Pagrindinė algebros teorema

Pagrindinė teorema

keisti
Mes nežinome ar bet koks polinomas turi šaknis. Žinoma, kad yra polinomai su realiaisiais koeficientais, neturintys realiųjų šaknų;   — vienas iš tokių polinomų. Būtų galima tikėtis, kad egzistuoja polinomai, neturintys šaknų net tarp kompleksinių skaičių, ypač jeigu nagrinėti polinomus su bet kokiais kompleksiniais koeficientais. Jeigu taip būtų, tai kompleksinių skaičių sistemą reikėtų toliau plėsti. Iš tikro, vienok, teisinga tokia pagrindinė algebros teorema kompleksinių skaičių:
Bet koks polinomas su bet kokiais skaitiniais (ne raidiniais) koeficientais, kurio laipsnis ne mažesnis už vienetą, turi bent vieną šaknį, bendru atveju kompleksinę.
Šita teorema yra vienas iš didžiausių pasiekimų visos matematikos ir panaudojama įvairiose mokslo srityse. Ji sudaro pagrindą visai tolimesnei polinomų su skaitiniais koeficientais teorijai, ir todėl šitą teoremą vadino (o kartais vadina ir dabar) "pagrindine teorema aukštosios algebros". Iš tikro gi, pagrindinė teorema nėra grynai algebriška. Visi jos įrodymai, — o jų, po Gauso, pirmo įrodžiusio šitą teoremą pačioje XVIII amžiaus pabaigoje, buvo rasta gana daug, — turi daugiau ar mažiau naudoti taip vadinamas topologines savybes realiųjų ar kompleksinių skaičių, t. y. savybes, susijusias su tolydumu.
Įrodyme, kuris bus dabar duotas, polinomas   su kompleksiniais koeficientais bus nagrinėjamas kaip kompleksinė funkcija nuo kompleksinio kintamojo   Tokiu budu, x gali būti bet koks kompleksinis skaičius, t. y., kaip sako, kintamasis x keičiasi ant kompleksinės plokštumos. Reikšmės funkcijos   taip pat bus kompleksiniai skaičiai. Galima pasakyti, kad šitos reikšmės žymimos ant antro ekzemplioriaus kompleksinės plokštumos, panašiai kaip realiųjų funkcijų nuo realiojo kintamojo atveju reikšmės nežinomojo kintamojo žymimos ant vienos skaičių tiesės (ant abscisių ašies), o funkcijos reikšmės - ant kitos (ant ordinačių ašies).
Funkcijos tolydumo apibrėžimas, žinomas skaitytojui iš matematinės analizės kurso, taikomas ir funkcijoms kompleksinio kintamojo, be to, apibrėžimo formuluotėje absoliutiniai dydžiai pakeičiami moduliais.
Būtent, kompleksinė funkcija   kompleksinio kintamojo   vadinama tolydžia taške   jeigu realiajam skaičiui   galima parinkti tokį teigiamą realųjį skaičių   kad, koks bebūtų (bendru atveju, kompleksinis) priaugimas   kurio modulis tenkina nelygybę   bus taipogi teisinga nelygybė
 
Funkcija   vadinama tolydžia, jeigu jinai tolydi visose taškuose   kuriuose ji apibrėžta, t. y., jeigu   yra polinomas ant visos kompleksinės plokštumos.
Polinomas   yra tolydi funkcija nuo kompleksinio kintamojo  
Šitą teoremą įrodyti galima būtų taip pat, kaip tai daroma matematinės analizės kurse, būtent, parodžius, kad suma ir sandauga tolydžių funkcijų pačios tolydžios, ir pastebėjus, kad funkcija pastoviai lygi vienam ir tam pačiam kompleksiniui skaičiui, bus tolydi. Mes eisime, vienok, kitu keliu.
Įrodysime iš pradžių atskirą atvejį teoremos, būtent atvejį, kai laisvasis narys polinomo   lygus nuliui; įrodysime tik tolydumą   taške   Kitaip tariant, mes įrodysime tokią lemą (vietoje   mes rašome  ):
Lema 1. Jeigu laisvasis narys polinomo   lygus nuliui:
 
t. y.   tai bet kokiam   galima parinkti tokį   kad su visais   kuriems   bus  
Iš tikro, tegu
 
(Skaičius A prilyginamas didžiausiai reikšmei iš polinomo   koeficientų modulių).
Skaičius   mums jau duotas. Parodysime, kad jeigu parinkti
 
tai jis tenkins reikalaujamas sąlygas.
Iš tikrųjų,
 
t. y.
 
(Čia pritaikėme geometrinės progresijos narių sumą:  ).
Kadangi   ir, pagal (1),   tai
 
ir todėl
 
ką ir reikėjo įrodyti.
Išvesime dabar sekančią formulę. Tegu duotas polinomas
 
su bet kokiais kompleksiniais koeficientais. Įstatysime į jį vietoje   sumą   kur   — antras nežinomasis. Išskleidinėję dešinėje pusėje kiekvieną laipsnį   pagal binomo formulę ir surinkdami kartu narius su vienodais laipsniais   mes gausime, kaip skaitytojas be vargo patikrins, lygybę
 
t. y. įrodysime Teiloro formulę, duodančią išskleidimą   pagal laipsnius "prieaugio"  
Tolydumas bet kokio polinomo   bet kuriame taške   įrodomas dabar sekančiu budu. Pagal Teiloro formulę
 
čia
 
Polinomas   nuo nežinomojo   yra polinomas be laisvojo nario, todėl, pagal lemą 1, visokiam   galima parinkti tokį   kad, kai   bus   t. y.
 
ką ir reikėjo įrodyti.
Iš nelygybės
 
pagrįstos formule (13) iš https://lt.wikibooks.org/wiki/Kompleksiniai_skaičiai#Svarbios_nelygybės , ir iš įrodyto dabar polinomo tolydumo išplaukia tolydumas modulio   polinomo   šitas modulis yra, akivaizdu, realioji neneigiama funkcija kompleksinio kintamojo x.
Dabar bus įrodytos lemos, naudojamos įrodinėjant pagrindinę teoremą.
Lema apie vyriausiojo nario modulį. Jeigu duotas polinomas n-to laipsnio,  
 
su bet kokiais kompleksiniais koeficientais ir jeigu k — bet koks teigiamas realusis skaičius, tai su pakankamai dideliomis nežinomojo x modulio reikšmėmis galioja nelygybė
 
t. y. modulis vyriausiojo nario bus didesnis už modulį sumos visų kitų narių, be to, tiek kiek norima kartų [didesnis].
Iš tiesų, tegu A — didžiausias iš koeficientų   modulių:
 
Tada (žr. savybes modulių sumos ir sandaugos kompleksinių skaičių)
 
 
Tarę   mes gausime:
 
iš to
 
Tokiu budu, nelygybė (2) bus teisinga, jeigu x kartu su salyga   tenkins nelygybę
 
 
 
t. y., jeigu
 
Kadangi dešinė dalis nelygybės (3) daugiau už 1, tai galima tvirtinti, kad su x reikšmėm, tenkinančiom šitą nelygybę, bus teisinga ir (2) nelygybė, kas įrodo lemą.
Lema apie polinomo modulio didėjimą. Bet kokiam polinomui   su kompleksiniais koeficientais, laipsnis kurio ne mažesnis už vienetą, ir visokiam teigiamam realiajam skaičiui M, kiek norima dideliam, galima parinkti tokį teigiamą realųjį skaičių N, kad kai   bus  
Tegu
 
Pagal (11) formulę iš https://lt.wikibooks.org/wiki/Kompleksiniai_skaičiai#Svarbios_nelygybės
 
Pasinaudosime lema apie vyriausiojo nario modulį, parinkę  : egzistuoja toks skaičius   kad kai   bus
 
Iš to
 
t. y., pagal (4)
 
Dešinė dalis šitos nelygybės bus didesnė už M, kai
 
(Iš tikro, įstatę   į (4.1) nelygybę vietoje x, gausime
 
t. y.  ).
Tokiu budu. su   bus  
 
8 brėžinys.
Šitos lemos prasmė gali būti išaiškinta pasitelkiant tokią geometrinę iliustaciją, kuri šitame paragrafe bus ne kartą panaudojama. Tarkime, kad kiekviename taške   kompleksinės plokštumos pastatytas statmuo šitai plokštumai, kurio ilgis (pasirinkus mastelį) lygus modulio   reikšmei šitame taške, t. y. lygus  
Statmenų [kompleksinei plokštumai] tiesių galai pagal įrodytą aukščiau polinomo modulio tolydumą sudarys tolydų kreivinį paviršių, esantį virš kompleksinės plokštumos. Lema apie polinomo modulio didėjimą parodo, kad šitas paviršius, didėjant   vis daugiau ir daugiau tolsta nuo kompleksinės plokštumos, nors, aišku, šitas tolėjimas visai nėra monotoniškas. 8 brėžinys schematiškai pavaizduoja liniją susikirtimo šito paviršiaus su plokštuma, kuri yra statmena kompleksinei plokštumai ir pereina per tašką O (arba 0).
Pagrindinį vaidmenį įrodyme atlieka tokia lema:
Dalamberio lema. Jeigu su   polinomas   laipsnio   netampa lygus nuliui,   ir todėl   tai galima rasti tokį priaugimą   bendru atvejų kompleksinį, kad
 
Pagal Teiloro formulę, jeigu priaugimas   kol kas laisvai pasirenkamas, bus
 
Pagal sąlygą,   nėra polinomo   šaknis. Atsitiktinai, visgi, šitas skaičius gali būti polinomo   šaknimi, o taip pat, galbūt, šaknimi kai kurioms tolimesnėms išvestinėms. Tegu k-oji išvestinė ( ) bus pirma, kuriai   nėra jos šaknis, t. y.
 
Toks k egzistuoja, kadangi, jeigu   yra vyriausias koeficienta polinomo   tai
 
Tokiu budu,
 
Kai kurie iš skaičių   taip pat gali būti lygūs nuliui, bet tai mums nėra reikšminga (nesvarbu).
Dalindami abi dalis šitos lygybės iš   kuris, pagal sąlygą, nelygus nuliui, ir įvedę žymėjimus
 
mes gausime:
 
arba, žinant, kad  
 
Pereidami prie modulių, gausime:
 
Iki šiol mes nedarėme jokių įvertinimų apie prieaugį   Dabar mes rinksimes   pasirinkdami atskirai jo modulį ir argumentą. Skaičiaus   modulį rinksime tokiu budu. Kadangi
 
yra polinomas nuo   be laisvojo nario, tai pagal lemą 1 (parinkę  ), galima rasti tokį   kad kai   bus
 
[Paraboloido pastebėjimas. Jeigu   tai   Ir, kaip patikrinau, toliau įrodinėjimas turėtų pavykti, jei pamiršti apie   ir susikoncentruoti tik ties   Bet jeigu norima įrodinėti su   kuriam   tai sprendimas yra paprastas. Bet kokiam polinomui f(x) ( ) labai lengva surasti tokį   su kuriuo     kai k<n.]
Iš kitos pusės, su
 
bus
 
Tarsime, kad   modulis išrinktas pagal nelygybę
 
Tada, pagal (6), nelygybė (5) pavirsta į griežtą nelygybę
 
(7) sąlyga mes pasinaudosime vėliau.
Pasirinkdami   argumentą, reikalausime, kad skaičius   būtų neigiamas realusis skaičius. Kitaip tariant,
 
iš to
 
Pasirinkus tokį   skaičius   skirsis ženklu nuo savo absoliutaus dydžio,
 
ir todėl, panaudojus nelygybę (7),
 
Tokiu budu, pasirenkant   pagal sąlygas (8) ir (10) nelygybė (9) virsta tokia
 
t. y. tuo labiau
 
iš ko seka
 
kas įrodo Dalamberio lemą.
Pasitelkiant tą geomtrinę iliustraciją, kuri buvo duota aukščiau, galima taip paaiškinti Dalamberio lemą. Duota, kad   Tai reiškia, kad ilgis statmens, pastatyto ant kompleksinės plokštumos taške   nelygus nuliui. Tada, pagal Dalamberio lemą, galima rasti tokį tašką   kad   t. y. statmuo taške   bus trumpesnis negu taške   ir dėl to, paviršius, sudarytas iš kompleksinei plokštumai statmenų tiesių galų, bus šitame naujame taške ( ) kažkiek arčiau kompleksinės plokštumos. Kaip parodo lemos įrodymas,   modulį galima laikyti kiek norima mažu, t. y. tašką   galima parinkti kiek norima arti prie taško   visgi mes toliau nesinaudosime šituo pastebėjimu.
Polinomo   šaknys bus, akivaizdu, tie kompleksiniai skaičiai (t. y. tie taškai ant kompleksinės plokštumos), kuriuose paviršius, sudarytas iš statmenų tiesių galų, liesis su šita plokštuma. Remiantis tik Dalamberio lema, negalima įrodyti tokių taškų egzistavimą. Iš tiesų, naudojantis šita lema, galima tik rasti tokią begalinę seką taškų   kad
 
Iš čia neseka egzistavimas tokio taško   kad   tuo labiau, kad mažėjanti seka teigiamų realiųjų skaičių (11) visai nebūtinai artėja prie nulio.
Tolimesni nagrinėjimai remsis viena teorema iš teorijos funkcijos kompleksinio kintamojo, apibendrinančios Vejerštraso teoremą, žinomą skaitytojui iš matematinės analizės kurso. Ji priskiriama realiosioms funkcijoms nuo kompleksinio kintamojo, t. y. priskiriama funkcijoms nuo kompleksinio kintamojo, įgaunančioms tik realiąsias reikšmes; tokių funkcijų pavyzdys yra polinomo modulis. Šios teoremos formuluotėje mes kalbėsime paprastumo dėlei apie uždarą skritulį E, turėdami galvoje skritulį ant kompleksinės plokštumos, prie kurio prijungti visi taškai jo konturo (apskritimo).
Jeigu realioji funkcija   nuo kompleksinio kintamojo   tolydi visuose taškuose uždaro skritulio E, tai egzistuoja skritulyje E toks taškas   kad visiems   iš E teisinga nelygybė   Tada taškas   yra minimumo taškas funkcijai   skritulyje E.
Šitos teoremos įrodymą galima rasti visuose kursuose teorijos funkcijos kompleksinio kintamojo, ir mes jo nepateikiame.
Apsiboję atveju, kai funkcija   neneigiama visuose taškuose skritulio E, — tik šitas atvejis mus domina, — paaiškinsime geometriškai šitą teoremą pagal tą iliustraciją, kuri jau panaudota aukščiau. Kiekviename taške   skritulio E nuvedame statmenį ilgio   Galai šitų statmenų sudaro gabalą tolydaus kreivinio paviršiaus, be to dėl skritulio E uždarumo egzistavimas minimumo taškų šitam paviršiaus gabalui tampa geometriškai pakankamai aiškus. Šita iliustracija, žinoma, nepakeičia teoremos įrodymo.
Dabar mes galime pereiti prie betarpiško įrodymo pagrindinės teoremos. Tegu duotas polinomas   laipsnio   Jeigu jo laisvasis narys yra   tai, akivaizdu,   Pritaikysime mūsų polinomui lemą apie polinomo modulio didėjimą, tarę   Egzistuoja todėl toks N, kad su   bus   Akivaizdu, kad nurodytas aukščiau Vejerštraso teoremos apibendrinimas pritaikomas funkcijai   pasirinkus bet kokį uždarą skritulį E. Skritulį E mes parinksime su spinduliu N ir centru taške 0. Tegu taškas   bus   minimumo taškas skritulyje E, iš ko seka  
Lengva matyti, kad   bus minimumo taškas   ant visos kompleksinės plokštumos: jeigu taškas   guli ne ant E, tai   ir todėl
 
Iš to seka, galų gale, kad   t. y. kad   yra   šaknis; jeigu būtų   tai, pagal Dalamberio lemą, egzistuotų toks taškas   kad   o tai prieštarauja ką tik nustatytai savybei taško  

Papildomai

keisti
Parodysime pavyzdį, kuriame polinomo n-tos eilės išvestinė nelygi nuliui, o visos kitos žemesnės išvestinės lygios nuliui tam tikrame taške   Tai yra polinomas, kuriam k=n iš Dalamberio lemos įrodymo.
Tarkime turime polinomą   Jis turi dvi vienodas šankis   Integruojame šitą polinomą:
 
Padauginame gautą polinomą   iš 3 (tai nepakeičia jo šaknų reikšmių):
 
Polinomas   (ir f(x)) turi vieną akivaizdžią šaknį  
Tada
 
Polinomo   šaknys yra šios:
 
 
Taigi, skaičius   nėra polinomo   šaknis. Bet šis skaičius ( ) yra šaknis polinomo   pirmos ir antros eilės išvestinių, tačiau nėra šaknis trečios eilės išvestinės. Iš tikro
 
 
 
Šitame pavyzdyje polinomo   laipsnis  
Apskaičiuokime polinomo   reikšmę taške  
 
Tada polinomas   turės trigubą šaknį   nes
 
Aišku, kad polinomo   visų eilių išvestinės bus tokios pačios kaip ir polinomo  
Akivaizdu, kad pakeitus polinomo   laisvąjį narį -1 bet kokiu kitu skaičiumi, pavyzdžiui, 5, gausime tokį polinomą
 
kuris neturės šaknies skaičiaus   bet jo pirmos ir antros eilės išvestinių šaknys bus   o trečios eilės išvestinė bus nelygi nuliui (bus lygi 6). Tai yra polinomas n=3 laipsnio, kurio laisvasis narys nelygus nuliui (lygus 5) ir kuriam tinka sąlyga iš Dalamberio lemos įrodinėjimo   Tiesiog parodėme, kad toks polinomas egzistuoja (kuriam  ).


Išvados iš pagrindinės teoremos

keisti
Tegu duotas polinomas n-to laipsnio,  
 
su bet kokiais kompleksiniais koeficientais. Mes vėl nagrinėjame jį kaip formaliai-algebrinę išraišką, nusakoma savo koeficientų rinkiniu. Pagrindinė teorema apie šaknies egzistavimą, įrodyta praeitame paragrafe, leidžia teigti, kad egzistuoja polinomo f(x) šaknis   kompleksinė arba realioji. Todėl polinomas f(x) gali būti išskaidytas taip:
 
Polinomo   koeficientai vėl yra realieji arba kompleksiniai skaičiai, ir todėl   turi šaknį   taigi
 
Tesdami taip toliau, mes prieisime po baigtinio skaičiaus žingsnių prie n-to laipsnio polinomo   išskaidymo į n tiesinių daugiklių sandaugą,
 
Koeficientas   atsiranda dėl šios priežasties: jeigu dešinėje pusėje išraiškoje (2) stovėtų koks nors koeficientas b, tai po atskiaudimo vyriausias narys polinomo f(x) būtų   nors iš tikro, pagal (1), juo yra narys   Todėl  
Išskaidymas (2) yra polinomui   vienintelis, gali skirtis tik išskaidymo tvarka daugiklių (kuris daugiklis stovės pirmas, kuris antras ir t. t.).
Iš tikro, tegu yra dar išskaidymas
 
Iš (2) ir (3) seka lygybė
 
Jeigu šaknis   skirtųsi nuo visų   tai, įstatę   vietoje nežinomojo į (4), mes gautume iš kairės nulį, o iš dešinės skaičių, kuris nėra nulis. Tokiu budu, bet kuri šaknis   lygi kai kuriai šakniai   ir atvirkščiai.
Iš čia dar neišplaukia skaidinių (2) ir (3) sutapimas. Iš tiesų, šaknų   gali būti vienodų. Tegu, pavyzdžiui, yra s šaknų   ir tegu, iš kitos pusės, tarp šaknų   yra t šaknų   Reikia parodyti, kad  
Kadangi laipsnis polinomų sandaugos lygus daugiklių laipsnių sumai, tai dviejų polinomų sandauga, nelygių nuliui, negali būti lygi nuliui. Iš čia išplaukia, kad jeigu dvi sandaugos lygios viena kitai, tai abi lygybės puses galima suprastinti iš bendro daugiklio: jeigu
 
ir   tai iš
 
seka
 
t. y.
 
Pritaikysime tai (4) lygybei. Jeigu, pavyzdžiui,   tai, suprastinę abi (4) lygybės dalis iš daugiklio   mes ateisime prie lygybės, kurios kairė pusė dar turi daugiklį   o dešinė pusė jo neturi. Aukščiau parodyta, kad iš to gaunamas prieštaravimas. Tokiu budu, įrodyta, kad išskaidymas (2) polinomo   yra vienintelis.
Apjungdami kartu vienodus daugiklius, išskaidymą (2) galima perrašyti taip:
 
kur
 
Be to, laikoma, kad tarp šaknų   jau nėra vienodų.
Skaičius   (5),   reiškia šaknies   kartotinumą polinome  
Mes įrodėme tokį svarbų rezultatą:
Bet koks polinomas   laipsnio   su bet kokiais koeficientais, kurie yra skaičiai, turi n šaknų, jeigu kiekvieną šaknį skaičiuoti tiek kartų, koks yra jos kartotinumas.
Pastebėsime, kad mūsų teorema teisinga ir su   nes nulinio laipsnio polinomas neturi šaknų. Šita teorema nepritaikoma tik polinomui 0, neturinčiam laipsnio ir lygiu nuliui su bet kuria x reikšme. Šita paskutine pastaba mes pasinaudosime įrodinėjant tokią teoremą:
Jeigu polinomai   ir   kurių laipsiai ne didesni už n, turi skirtingas reikšmes su daugiau nei n skirtingų nežinomojo reikšmių, tai   (čia turima galvoje, kad jeigu su kiekviena [skirtinga]   ( ) reikšme teisinga lygybė   ir jeigu   bei   tai  ).
Iš tikro, polinomas   pagal mūsų prielaidą, turi daugiau nei n šaknų, o kadangi jo laipsnis ne didesnis už n, tai turi būti teisinga lygybė  
Tokiu budu, atsižvelgiant į tai, kad skirtingų skaičių begalo daug, galima tvirtinti, kad bet kokiems dviems skirtingiems polinomams   ir   atsiras tokios reikšmės   nežinomojo   kad   Tokius c galima rasti ne tik tarp kompleksinių skaičių, bet ir tarp realiųjų, tarp racionaliųjų ir net tarp sveikųjų skaičių.
Tokiu budu, du polinomai su koeficientais, kurie yra skaičiai, turintys nors prie vieno nežinomojo   laipsnio skirtingus koeficientus, bus skirtingos kompleksinės funkcijos kompleksinio kintamojo   Tuom įrodytas, pagaliau, ekvivalentumas polinomams su skaitiniais koeficientais dviejų apibrėžimų polinomų lygybės — algebrinio ir teoretinio-funkcinio.
Teorema, įrodyta aukščiau, leidžia teigti, kad polinomas, laipsnis kurio ne didesnis už n, pilnai apsakomas/nustatomas savo reikšmėmis su bet kokiom nežinomojo reikšmėm, skaičius kurių didesnis už n. Ar galima šitas polinomo reikšmes laisvai pasirinkti? Jeigu tarti, kad užduodamos polinomo reikšmės su   skirtingų nežinomojo reikšmių, tai atsakymas bus teigiamas: visada egzistuoja polinomas ne didesnio nei n-to laipsnio, priimantis į priekį užduotas reikšmes su   užduotų skirtingų nežinomojo reikšmių.
Iš tiesų, tegu reikia sudaryti polinomą ne didesnio nei n-to laipsnio, kuris su nežinomojo reikšmėm   kurios yra skirtingos, įgauna atitinkamai reikšmes   Šituo polinomu bus:
 
Iš tikro, jo laipsnis ne didesnis už n, reiškia  
Formulė (6) vadinasi Lagranžo interpoliacine formule. Pavadinimas "interpoliacinė" surištas su tuo, kad pagal šitą formulę, žinant polinomo reikšmes   taške, galima apskaičiuoti jo reikšmes visuose kituose taškuose.
Vijeto formulės. Tegu duotas polinomas f(x) laipsnio n su vyriausiu koeficientu 1,
 
ir tegu   — jo šaknys (kiekviena kartotinė šaknis paimta atitinkamai kartų). Tada   išskaidomas taip:
 
Daugindami skiaustus, stovinčius dešinėje, o paskui sutraukę panašius narius ir lygindami gautus koeficientus su koeficientais iš (7), mes gausime tokias lygybes, vadinamas Vijeto formulėmis ir išreiškiančias polinomo koeficientus per jo šaknis:
 
 
 
 
 
 
Tokiu budu, dešinėje dalyje k-tos lygybės,   stovi suma visų įmanomų sandaugų po k šaknų, paimtu su pliuso ar minuso ženklu priklausomai nuo to ar skaičius k lyginis ar nelyginis.
Kai   šitos formulės pavirsta į žinomą iš elementariosios algebros sąryšį tarp šaknų ir koeficientų kvadratinio polinomo. Kai   t. y. kūbiniam polinomui, šitos formulės tampa tokiomis:
 
Vijeto formulės palengvina polinomo užrašymą, kai žinomos jo šaknys. Pavyzdžiui, rasime ketvirto laipsnio polinomą f(x), turinį paprastas šaknis skaičius 5 ir -2 ir dvigubą šaknį 3. Mes gausime:
 
 
 
 
ir todėl
 
Jeigu vyriausias narys   polinomo   nelygus 1, tai, kad panaudoti Vijeto formules būtina iš pradžių visus koeficientus padalinti iš   kas neįtakoja polinomo šaknis. Tokiu budu, šiuo atveju Vijeto formulės duoda išraiškas santykio visų koefcientų su vyriausiu koeficientu.
Polinomai su realiaisiais koeficientais. Dabar bus išvestos kai kurios išvados iš pagrindinės algebros teoremos kompleksinių skaičių apie polinomus su realiaisiais koeficientais. Iš esmės, būtent šitomis išvadomis pagrįsta ta išskirtinai didelė reikšmė pagrindinės teoremos, apie kurią kalbėta anksčiau.
Tegu polinomas su realiaisiais koeficientais
 
turi kompleksinę šaknį   t. y.
 
Mes žinome, kad paskutinė lygybė bus teisinga, jeigu joje visus skaičius pakeisti jungtiniais. Visi gi koeficientai   o taip pat 0, stovintis dešinėje, būdami realieji, pasiliks esant šiam pakeitimui be pasikeitimų, ir mes ateiname prie lygybės
 
t. y.
 
Tokiu budu, jeigu kompleksinis (bet ne realusis) skaičius   yra šaknis polinomo   su realiaisiais koeficientais, tai polinomo   šaknimi bus ir jungtinis skaičius  
To pasekoje polinomas   dalinsis iš kvadratinio trinario
 
koeficientai kurio yra realieji skaičiai (suma ir sandauga jungtinių kompleksinių skaičių yra realieji skaičiai). Pasinaudodami šituo, įrodysime, kad šaknys   ir   turi polinome   tą patį kartotinumą.
Tegu, tarkime, šitos šaknys yra atitinkamai kartotinumo k ir l ir tegu, pavyzdžiui,   Tada f(x) dalinjasi iš l-to laipsnio polinomo  
 
Polinomas   kaip dalmuo dviejų polinomų su realiaisiais koeficientais, taip pat turi realiuosius koeficientus, bet, kas prieštarauja įrodytam aukščiau, jis turi   kartotinę šaknį   o skaičius   nėra jo šaknis. Iš čia seka, kad  
Tokiu budu, dabar galima pasakyti, kad kompleksinės šaknys bet kokio polinomo su realiaisiais koeficientais yra poromis jungtinės. Iš čia ir iš įrodyto aukščiau vienintelio išskaidymo (2) išplaukia toks galutinis rezultatas:
Bet koks polinomas   su realiaisiais koeficientais užrašomas, be to, vieninteliu budu (gali skirtis tik daugiklių tvarka), kaip sandauga savo vyriasio koeficiento   ir keleto polinomų su realiaisiais koeficientais, tiesinių pavidalo   atitinkančių jo realiąsias šaknis, ir kvadratinių pavidalo (8), atitinaknčių poras jungtinių kompleksinių šaknų.
Pabrėšime, kad tarp polinomų su realiaisiais koeficientais ir su vyriausiu koeficientu 1, neišskaidomi į daugiklius mažesnio laipsnio yra tik tiesiniai polinomai pavidalo   ir kvadratiniai polinomai pavidalo (8).