baltischen Länder [2001 m. išleistos knygos anotacija]

Rez. EG: R. Tuchtenhagen: Geschichte der baltischen Länder [Knygos recenzija vokiečių k.]

THE TREATMENT OF LITHUANIAN HISTORY IN AMERICAN TEXTBOOKS [Autorius - Julius P. Slavėnas]

О тенденциях политики воспоминания в современной Литве [Василиюс Сафроновас]

Aleksander Srebrakowski. Przemiany w szkołach polskich na Litwie w latach 1922 - 1989 z uwzględnieniem programu nauczania i podręczników (cz. I) ["Nasza Gazeta" publikacija internete remiantis ACTA UNIVERSITATIS WRATISLAVIENIS No 2086, Prace Pedagogiczne CXXIX, Wrocław 1998]

Kościoły a państwo na pograniczu polsko-litewsko-białoruskim. Źródła i stan badań. - Białystok 2005 [Redakcja Marek Kietliński, Krzysztof Sychowicz, Wojciech Śleszyński. Seria wydawnicza "Wspólne dziedzictwo ziem północno-wschodnich dawnej Rzeczypospolitej". Tom IV]

Egidijus Aleksandravičius. „Znowu jesteśmy młodym narodem" [Europa Środka: Litwa. Dodatek "Tygodnika Powszechnego", 2006]

Lithuania [Reproduced from “The New Human Interest Library, Volume V”. Published by Midland Press, Chicago, Copyright © 1928]

Litwomani i polonizatorzy [Knygos autorius: Krzysztof Buchowski]

Grožinė literatūra, jos kūrėjai ir kritikai

keisti

Lietuvių literatūros enciklopedija

Klasikinė lietuvių literatūra. Antologija

Б. Пранскус. Литовская литература [Литературная энциклопедия: В 11 т. — [М.], 1929—1939. Т. 6. — М.: ОГИЗ РСФСР, гос. словарно-энцикл. изд-во "Сов. Энцикл.", 1932. — Стб. 493—503.]

Mindaugas Kvietkauskas. TAPATYBĖS VIRSMO ISTORIJA: VAIŽGANTO PRAGIEDRULIAI IR 1918–1920 M. KONFLIKTAS DĖL VILNIAUS ["Literatūra" 2006 48(5), p. 77-96.]

Česlovas Laurinavičius. Rašytojas A.Venclova: tipiškas išdavikas ar tipiškas anų laikų intelektualas? [lrytas.lt, 2006-05-29]

T.Venclova ginčijasi su politika ir lemtimi [2007 m. interviu su Tomu Venclova, paskelbta lrytas.lt, 2007-09-26]

Albinas Jovaišas. IN USUM STUDIOSAE JUVENTUTIS JUOZAS GIRDZIJAUSKAS IR JURGIO LEBEDŽIO „SENOJI LIETUVIŲ LITERATŪRA“ [SENOJI LIETUVOS LITERATŪRA, 19 KNYGA, 2005, p. 51-60.]

Algis Kalėda. Praeities dabartis. Lietuvių istorinio diskurso transformacijos [Lietuvos rašytojų sąjungos mėnraštis „Metai“, 2008 m. Nr. 11 (lapkritis)]

Sovietmečio lietuvių literatūros kritika kaip socialinis reiškinys [Straipsnio autorė - Elena Baliutytė. Iš: Lituanistica. 2003. Nr. 1(3), p. 108-120.]

Die litauische Literatur von der „Tauwetterperiode“ bis zur Unabhängigkeit

Išsisėmusi kančia: lietuvių romano dinamika pirmuoju nepriklausomybės dešimtmečiu [Autorė: Loreta Mačianskaitė, paskelbta:Colloquia, 24 , 2010, p. 113–128.

Lietuvos žydai

keisti

Gertrud Pickhan: Rezension von: Solomon Atamuk: Juden in Litauen. Ein geschichtlicher Überblick vom 14. bis 20. Jahrhundert. [In: sehepunkte 3 (2003), Nr. 2 [15.02.2003], URL: http://www.sehepunkte.de/2003/02/2127.html]

The Jews of Lithuania: a history of a remarkable community, 1316-1945 [Knygos autorė: Masha Greenbaum. Puslapiai rodomi turint Gefen Publishing House Ltd leidimą.]

Žydai Lietuvoje

Žydai ir tautų sugyvenimo idėja Vilniaus periodinėje spaudoje

Periodiniai leidiniai

keisti

Lietuvių periodinė spauda: raidos istorija ir dabartis

Periodiniai leidiniai lietuvių kalba 1823-1940 [Sąrašas, paskelbtas svetainėje epaveldas.lt]

Periodiniai leidiniai lietuvių kalba, 1823-1940 [Paieška Lietuvos nacionalinės Martyno Mažvydo bibliotekos duomenų banke]

Lithuanian Foreign Policy Review [Visi žurnalo numeriai yra patalpinti internete]

Ateneum Wilenskie [Visi 1923-1939 m. tomai]

LITUANUS --- LITUANUS Cumulative Index 1954-2004 Lietuvos periodinės spaudos bibliografinės straipsnių bazės 1994 - 2002 m. archyvas

Lietuvos mokslinių periodinių leidinių sąrašas su papildomais duomenimis

Viešos prieigos elektroninių išteklių archyvas

Studia Podlaskie [Lenkų akademiniame žurnale yra nemažai straipsnių, liečiančių Lietuvos istoriją]

Istorikai, istoriografijos apžvalgos

keisti

Ar istorikas Teodoras Narbutas (1784-1864) buvo istorijos šaltinių falsifikuotojas? [Straipsnio autorius: Aivas Ragauskas]

Lietuvos istorikų bendrija 1918-1940 metais [Valdo Selenio daktaro disertacijos tekstas]

ZENONAS IVINSKIS [Svarbiausi faktai iš autobiografijos]

Pastaba Vytauto Merkio atsiminimų paraštėj

Zenonas Ivinskis: „Tauta privalo save realizuoti valstybėje“ [Interviu su prof. M. Juču apie istoriką Z. Ivinskį. Kalbėjosi Gediminas Zemlickas, paskelbta „Mokslo Lietuva“, 2008 m. birželio 5 d. Nr. 11 (389)]

Algirdas Matulevičius. Mažosios Lietuvos istoriografija [Mokslas ir gyvenimas, 2001 Nr. 3]

Historycy polscy, litewscy i białoruscy wobec problemów XX wieku [2003 m. Białystoke išleistos knygos pilnas tekstas]

Janusz Wiśnicki. Władysław Wielhorski jako badacz problematyki litewskiej i białoruskiej [Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska, Sectio F (Historia), Vol. LIV/LV (1999/2000), s. 9-14]

Nepriklausomos Lietuvos (1918-1940 m.) istorikų ideologinės pažiūros [Straipsnio autorius: VALDAS SELENIS]

Istoriko Zenono Ivinskio netekus

Adolfas Šapoka

ŠAPOKA ADOLFAS [Žymūs Kauno žmonės] ––– Adolfas Šapoka (1906-1961) [Trumpa biografija VDU bibliotekos svetainėje. Teksto autorius: Antanas Tyla.] ––– Istorikas Adolfas Šapoka: toks žinomas ir beveik nepažįstamas ["Mokslo Lietuva", 2006 m. vasario 23-kovo 8 d., Nr 4 (338)] ––– Adolfo Šapokos redaguota „Lietuvos istorija“: populiarumo kontekstai [Straipsnio autorius: Aurelijus Gieda. Skelbta žurnale: „Naujasis židinys–Aidai“ 2007 Nr. 3, p. 115-123.] ––– Adolfas Šapoka ir nepriklausomos Lietuvos istorijos mokslo programa „Raskim lietuvius Lietuvos istorijoje“ [Straipsnio autorius: Valdas Selenis] ––– Adolfo Šapokos 1935 metų raštas Švietimo ministerijai dėl „Lietuvos istorijos“ parengimo [Valdo Selenio parengta šaltinio publikacija] ––– ADOLFO ŠAPOKOS DARBAI LIETUVOS ISTORIJOS SRITYJE [Parašė ZENONAS IVINSKIS] ––– Lietuvos istorija (Red. A. Šapoka) [1936 m. leidimo skanuotas atvaizdas su ribotos peržiūros galimybe] → Knygos pilnas variantas keliais formatais ––– 2006 m. pašto ženklas


Istorikai ir istoriografija sovietmečiu

Жюгжда Юозас Ионович [Большая советская энциклопедия]

Историческая наука в СССР. НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ РАБОТА ИСТОРИКОВ ЛИТОВСКОЙ ССР [Autoriai: Р. Ф. ШАРМАЙТИС, Ю. М. ЮРГИНИС, Г. А. КОНЮХОВ]

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА СОВЕТСКОЙ ЛИТВЫ (1940 - 1970 гг.) [Autoriai: А. Ю. ГАЙГАЛАЙТЕ, Э. В. ГРИШКУНАЙТЕ]

1905 METŲ REVOLIUCIJOS SOVIETINĖ LIETUVIŠKOJI ISTORIOGRAFIJA IR „TAUTŲ DRAUGYSTĖS“ IDEOLOGEMA

Istorikų situacija sovietmečiu: prarastoji karta? [“Kultūros barai” 2009 Nr.4]

Kaip sovietmečiu buvo prievartaujama Lietuvos istorija [Bernardinai.lt, 2009-01-19]

Istorikas A.Švedas: „Skirtingai nei „Matricoje“ sovietmečio sistemoje Morfėjaus negalėjo būti“

Apie Juozą Jurginį: Baltas ir juodas metraštininkai --- Antroji Juozo Jurginio pusė --- Juozo Jurginio antkapis --- Juozas JURGINIS [Anykštėnų biografijų žodynas, 2011-06-17] --- Juozo Jurginio biografiniai duomenys

M. Jučas: “Minuotojas klysta tik vieną kartą” [lrytas.lt, 2007-07-12] —— „Spaudos kioskuose pasirodė žurnalo “Naujasis židinys-Aidai” 5-6 numeris. Žurnalo redakcijai maloniai leidus lrytas.lt skaitytojams siūlome Aurimo Švedo pasikalbėjimą su istoriku Mečislovu Juču.“ Atsisiųsti straipsnį PDF formatu

А. Каспяравичюс. Проблемы истории Литвы советского периода в литовской историографии после 1990 г.

Vytautas Merkys. Mintys apie istoriją ir istorikus [Mokslas ir gyvenimas, 2002 m. Nr. 10]

Politika istoriko akimis [Rimanto Viedrynaičio pokalbis su istoriku Antanu Kulakausku, paskelbtas leidinyje „Universitas Vytauti Magni“, 2002 m. Nr.3] —— „Balandžio 30 dieną mūsų universiteto Politikos ir diplomatijos instituto direktorius doc. dr. Antanas Kulakauskas atšventė gražų jubiliejų. Ta proga nutarėme pakalbinti šį mūsų bendruomenės narį.“

Mokslininkė kasdienybėje ieško gėrio kibirkščių [XXI amžius, 2005 Nr. 98] —— „Vasarą istorijos mokslų daktarė Aldona Vasiliauskienė minėjo 60-mečio jubiliejų. Ši sukaktis buvo gražiai paminėta Kupiškyje: aukotos padėkos šv. Mišios, mokslininkės garbei surengta konferencija miestelio bibliotekoje (...) Su dr. A. Vasiliauskiene kalbasi Vilniaus šv. Juozapo kunigų seminarijos klierikas Justas Jasėnas.“

PROFESOREI ALDONAI GAIGALAITEI – 80

Rimutė Rimantienė. „Norėjau dirbti tai, ko niekas prieš tai nedarė“ [Bernardinai.lt, 2007-09-07]

Leiserowitz, Ruth: Zur Aufarbeitung der Vergangenheit in Litauen - Rückblick auf eine erste Etappe [In: Klio ohne Fesselnü Historiographie im östlichen Europa nach dem Zusammenbruch des Kommunismus / Hrsg. v. Alojz Ivaniševic [u.a.]. Wien [u.a.] 2002 (Osthefte, Sonderband; 16), 219-223.]

Naujųjų laikų Lietuvos istorija (Pr. Čepėnas) [Parašė Paulius Jatulis. Tai recenzija knygai: Pranas Čepėnas. Naujųjų laikų Lietuvos istorija. I tomas. Chicago, 1977.]

Pranas Čepėnas. Naujųjų laikų Lietuvos istorija [Recenzija P. Čepėno Lietuvos istorijos II tomui. Parašė Saulius Sužiedėlis.]

JAV istorikas V.G.Liulevičius: „Vokiečių nacionalistams Rytų Europa buvo laukiniai Vakarai“ [T. Vaisetos pokalbis su JAV gyvenančiu istorijos profesoriumi V.G. Liulevičiumi – lrytas.lt, 2009-09-18]

Konstitucija – valstybės gyvenamojo laikotarpio dokumentas [Interviu su teisininku ir teisės istoriku prof. Mindaugu Maksimaičiu. Kalbėjosi Valentina Daunoraitė, interviu paskelbtas laikraštyje „Mokslo Lietuva“, 2007 m. lapkričio 22 – gruodžio 5 d., Nr. 20 (376).]

Interviu su Algirdu Girininku [2009 metų Lietuvos mokslo premijos laureatą Algirdą Girininką kalbina Sigitas Birgelis]

Lietuvos Seimo istorija [Audronės Veilentienės recenzija knygai: Blažytė-Baužienė, Danutė, Tamošaitis, Mindaugas, Truska, Liudas. Lietuvos Seimo istorija: XX–XXI a. pradžia. Vilnius: Baltos lankos, 2009, 559 p.]

Istorijos matmuo literatūroje, arba dar kartą „Pasigailėkite istorijos!“ [Straipsnio autorė: Reda Pabarčienė]

ALFREDAS ERICHAS SENNAS - Lietuvos atgimimo metraštininkas

Kartografinė medžiaga

keisti

Lithuania - Google Maps

Maps.lt [Interaktyvus Lietuvos žemėlapis ir kita kartografinė medžiaga]

Geoportal.lt [Lietuvos erdvinės informacijos portalas]

Maps of the Baltic Lands 1000 A.D. - 1809 A.D. [The following maps are from the Atlas To Freeman's Historical Geography, Edited by J.B. Bury, Longmans Green and Co. Third Edition 1903]

Lietuvos kartografijos raida [Straipsnio autorius: Algimantas Česnulevičius]

Lietuvos administracinis skirstymas XIX ir XX a. Rusijos žemėlapiuose [Algirdas Gliožaitis. Pabaiga. Pradžia – „Geodezija ir kartografija“, XXXII t., Nr. 2 ir Nr. 3.]

Bibliografija ir archyvai

keisti

A Lithuanian bibliography: a check-list of books and articles held by the major libraries of Canada and the United States [University of Alberta, 1975. Autoriai: Adam & Filomena Kantautas]

Lietuvos istorijos bibliografija, 1976-1980 [2006 m. išleistos knygos tekstas]

Bibliografia Historii Polski [22 roczników Bibliografii Historii Polskiej za lata 1980-2011]

Vilniaus universiteto mokslo darbų „KNYGOTYRA“ turinio rodyklė 1961–2005, t. 1–45 [Sudarė Osvaldas Janonis]

Archivführer zur Geschichte des Memelgebiets und der Deutsch-litauischen Beziehungen [2006]

Archive in den neuen Mitgliedsstaaten [INSAR 10, 2005]


Navigacija

Turinys - Lietuva 1795-1917 metais - Lietuva 1918-1939 metais - Lietuva 1940-1989 metais - Lietuva 1990-2004 metais - Apibendrinamoji dalis

Puslapio peržiūrų statistika